Saltum Strandpark

2010

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Mandag, 14. juni 2010 18:35

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 24 april 2010

Kl.1700 på Fårup Skovhus, hvor bestyrelsen bød velkommen til 60 stemmeberettigede plus ægtefæller mv.

DAGSORDEN / REFERAT

1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Poul Nørgård, som valgtes, og efterfølgende konstaterede at
generalforsamlingen var indkaldt med det lovbefalede varsel på 4 uger.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.

Der var en del tilkendegivelser til beretningen:

a: Arne Kringel efterlyste en oprensning af grøften langs ”gedehegnet” bag om Strandcamp.

b: Carsten fra Jærens Rev mente at der skulle sendes brev ud for at lodde stemningen for

bredbånd og derefter ydet et samlet pres på Bredbånd Nord.

c: Poul Nørgård oplyste at Telmore leverer bredbånd uden der er fastnettelefon.

Herefter kunne beretningen godkendes.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Karen Sørensen oplæste det udsendte, reviderede regnskab.

a: Det blev fastslået at vi ikke kan miste kassebeholdningen, kun garantbeviset til kr.1000,

som vi kun har for at kunne få en højere rente.

Herefter godkendtes regnskabet.

4.Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

5.Forslag fra medlemmerne.

Der var indkommet et forslag fra medlemmerne, men da det er kommet for sent, kan det ikke

behandles, men kan diskuteres under Eventuelt.

6. Bestyrelsen foreslår fortsat kr. 800 som kontingent og det var ok.

7.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer.

Da Bent ikke ønskede at fortsætte, og der var 3 kandidater til 2 pladser, afholdtes
skriftlig afstemning. Peer Vestenbæk blev genvalgt med 25 stemmer. Flemming
Pedersen nyvalgtes med 29 stemmer. Den 3. kandidat Flemming Gregersen
fik 8 stemmer. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig sig således:

formand (nyvalgt)
Flemming Pedersen
Box 44 9480 LØKKEN / Havmandensvej 24 4041 2421

Karen Sørensen kasserer

Vinstrupvej 241 9800 HJØRRING / Jydske Rev 4 9897 7491

Frederik Marinussen sekretær (vejmand)

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230

Peer Heide Vestenbæk

Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 26 9888 7034 (genv.)

Gert Thomsen

Musvågevej 8 9700 BRØNDERSLEV / Koralrev 1 9882 5380

8.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Jørgen Nielsen Milbakvej 99 9381 Sulsted blev genvalgt.

9.Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.

10. Eventuelt:

a: Ulla Nørgård slog til lyd for at snerydning ikke bare stopper med en dynge på vejen

ud for egen grund.

b: Flemming Gregersen ville vide hvorfor ø20 rørledning sydover fra bækken ikke er

lavet til en åben grøft og vi kunne oplyse at Jambo ikke har ønsket at have den på sin

grund. Det vil ydermere kræve at grøften flyttes vest for beplantningen og det ønsker

bredejerne ikke.

OBS Det skal igen påpeges at vi ikke længere har flisningsordning og grenafklip mv. skal

fjernes af den enkelte grundejer. Der må ikke ligge grene i vejsider efter 15 juni, da der

så ikke kan slås hyben.

BESTYRELSEN

Årsberetning 2010

Årsberetning

Skrevet af Frederik

Mandag, 14. juni 2010 19:44

Årsberetning 2010.

Nye vedtægter:

Denne generalforsamling er den første generalforsamling som afvikles efter de nye vedtægter som blev vedtaget sidste år på den ekstraordinære generalforsamling den 23.maj 2009.

Ændringer er at generalforsamlingen afholdes i årets 2. kvartal i stedet for lørdag efter bededag, ændringen skyldes at der viste sig problemer med at finde sted til generalforsamlingen, idet det kolliderede med konfirmationer, og det kunne også tænkes at nogle grundejere skulle til konfirmation, så derfor er tidspunktet ændret, og det med lidt fleksibilitet, idet generalforsamlingen bare skal afholdes i årets 2. kvartal.

Så kan generalforsamling indkaldes med enten pr brev eller pr e-mail, derudover er vedtægterne kun tilrettet med mindre ændringer af praktisk karakter.

