Saltum Strandpark

2016

Bestyrelsesreferat 4

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 22/8/2016 hos Karsten. Alle mødt.

1. Økonomi:

 Karsten gennemgik. Kassebeholdningen er på 8618 kr. Der er netop i dag indgået kontingent for 2. halvår – ca. 39.000 kr. Der er 6 restanter!!

Bindingen på fastrentekontoen er udløbet, så vi får ingen renter af de nu ca. 210.000 kr. Ved en ny binding vil vi max kunne få 0,4 % i rente. Enighed om ikke at binde. Pengene forbliver på to konti - drift og opsparing.

2. Opfølgning på tidligere referater – hængepartier:

Punkterne er med i dagens dagsorden bortset fra udtynding langs sydsiden af Sydvestpassagen.

Karsten skriver til medlemmer med grund ud til vejen og tilbyder at de i forbindelse med udtyndingen kan få fældet træerne mod vejen og fjernet disse for 1.000 kr. De træer der skal fældes skal være afmærkede.

3.  Kantslåning af grøfter, beplantningen langs Havmandens vej og veje m.v.

Karsten kontakter Jambo vedrørende eventuelt økonomisk fællesskab om oprensning af grøften langs Sydvestpassagen. Denne grøft er problematisk, idet der er mange rødder som gør det svært at arbejde med maskiner. Både den og grøften langs Solvejen skal oprenses. Entreprenør med det rigtige udstyr skal findes.

Peer mente at rød-el langs Havmandens vej er vokset så voldsomt, at de generer andre planter og bør fældes/beskæres. Efter nogen drøftelse besluttes det at se an indtil foråret 17.

I forbindelse med seneste regnvejr er der kommet huller på Havmandens vej og Sydvestpassagen. Jens Albertsen kontaktes vedrørende udbedring.

Flemming omtalte en gartner, som kan være interessant i relation til sprøjtning, udpegning af træer til fældning langs Sydvestpassagen og syn af rødel. Han tager kontakt.

4. Etablering af en grøft mod Saltum Strand Camping, status:

Det skal udmåles om der er tilstrækkeligt fald. Hvis der er det, iværksættes.

5. Postkasser:

Efter nyt hærværk på postkasserne (ca.10 har fået bøjet låget) har Karsten undersøgt om stativerne kan nedtages og postkasserne flyttes ud til er enkelte grunde.

Det kan ikke lade sig gøre – fordi udstykningen er sket efter 1. januar 1973.

6. Eventuel etablering af aktivitetsplads – status:

Området er meget ujævnt. Planering og såning af græs vil for et areal på 20x30 m. koste ca. 10.000 kr. Hertil kommer vedligeholdelse. Karsten undersøger pris herfor.

7. Blind vej skilte og genetablering af pullert:

Udvalget arbejder fortsat på sagen. Flemming G. kontakter kommunen om råd/hjælp.

8: Helikopterflyvning fra Jambo.

Karsten orienterede om kontakten til Jammerbugt kommune om støjgenerne ved helikopterflyvning fra Jambo. Der er udsigt til at omfanget begrænses i fremtidige tilladelser.

Medlemmerne er orienteret ved mail.

9. Arbejdsdag:

Program for arbejdsdagen d. 15. oktober drøftet.

Flisbunkerne i fællesarealet skal fordeles på stier. Øvrige opgaver fastlægges på et senere møde.

10. Eventuelt:

Poul N. har undersøgt mulighederne for at slippe for kravet om hyben mod vej. Kravet fremgår af deklarationen § 3, stk. 1 og 2. Efter § 9 kan byrådet dispensere fra deklarationens bestemmelser.

Da hyben er på kommunens bekæmpelsesliste, vil det næppe være vanskeligt at få dispensation.

Virkningen af en dispensation vil være at man kan fjerne sine hyben – hvis man vil.

Enighed om at Poul N. udfærdiger ansøgning for hele grundejerforeningens område.

Poul Nørgaard

sekretær

Bestyrelsesreferat 3

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 14/5/2016 hos Karsten. Alle mødt.

1. Økonomi:

 Karsten gennemgik. Kassebeholdningen er på 24.505,63 kr. Der kommer ikke yderligere udgifter af betydning i dette halvår, idet både flisning, oprensning af grøft og planering af veje er betalt.

2. Konstituering:

Flemming Pedersen, formand, Karsten Gaaej, kasserer og Poul Nørgaard, sekretær.

Den interne arbejdsfordelingsplan blev gennemgået og tilrettet.

3.  Boldbane/legeplads:

Grøfteudvalget undersøger pris på planering og evt. vedligeholdelse. I samme forbindelse indhentes pris på klipning af kanter langs Havmandens vej og Sydvestpassagen.

4. Afskærmning mellem Brune Banke og Østbanke – pullerter eller sten?:

Selv om de to stier ikke flugter, kan de seneste træfældninger friste til gennemkørsel i bil.

Enighed om ikke at gøre noget p.t., men at overvåge situationen.

I samme forbindelse drøftedes behovet for ”Blind vej” skilte. I forvejen findes skilte flere steder.

