Saltum Strandpark

2005

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Lørdag, 14. november 2009 09:58

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 23 april 2005

Kl.1700 på ”FÅRUP SKOVHUS” Saltum Strandvej, hvor bestyrelsen bød velkommen til ca. 85 fremmødte

DAGSORDEN / REFERAT

1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Per Saxager, som valgtes.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Per Saxager oplæste det udsendte, reviderede regnskab, som godkendtes.

4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent.

Man vedtog fortsat at lade kontingentet være kr. 600.

5.Forslag fra medlemmerne.

Der var ingen indkomne forslag

6.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Et medlem blev genvalgt og to nyvalgte- og bestyrelsen har pr. 19/5 konstitueret sig således

.

Bent Jensen formand

Møllebakken 17 9493 SALTUM / Havmandensvej 16 96739164

Karen Uhrskov kasserer (nyv.)

Vinstrupvej 241 9800 HJØRRING / Jydske Rev 4 9897 7491

Frederik Marinussen sekretær (vejmand)

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230 (genv.)

Peer Heide Vestenbæk

Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 26 9888 7034

Gert Thomsen

Musvågevej 8 9700 BRØNDERSLEV / Koralrev 1 9882 5380 (nyv.)

7.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Jørgen Nielsen Milbakvej 99 9381 Sulsted blev nyvalgt.

8.Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.

9. Eventuelt:

a. Sekretæren gav en kort orientering om hjemmesiden www.sitecenter.dk/sspa

b.Det blev nævnt at flere har fået post efter at have solgt huset – det er desværre således at

først når post er uanbringelig, bliver vi opmærksomme og ringer til Folkeregistret.

c.Det nævntes at grøfter langs Strandvejen er møgbeskidte- det nærmest flyder med alt.

Her kan vi kun opfordre grundejerne til selv at gøre rent – Kommunen gør det ikke.

d. Hullet i hegn mod Strandcamping bliver lukket.

BESTYRELSEN

Årsberetning

Årsberetning

Skrevet af Frederik

Lørdag, 14. november 2009 06:50

Årsberetning 2004/2005.

Vi har i året afholdt 5 bestyrelsesmøder, fordelt ligeligt i året.

Vi har behandlet del forskellige ting både større og mindre ting.

Der er udarbejdet referat af møderne og disse referater er nu tilgængelig på vores hjemmeside

På denne hjemmeside er der også indlagt vedtægter og love vedr. Saltum Strandpark som alle kan gå ind og se hvis man har PC med netkobling.

Vi har flisordning som grundejerforeningen betaler, det udføres i ugen efter K. Himmelfartsdag.

V i vil gerne indstille at vende grene samme vej i dyngerne, der må ikke henlægges andet affald i dyngerne, heller ikke hybenroser.

Hybenroser som udgør hæk mod vej beskæres en gang om året af Frederik.

Vi vil gerne høre om det er en ordning der skal fortsætte, vi har lidt problemer med at opretholde ordning med Pandrup Kommune som tidl. har udført flisning for os. Der er andre private firmaer der kan udføre samme arbejde og vi forhandler nu om en ordning med et privat firma.

Ordning med privat firma kan godt være dyrere, men hvis I synes at det er en god ordning, så vil vi søge at fortsætte ordningen under en eller anden form i fremtiden.

Vedr renovation og storskraldordning henvises til Pandrup Kommunes omdelte folder.

Vejene er blevet vedligehold som budgettet tillader. Jeg håber at I synes at vejere har været acceptable.

Hvis der er vejproblemer vil vi gerne have besked, vi kan overse noget.

Jambo Vesterhav Campingplads vil udvide på det areal der er umiddelbart syd for vores sommerhusområde. Der vil blive udført lokalplan for dette nye område.

Status er at der er giver regional tilladelse til at udvide campingpladsen, men der mangler lokalplan, som vi vil blive gjort bekendt med i dagspressen og der vil også blive udsendt meddelelser til formentlig alle i vores område men helt sikkert grundejerforeningen.

Vi vil være opmærksom på lokalplanen, og at det er ønskeligt at der bliver taget størst muligt hensyn til vores sommerhusområde, dvs. fornuftige afstandskrav, beplantningsbælte samt støjvold.