Bestyrelsesmøder:

Vi har haft 4 bestyrelsesmøder i grundejerforeningen, samt 2 formøder til generalforsamling. Der udarbejdes referat efter hver bestyrelsesmøde og dette referat ligger på vores hjemmeside, så kan I se hvad vi har foretaget os på møderne.

Hjemmeside:

Vi har hjemmeside med adr: www.saltumstrandpark.dk

Adr er ændret fra sidste år, prøv at gå ind på siden der ligger del oplysninger som måske kan have interesse.

Kontingent:

Kontingent har tidl været 800,00 kr og bestyrelsen finder at kontingentet er passende og vil foreslå uændret kontingent.

Kontingentopkrævning er ændret til at vi fremtidig bliver opkrævet kontingent via Nyfors el opkrævning, idet kommunen har opsagt tidl opkrævningsaftale via ejendomsskatteopkrævning.

Vi synes at det er god opkrævningsmetode i konsekvens af at kommune nu ikke længere vil forestå opkrævningen. Det koster 20,00 kr pr medlem pr år. Opkrævning sker i de samme terminer som el opkrævninger foretages.

Håndtering af affald oprydning på grunde:

Affaldshåndbogen for Jammerbugt Kommune finder I på:

www.jammerbugt.dk/affald her er affaldshåndbogen i hele sin udstrækning, prøv at gå ind og se på ordningen der.

Jeg kan kort berette at i sommerhusområdet bliver der hentet restaffald fra 1. April til 30. september, derudover efter skolernes vinterferie, påskeferie, efterårsferie og juleferie.

Hvis der er tilmeldt en vinterordning vil der derudover blive hentet restaffald hver anden uge i tidsrummet 1. Oktober til 30. Marts. Vi kan få en større affaldscontainer hvis ønske og hvis fritidshuset er over 90 m2 får vi automatisk en container på 360 liter, der kan søges om undtagelse for container ordningen hvis huset ikke udlejes.

Vi skal sortere vores affald, dvs papir, glas og flasker skal afleveres i boblerne ved vores indfaldsveje til sommerhusene, for vores vedkommende eks vis ved Saltum Strand camping.

Storskraldordningen er afskaffet, dvs at vi selv skal bortskaffe storskrald og farligt affald til genbrugspladserne for vores vedkommende er det Udholm affaldscenter Pitagervej 2 Moseby. Den er også åben om lørdagene.

Det er blevet forbudt at afbrænde haveaffald på vores grunde, dvs et reelt afbrændingsforbud, så vi er nødt til af fjerne det fra grunden og køre det til Udholm, eller aftale med entreprenør om evt at flise det, det er der flere der gør i landsdelen.

Jeg synes at vi er gode til at holde vores fritidshuse og grunde i god vedligeholdt stand, det ser fint ud i vores område, det skal vi blive ved med, skal vi ikke aftale at vi hver især rydder affald på vores grunde og ud til midten af vores veje, så skulle der ikke komme til at ligge noget i området.

Vejene:

Vejene er blevet vedligeholdt efter behov. Hvis I har iagttaget nogle huller eller noget som I synes at vi skal have gjort noget ved, vil vi gerne have besked så vi kan gøre noget ved problemet. Der ligger nogle depoter hist og her, og I er meget velkomne til at fylde lidt i hullerne hvis I vil, det er helt gratis.

Tak til Frederik men også til Peter.

Bredbånd Nord er på vej:

Jeg har haft kontakt til Bredbånd Nord, i flere omgange her kunne man meddele at nedlægning af kabler er i nabolaget, men der er ingen aktuelle planer for vores område lige umiddelbart, vi kan hver især påvirke ved at tilkendegive at vi er interesseret ved at gå ind på Bredbånd Nords hjemmeside. Bredbånd kan levere telefoni, internet og tv programmer.

Beplantning af vores grunde:

Som nogle måske har iagttaget så bliver der fældet voldsomt i områder omkring os, det skyldes sygdom i grantræerne, det skal vi måske til at være opmærksom på.

Vi bor på skovgrunde dvs at grundene mer eller mindre er tilplantet med nåletræer. Det ser godt ud og gør at vi ikke generer hinanden med indblikgener.

