Saltum Strandpark

Referater 2022

Bestyrelsesmøde Saltum Strandpark

Lørdag den 24. september 2022 – hos Karsten

 

Afbud

Tilstede

Emne

Nr

1

Velkomst

3

Økonomi

2

Generelt veje

4

Beplantning Havmandens vej

5

Affaldsstativer m.v.

6

Solvejen

7

Eventuelt

Anker

Flemming, Karsten, Jakob, Visti, Poul, Niels (ref)

Intet at bemærke - verdenssituationen blev vendt over en kop god kaffe.

Økonomien ser fornuftig ud – der er de forventelige udgifter til drift og vedligehold og kun en enkelte udestående kontingentindbetaling.

Der er enkelte steder med lidt høj vejkant grundet udglidning af grus fra vejmidte, men ellers er vejene i fin stand og kræver ikke meget vedligehold. Hen over sommeren er vurderingen at tiltaget med tilsætning af støvbinder har haft god effekt.

Vejudvalget tager en runde på tjek af vendepladser på stikveje af hensyn til renovationskøretøjer og gør opmærksom med brev hvis der er eventuelle problemstillinger

Det aftales at der kun foretages nødvendigt vedligehold den næste tid – der gennemføres ikke skrab.

Det virker til at den ændrede strategi virker. Der fastholdes et vågent øje med såvel vejenes tilstand som med økonomien.

Der er enkelte steder hvor der er kommet så godt gang i beplantningsbælterne at det kan genere såvel græsslåning i rabat som oversigtsforhold.

Flemming har modtaget tilbud angående en generel gennemgang og udtydning af beplantningsbælterne men dette vurderes for bekostelig og ikke nødvendig. Der arbejdes med alternativt tilbud hvor de førnævnte emner håndteres.

Der blev orienteret om arbejdet med ny affaldssorteringsordning og nærmere info vil følge.

Der opfordres til at alle grundejere sætter sig ind i gældende regler for eksempelvis placering og adgangsforhold for affaldsstativer / beholdere.

Ny ordning forventes at træde i kraft 1.4.2023.

Flemming har afholdt møde med Jammerbugt Kommune angående problemstillingerne omkring Solvejen. På mødet deltog foruden Flemming repræsentanter fra såvel administrativt som politisk niveau i Jammerbugt Kommune.

Der var på mødet en god og konstruktiv stemning og tilgang til udfordringer fra Jammerbugt Kommunes side og der forsøges arbejdet videre med at skabe en løsning som er fremadrettet bæredygtig for alle parter.

Kommende datoer:

Der blev fastlagt følgende datoer

-          Bestyrelsesmøde lørdag den 18. Februar 2023 kl. 10.00

-          Generalforsamling lørdag den 22. April 2023 – Karsten booker Café Jambo

-          Arbejdsdag lørdag den 6. maj 2023 kl. 10.00 med fokus på Postkasser og bænke i området

Desuden blev det som vanligt aftalt at der bestilles en hybencontainer til grenpladser fra og med 1. oktober til og med 31. Oktober 2022. Flemming sørger for container og Jakob sikre info på Facebook og hjemmeside.

Niels orienterede om at arbejde med ansøgninger om hjertestarter vil ske hen over efteråret. Niels er blevet gjort opmærksom på lokale fonde hvor der kunne være mulighed for at ansøge om tilskud.

 

 

Generalforsamling Saltum Strandpark 

Lørdag den 23. april 2022

Der var tilmeldt 46 personer fra 29 adresser.

1. Valg af dirigent

Jens Otto Madsen blev valgt.

2. Formandens beretning v. Formand Flemming Pedersen

Der var en god dialog om især arbejdet med Solvejen med fokus på forberedelse til kommende vedligeholdelse samt arbejdet og dialogen med kommunen om at gøre det til en kommunal vej.

Beretningen blev godkendt. Beretning er at finde sidste i referatet. 

3. Forelæggelse af revideret regnskab v. Kasserer Karsten Gaaej

Karsten fremlagde regnskabet der viste et kalkuleret underskud på 16801,52 kr. Og uddybede enkelte poster især omkring poster vedrørende vedligeholdelse af veje samt lidt snerydning i forbindelse med snestormen primo december 2021. Desuden har der været lidt udgifter vedrørende klageforløbet omkring telemasten på hjørnet af Saltum strandvej og Solvejen.

Derefter var der lidt spørgsmål og bemærkninger især gående på vedligeholdelsen af veje og øgede omkostninger samt kvaliteten heraf.