Drænsagen er henlagt indtil videre.

Vi har skrevet til Jer alle i brev som vi udsendte lige før jul, hvor vi foreslår at henlægge sagen indtil videre, men som I kunne se i brevet vil vi gerne have besked fra jer hvis I iagttager noget af interesse. I kan skrive til drænpostkassen enten via vores hjemmeside, eller direkte til mig, så vil vi se på henvendelsen og vurdere om vi skal gøre noget.

Vi vil følge op på at grøfterne bliver oprenset og gøre Pandrup Kommune opmærksom på som tilsynsmyndighed at grøfterne skal være oprenset og i god stand i hele afledningsforløbet.

Vi havde storm i området den 08.januar i år. Vi gik ikke ram forbi, vi havde nogle store træer der væltede langs Solvejen, vi besluttede straks at rydde således at vejen blev passabel igen, det restarbejde der mangler, skal vi anmode grundejerne om selv at rydde væk, idet det er grundejernes træer og grundejerne der har vedligeholdelse af træerne.

Når ejendommene bliver handlet med vil I kunne se at I får ejerandel i fællesarealet 5 fo og 5 gø.

5 fo er det store fællesareal, og 5 gø er Koralrev. At det ser sådan ud skyldes at Koralrev ikke er fysisk i binding med øvrige fællesareal. Der har været enkelt forespørgsel til mig i denne anledning, derfor denne lille redegørelse.

Området er reguleret i Deklaration, Lokalplan nr 5 samt Byplanvedtægt nr 3.

Tiden har gjort at teksterne er blevet for gamle eller overflødige, det kan give fejlinformationer i forbindelse med at ejendommene sælges.

Der er lidt forskelle i teksterne, og vi synes at vi bør have ens retningslinier, dvs vi foreslå at få udarbejdet ny lokalplan (Tillæg til eks lokalplan) og så rette teksterne til således at urelevant tekst slettes.

Pandrup Kommune er vistnok behjælpelige med et sådant arbejde uden særlige omkostninger, men der kan komme udgift til tinglysning mv.

Vi er naturligvis underkastet kommuneplanens restrektioner vedr sommerhusområderne. DVS at kommunen kan have nogle standarder for lokalplaner som vi skal overholder

Vi synes at vi skal fastholde de krav der er til byggeregulerende bestemmelser ang. udseende og størrelser på husene som vi har i dag.

Vi synes at der bør være krav til farvevalg, ingen abnorme farver, men farveskala som der stort set er benyttet i området, vi synes ikke at farverne i området pt. er skæmmende, der er god holdning til farver i vores område, det må vi fastholde.

Vi synes at der skal være krav til vedligeholdelse af plantebælterne omkring grundene, men beplantning bør udvides til at omfatte alle arter af nåletræer, fyr har besværlige overlevelsesvilkår i dele af områderne, hvorfor vi synes at det også bør være tilladt at plante grantræer.

Vi synes ikke at der skal være skæmmende skiltning, campingvogne, eller skæmmende oplag på grundene af nogen art.

Vi synes ikke at det skal være tilladt at foretage afbrænding på grundene af hensyn til brandfare for omgivelser eller gener.

Jeg vil gerne høre om I har nogle gode ideer til lokalplanrevisioner.

Til slut vil jeg gerne udtrykke stor tilfredshed med det store fremmøde til generalforsamlingen i dag.

Min familie nyder at være i vores fritidshus, og det tror jeg også at i andre i gør i jeres fritidshuse.

Det er et kønt område, brugbart til mange aktiviteter, tæt ved havet, sti og vejsystemer til hav og flotte landområder, herunder det fredede område Lille Norge. Der er store stisystemer i området og det er en stor oplevelse at gå ture i dette flotte terræn, som ikke findes andre steder.

Vi skal passe godt på området, vedligeholde vores huse og grunde, således at området opretholder eftertragtethed, det gør jo ikke noget at værdierne stiger.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen og drænudvalg for et meget godt stykke arbejde, og jeg har iagttaget at der er stor iver for at lave et stykke arbejde for vores fælles sag som jo er Saltum Strandpark.

Bent Jensen