Vær opmærksom på skyggevirkninger ved naboerne.

Men beplantninger skal jo vedligeholdes og fornyes. Vi kan tænke på at have partdele hvor der fornyes og derved opretholde en vis skovgrundfornemmelse, hvis dele af træerne går ud. Vi har mange sitkagraner i vores område, det er fordi de er villige til at gro i det jord vi har og er robust overfor vestvinden, men der er truende levevilkår for sitkagran, men vi kan forberede os ved at plante med andre trætyper f.eks. fyrretræer.

Vær opmærksom på at topkapning er foretaget med mer eller mindre held i området, stude`r hvor det er lykkedes med godt resultat, og tag ved lære af det.

Status for forbedring af vandafledning:

Som nogle kan huske fra sidste år så fremlagde bestyrelsen forslag til forbedring af vandafledning fra vores område ved at anlægge ny rørføring fra vores område i syd langs Jambo Vesterhavs vestskel til grøftesystemet, men det viste en ekstraordinær generalforsamling os, at det var der ikke flertal for og forslaget måtte droppes, det var bestyrelsen meget ked af, idet gennemførelsen af forslaget og projektet vil forbedre vandafledning væsentlig og åbne muligheder for partielle drænprojekter såfremt dette var ønskeligt, men sådan måtte det være. Den megen sne har naturligvis givet meget vand i foråret på del af grundene, men jeg ved ikke om der er grundejere der særlig har været plaget af vand på grundene, men bestyrelsens er desværre forhindret i at hjælpe når generalforsamlingen nedstemmer forbedringsforslagene. Det bestyrelsen kan er at holde vandløb og rørføringer rene således at det fungerer bedst muligt.

Vi skal være glad for at netop vores område er kloakeret, således at vi kan komme af med vores affaldsvand, der er i meget store områder i Jammerbugt Kommune hvor der er nedsivningsanlæg til affaldsvand, og der er store problemer med grundvand der står højt, store områder har pumpeanlæg for at sænke grundvandet, det er vi heldigvis forskånet for.

Postkasseanlæg:

Har i år været fredet for de helt store hærværk, det er kun dejligt det er helt unødvendigt udgift at skulle renover postkasser efter hærværk.

Tak:

Til slut vil jeg gerne udtrykke stor tak og tilfredshed med det store fremmøde til generalforsamlingen.

Der er ros til grundejerne for at i vedligeholder jeres huse og grunde flot, det er med til at højne vores område, og bidrager til at vores område er attraktiv af blive grundejer i.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for meget godt stykke arbejde i det forløbne år, jeg synes at bestyrelsesmedlemmerne har vist stor iver for at lave et godt stykke arbejde til gavn for os alle.

Personlig vil jeg sige tak for denne gang, idet jeg træder ud af bestyrelsen, jeg kan kun anbefale at sidde i bestyrelsen, så I skal ikke være bange for at tage en tørn i bestyrelsen, der er naturligvis et arbejde der skal gøres , men der er også festlige og gode oplevelser ved at sidde i bestyrelsen.

Bent Jensen

Bestyrelsesmøde Nr. 5

Bestyrelsesmøde Nr. 5

Skrevet af Frederik

Lørdag, 25. juni 2011 20:36

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 9 dec. 2010

REFERAT

Der var ikke nogen skreven dagsorden

1. Inge Lykke Nielsen Vikingebanke 10 havde fremsendt ønske om at vi tilbagebetaler

kr. 400, som hun mener skulle have været refusion ved en skæringsopgørelse. Karen skriver til

hende og gør opmærksom på at det påhviler ejendomsmægler at foretage noget sådant.

2. Det blev pålagt sekretæren at finde en dato, samt skrive til de otte grundejere, der vil blive

inddraget i træfældning langs Havmandens Vej. Vi afholder et møde på Skovhuset

for at høre om man overhovedet er interesseret og vi har fået et budget fra HedeDanmark.