Drøftelserne blev rundet af med at bestyrelsen holder fokus på omkostningsniveauet og om vi får den forventede effekt af bedre veje her i 2022 før der gennemføres evaluering på de nye tiltag.

Regnskabet blev derefter godkendt. 

4. Forslag fra bestyrelsen

Ingen forslag til afstemning 

5. Forslag fra medlemmerne

Ingen forslag til afstemning 

6. Fastsættelse af kontingent

Bestyrelsen motiverede den foreslåede kontigentstigning med stigende prisniveau, øgede omkostninger til nyt vejvedligeholdelseskoncept herunder støvdæmpning samt begyndende opsparing til mulig vedligeholdelse af Solvejen. Ligeledes har vi i en årrække bevidst kørt med “nedsparing” via årligt underskud for at nedbringe foreningen opsparing. Denne “nedsparing” alene udgør ca. 150 kr. pr. medlem pr. år.

Den foreslåede kontigentstigning skal fra bestyrelsens side ses som et forsøg på at være et skrift foran i stedet for et skridt bagefter.

Der blev fra enkelte udtrykt ønske om fastholdelse af nuværende kontigentsats begrundet i at der stadig er midler i foreningen og at vi ikke kender udgiftsniveauet ved eventuel vedligeholdelse af Solvejen.

Efter en god drøftelse blev bestyrelsens indstilling til kontigentstigning vedtaget. Stigningen træder i kraft i 2023.

7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – lige årstal – valg for 2 år

På valg er:

Flemming Pedersen blev genvalgt

Karsten Gaaej blev genvalgt

8. Valg af to suppleanter – valg for et år.

På valg er:

Visti Christensen blev genvalgt

Anker Bagger blev genvalgt

9. Valg af revisor

Jens Otto Madsen blev genvalgt

10. Valg af suppleant for revisoren

Jette Baastrup blev genvalgt

11. Eventuelt

1. Snerydning.

Indkommet ønske om drøftelse vedrørende snerydning fra Brune Banke 2.

Flemming indledte med at orientere om politikken for snerydning. Situationen omkring snestormen primo december 2021 blev drøftet i forsamlingen.

Der var efter god dialog opbakning til fastholdelse af nuværende politik på området.

2. Hjertestarter.

Bestyrelsen har indledningsvis undersøgt muligheder omkring etablering af hjertestarter i området. Bestyrelsen fremlagde resultaterne af denne indledende undersøgelse til generalforsamlingens drøftelse.

Der ses 3 muligheder: Køb, Leasing samt “Fadderordning” fra TRYG Fonden.
Køb vil udgøre ca. 15-17.000 kr. til hjertestarter samt ca. 6.000 kr. til udendørsskab samt ca. 2.500 kr. til elinstallation. Dertil kommende årligt service på ca. 2.500 kr.

Leasing udgør ca. 6.000 kr. årligt inkl. service.

Fadderordning via TRYGFonden betyder at vi de første 3 år ikke har nogle omkostninger hvorefter hjertestarteren overgår til foreningen der efterfølgende har udgifter til service osv.

Der var opbakning til at Bestyrelsen arbejder videre med forslaget til endelig indstilling.


Årsberetning 2021/2022 for Saltum Strand Park Grundejerforening.

Bestyrelsen som den ser ud i dag:

  • Formand Flemming Pedersen
  • Kasserer, medlemskartotek Karsten Gaaej
  • Sekretær Niels Rousing Vendelbo
  • Veje, stier, fællesareal samt grøfter Poul Fisker
  • Hjemmeside og Facebook Jacob Bak Andersen
  • Suppleant Visti Christensen
  • Suppleant Anker Bagger

Veje og Grøfter

Vi har vedligeholdt vores grøfter så de løber fint som de skal, og vores veje er blevet vedligeholdt med nyt knust asfalt på Havmandensvej og Sydvestpassagen, så den i dag står fint, og næsten ingen huller, stikvejene skal tjekkes her i foråret, og laves der hvor de trænger, inden sommer støv dæmper vi vejene, som sidste år.

Vandværket havde et brud på hovedvandledningen ved postkasserne, det var et stort brud
som gav en del problemer for dem, men de har lavet vejen igen, så alt er i orden.