3. Vi venter og ser om Per Holm anmoder skriftligt om topkapning langs Sydvestpassagen..

4. Vi har fastsat 14 maj 16.30 til Generalforsamling.

5. Under Eventuelt nød vi Skovhusets Julebuffet.

Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesmøde Nr. 4

Bestyrelsesmøde Nr. 4

Skrevet af Frederik

Lørdag, 25. juni 2011 20:28

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på hos Peer Vestenbæk 18 sep. 2010

REFERAT

Der var ikke nogen skreven dagsorden

1. Vi snakkede lidt økonomi og fik den nye formand bekendtgjort med at vi jo

har valgt Nyfors som kontingentopkræver og at de i fald kontingentet skulle være

uerholdeligt, selv betaler.

2. Der har været en henvendelse fra et par grundejere vedr. træer langs Havmandens Vej.

Vi undersøger ved Kommunen hvem der ejer disse. Er det grundejerne, hjælper vi med en

adresseliste.

3. Grenene der ligger ved Østbankes postkasser er vore og de bliver fjernet inden jul.

4. Vejen fra Strandvejen og ind til nr. 30 får en gang asfalt og vi beholder lidt til lapning.

5. Under evt. gik vi en lille tur for at formanden kunne få et indblik i beskæring og

vandløbsforhold.

Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesmøde Nr. 3

Bestyrelsesmøde Nr. 3

Skrevet af Frederik

Mandag, 14. juni 2010 18:29

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 24. april. 2010

REFERAT

I fortsættelse af dagsorden, foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.

Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referatet fra sidste gang.

Ad 2. Vi snakkede planen igennem og alle var enige om hvem der stod for hvad.

Ad 3. Vi gennemgik Årsberetningen og havde ingen indvendinger.

Ad 4. Vi er enige om at opstille Flemming Pedersen Løkken som bestyrelsesmedlem og Jørgen

Nielsen som suppleant.

Ad 5. Der var intet under Evt.

Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesmøde Nr. 2

Bestyrelsesmøde Nr. 2

Skrevet af Frederik

Tirsdag, 6. april 2010 19:16

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 11. marts. 2010

REFERAT

I fortsættelse af dagsorden, foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.

Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referatet fra sidste gang.

Ad 2. Vi er klar til at sende indkaldelsen ud og det kan nås inden 20 marts. Vi sender de nye

vedtægter med.

Ad 3. Bents forslag til indkaldelsen kan uden videre kopieres og sendes.

Ad 4. Karens godkendte og reviderede, regnskab blev gennemgået og det er også

klart til at gå i trykken.

Ad 5. Vi fik kontrolleret at der var reserveret plads på Skovhuset den 24 april.

Ad 6. Vi vedtog at fortsætte med de 800 kr. i kontingent.

Ad 7. Peer stiller op til en runde mere, men Bent ønsker at sælge sit hus og kan derfor ikke

genvælges.

Ad 8 Under dette punkt må siges at vi blev godt mætte af Skovhusets Gule Ærter.

Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesmøde Nr. 1

Bestyrelsesmøde Nr. 1

Skrevet af Frederik

Tirsdag, 6. april 2010 19:08

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Karen Uhrskov Jydske Rev 4 12. feb. 2010

REFERAT

I fortsættelse af dagsorden, foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.

Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referaterne fra sidste gang.

Ad 2. Der blev ændret lidt i posterne, hvorefter regnskabet kunne godkendes.

Ad 3. Karen prøver at få styr på lokaler til en generalf. 24 april.

Ad 4. Vi vedtog fortsat at betale kr. 300 til Sammenslutningen af Grundejerforeninger i

Jammerbugt Kommune, men ved egentlig ikke hvad vi får for pengene.

Ad 5. Vedtægter er nu underskrevet og klar til endelig færdiggørelse, altså tinglysning

og det har nok lange udsigter pt. da man endnu ikke har styr på EDB`en.

Ad 6. Den kulinariske side af sagen gik sin gang uden de store ting – vi blev dog godt mætte.

Ad 7. Det var rigtig godt at der var rigeligt med spirituøse oplevelser, da der ellers ikke var nogen

der ville vove at begive sig ud i vakkelvorne bygningselementer på 25 ende etage.

Ad 8 Under dette punkt må siges at være muntre og særdeles opløftende tilråb til ”bygningsarbej-

derne” – indimellem endda pauser for at styrke sig inden endnu en etage. Godt gennemar-

bejdet, gik vi hver til sit et godt stykke ind i det nye døgn.

Således vedtaget på mødet