Solvejen

Solvejen er en privat fællesvej, det vil sige at den står vi for, sammen med Solmarken
Grundejerforening og Jambo feriepark, og en enkelt lodsejer på hjørnet af Strandvejen og Solvejen. Det vil sige at det er os der i fællesskab skal vedligeholde vejen med asfalt og snerydning, vi arbejder på at overlevere vejen til kommunen, da vi mener det er mest rimeligt, med al den trafik, såsom busser, kørsel til og fra Blokhus, m.m.

Det er sag vi arbejder videre med i år.

Mastesagen på Strandvejen

Vi sendte en klage ind til Planlæagenævnet, sammen med Solmarken grundejerforening, omkring den store mast, som TDC ville opsætte ved gården, på hjørnet af Strandvejen og Solvejen.

Vi mente at den ville skæmme området, og at de kunne sætte deres sender op i den mast som står 500 m herfra i Ejersted, som de har ret til iflg. byggetilladelsen til denne mast.

Men de ville have deres egen mast. Den fik vi svar på d. 20.12.2021 og den gik ikke som vi havde håbet, de har nu lov til at opsætte masten, men er ikke startet på opsætningen endnu.

Nye skilte

Der er nye skilte på vej ved indkørslen fra Strandvejen til Havmandensvej og fra Solvejen til Sydvestpassagen. Der kommer til at stå blindvej og 20 km. Så må vi se om der giver mindre gennemkørsel.

Vi har også en plan vedr. de pullerter som står rundt omkring, det er altid der, der er huller i vejen, så ved at lave dem om til indsnævring, med 3.5 m imellem, håber vi på at det giver mindre huller i vejen, da vejen så vil blive mere lige og dermed ikke laver de sving som giver huller i vejen. Det er en sag vi ville holde øjemed, om den giver den ønskede effekt.

Nyt fra Sammenslutningen af sommerhusforeninger i Jammerbugt kommune

Jeg var til et møde i Torsdags vedr. den nye affaldsordning, som træder i kraft i 2023. Vi skal have 2 containere ved hvert hus, som skal placeres max 5 m fra skel, ud til vejen. De er som vi kender det fra vores bopæl hjemme, delt op i rum, den ene til rest og mad. Den anden til småt pap og papir, metal, mælkekartoner og lign. og plast. Rest og mad bliver tømt hver 14 dag og den anden hver 4 uge. En 360 l kommer til at koste ca. 2.000 til 2.200 kr. årligt.

Hvis man ønsker at lave en skjuler, til sin container, skal der være fast underlag, såsom fliser, beton, træ, fast grus eller lign. inde i den, så de står lige og er til at køre nemt ud og ind af skjuleren.

Vores buskrydder og metaldetektor er ved Kjeld Steenfat Brune Banke 9, hvis nogen ønsker at låne disse, må i kontakt Kjeld.

Husk vores arbejdsdag d. 28. Maj kl. 10. Mødested ved postkasserne ved Brune Banke.

Til sidst en stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i det forløbende halve år.

Og ser frem til endnu en godt helt år forhåbentlig.

På bestyrelsens vegne

Flemming Pedersen

 

Bestyrelsesmøde Saltum Strandpark

Lørdag den 23. april 2022 – cafe Jambo

 

Afbud

Tilstede

Emne

Nr

1

Konstituering

Poul

Flemming, Karsten, Jakob, Visti, Anker, Niels (ref)

Efter veloverstået generalforsamling samles bestyrelsen til konstituering.

Resultatet blev følgende:

Formand: Flemming

Kasserer: Karsten

Sekretær: Niels

Vejudvalg: Poul, Flemming og med hjælp fra Visti

Det blev aftalt at vi mødes kl. 9.00 til arbejdsdagen den 28. Maj for at koordinerer arbejdsfordeling. Flemming sikre de nødvendige maskiner og pølsevogn.

Der blev aftalt et bestyrelsesmøde den 24. september 2022 kl. 10.00.

 

Bestyrelsesmøde Saltum Strandpark

Lørdag den 19. Februar 2022

 

Tilstede

Afbud

Nr

Emne

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

1

2

Økonomi

3

Generalforsamling 2022, herunder evt indkomne forslag

4

Arbejdsdag

5

Veje og økonomi

6

Evt. / Bordet rundt

Flemming, Poul, Jakob, Visti, Niels (ref)

Karsten, Anker

Drøftelse af skiltningen ved indkørslerne til foreningens område. Jakob havde medtaget billeder af skiltning ved Tølhøj. Der var samlet opbakning at det var fint og anvendelig hos os. Det besluttes at vejudvalget fremskaffer og etablerer skiltningen såfremt en prisindhentning ser fornuftig ud.

Desuden drøftes chikanerne på gennemkørselsvejene og det blev besluttet at forsøge med etablering af indsnævringszoner (bredde 3 meter, længde 6-8 meter) i stedet. Der anvendes eksisterende pullerter. Vejudvalget vil ligeledes sikre dette.

Ift. initiale øgede omkostninger ved de nye vejvedligeholdelses principper var der enighed om at vi holder specielt øje med udgifter her i 2022 for at konstatere om niveauer falder lidt som forventeligt.

Indledningsvis blev det konstateret at det store brud på vandledningen i efteråret 2021 er håndteret af vandværket – såvel reparation, reetablering og økonomisk og det har dermed ikke påvirket vores økonomi.

Årets resultat er tilfredsstillende ift. de indgående aftaler omkring foreningens økonomi. Det samlede regnskab for 2021 fremlægges på forårets generalforsamling.

Set i relation til forventet kommende omkostninger vedrørende Solvejen, de øgede udgifter afledt af den nye tilgang til vedligeholdelse af foreningen veje samt imødekommelse af generelt stigende priser drøftes justering af kontingentet, der i en del år ikke helt har modsvaret omkostninger ud fra princippet om, at foreningen ikke skulle opbygge unødvendig økonomisk polstring.

Data: 23. april kl. 10 på Jambo. Poul tager kontakt til Jambo vedrørende praktikken. Vi forventer at bruge samme lokale som sidst.

Karsten havde udarbejdet udkast til dagsorden. Dagsorden udsendes senest 30 dage før afholdelse – 23. marts. Niels opsætter endelig dagsorden der sendes til bestyrelsen for godkendelse.

På valg er Flemming og Karsten som bestyrelsesmedlemmer samt Visti og Anker som suppleanter

For at sikre overblikket over antal fremmødte og dermed kunne lave den rigtige forberedelse og bestilling af forplejning blev det aftalt at der denne gang skal være tilmelding. Det skal fremgå af indkaldelsen.

Der var indkommet et ønske til dagsordenen. Det var fra Brune Banke 2. Emnet sættes på dagsordenen.

Ud over det indstiller bestyrelsen en justering af det årlige kontingent til 900 kr./år set i lyset af hhv. generelt stigende omkostningsniveau, stigende omkostninger til ny vedligeholdelsesstrategi for foreningen veje samt sikring af mindre buffer til imødegåelse af kommende omkostninger til vedligeholdelse ad Solvejen.

Flemming taler med Jens Otto vedrørende dirigentrollen.

Det aftales at bestyrelsen umiddelbart efter generalforsamlingen konstituerer sig.

Drøftelse af omkostningsniveauet for 2021.

Stor tilfredshed omkring effekten af støvdæmpningen.

Enighed om at støvdæmpning skal udføres ved behov og ikke efter fast skema gennem hele året. Vejudvalget taler med entreprenøren.

Drøftelse af ændring af chikaner fra s-chikaner til indsnævringschikaner for at undgå de ”dreje-huller” i vejen der forekommer ved S-chikaner.
 

Fastlagt til den 28. maj 2022.

Praktikken aftales umiddelbart efter årets generalforsamling

Hjertestarter. Niels havde gennemført kort undersøgelse om prisniveau og muligheder for opsætning af hjertestarter i foreningen område. Der er mange muligheder for såvel køb, leasing, fadderordning osv. Enighed om at der på generalforsamlingen blev fremlagt undersøgelsen til drøftelse og tilkendegivelse om der ønskes at bestyrelsen arbejder videre med emnet.

Det blev konstateret der er blevet givet tilladelse til etablering af telemast ved indkørslen til Solvejen fra Saltum Strandvej trods vores ihærdige indsigelser.

Desuden blev principper vedrørende håndtering af stormvæltet træ på foreningen fællesarealer drøftet. Der var enighed om at der fremadrettet anvendes følgende tilgang/principper;

  • Stormvæltet træ, der enten blokerer veje eller stier, fjernes af foreningen ved at bestyrelsen kontakter skoventreprenør
  • Stormvæltet træ der ikke er til hinder for trafik eller stier gives bort til foreningens medlemmer ud fra først-til-mølle-princip. Dette sker ved at der på foreningens hjemmeside offentliggøres et tidspunkt hvorfra interesserede kan møde op og ved flere interesserede indbyders aftale fordelingen. Der forventes fuld fjernelse af træ og grene. Der må ikke fjerne træ før dette tidspunkt.