Vejudvalget ser på problemet og indkøber i fornødent omfang. Ligeledes genetableres manglende pullerter i sydenden af Havmandens vej

5. Årsplan:

Følgende datoer blev fastlagt:

2016:

Lørdag d. 15. oktober Arbejdsdag

Hybencontainer er opstillet fra 30. september – 31. oktober

2017:

Lørdag d. 6. Maj Generalforsamling

Lørdag d. 13. Maj Arbejdsdag

Grene til flisning må lægges fra 4. februar – 30. april

6. Flisordning – bevares? –hvor? – hvordan?

Enighed om at ordningen fortsætter. Området gås efter og udjævnes. Hvis bunkerne næste år bliver for store, kan der flises en ekstra gang på halvvejen.

7. Sydvestpassagen:

Efter drøftelse var der enighed om udtynding.

Grundejerne langs Sydvestpassagen får i forbindelse med udtyndingen tilbudt fældning af træer ud mod Sydvestpassagen. Prisen forventes at blive meget fordelagtig, hvis det kan ske samtidig og SKOV-TEK beholder træet.

8: Evt.

Efter fældningen i fællesarealet på nordsiden af Brune Banke er der meget ujævnt og mange stubbe. Enighed om at der snarest bestilles grenknuser til udjævning af området.

I forbindelse med fældningen på fællesarealet er der oplagt nogle bunker af tykke stammer. Disse kan gratis hentes af interesserede medlemmer efter ”først til mølle princippet”.

Resterne af flisbunken ud til Havmandens vej kan ligeledes hentes gratis af medlemmer. Dette skal dog ske inden 12. juni, hvor det sidste vil blive brugt til at udjævne området.

Flisbunkerne inde i fællesarealet er ”NIX PILLE”. De skal bruges ved næste arbejdsdag.

Poul Nørgaard

sekretær

Referat af ekstraordinær generalforsamling 2016

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Saltum Strandpark, afholdt den 8. maj 2016 kl. 0930:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. 2. behandling af forslag til ændring af vedtægterne.
 3. Evt.

1.

Valg af dirigent:

Flemming Gregersen blev valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik kort dagsordenen.

2.

Som bekendt blev forslaget på den ordinære generalforsamling vedtaget med 38 stemmer for og ingen imod. Da ikke halvdelen af medlemmerne var mødt, skal forslaget behandles igen.

Forslaget blev herefter endeligt vedtaget med 18 stemmer for og ingen imod.

3.

Intet til dette punkt.

Således passeret

Poul Nørgaard

sekretær

Referat af generalforsamling 2016

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Saltum Strandpark, afholdt den 30. april 2016 kl. 1000 i Caféen - Jambo Feriepark:

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
 5. Forslag fra medlemmer
 6. Fastlæggelse af kontingent
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (Flemming og Peer er på valg)
 8. Valg af suppleant til bestyrelsen (Flemming Gregersen er på valg)
 9. Valg af bilagskontrollant
 10. Forslag til ændring af vedtægterne.
 11. Evt.

1.

Valg af dirigent:

Flemming Gregersen blev valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik kort dagsordenen

2.

Bestyrelsens beretning ved Flemming Pedersen.

Beretningen vedlægges.

Beretningen blev godkendt.

3.

Regnskab.

Karsten Gaaej fremlagde regnskabet for 2015.

Der har været et underskud på 11.498,98 kr. Indtægter på 87.000,34 kr. og udgifter på 98.499,32 kr,

Formuen er 235.478,52 kr. hvoraf 209.838,99 kr. står på fastrentekonto, der har givet 4.114,49 kr. i rente.

Bindingsperioden på fastrentekontoen udløber i år. Der forhandles med Sparekassen om en ny bindingsperiode. Renten er p.t. uvis.

Den seneste kontingentnedsættelse til 600 kr. er nu slået helt igennem.

Underskuddet kan direkte henføres til den store udgift på 33.201,75 kr., som det kostede at få lagt grus på alle veje.

Thorkild Kristensen, Koral Rev 1, syntes at det var mange penge.

Karsten oplyste at det også kun sker hvert 4-5. år.

På forespørgsel oplyste han endvidere at det SLET ikke ville være billigere at lade banken opkræve kontingent.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen:

Ingen.

5.

Forslag fra medlemmerne:

Ingen.

6.

Kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 600 kr.

Forslaget blev vedtaget.

7.

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Pedersen oplyste at Michael Holst fra d.d. har valgt at trække sig fra bestyrelsen. Flemming Gregersen er som suppleant indtrådt i hans plads.

Flemming Pedersen og Peer Vestenbæk blev genvalgt for 2 år.

8.

Valg af suppleant:

Som ny suppleant blev Poul Fisker, Havmandens Vej 24, valgt for 1 år.

9.

Valg af bilagskontrollant:

John Chr. Larsen blev genvalgt for 1 år.

10.

Forslag til ændring af vedtægterne.

Karsten henviste til det udsendte forslag med bemærkninger og gennemgik forslaget.

Forsamlingen havde ingen bemærkninger til forslaget, som derpå blev vedtaget med 38 stemmer for og ingen imod.

Da under halvdelen af medlemmerne var til stede, skal forslaget genfremsættes på den ekstraordinære generalforsamling den 8. maj kl. 0930. Her vil forslaget kunne vedtages med 2/3 af stemmerne – uanset antallet af fremmødte.

11.

Eventuelt.

Der blev fra flere rejst spørgsmål ved lokalets egnethed – med ca. 60 fremmødte.

Bestyrelsen ser på sagen – evt. med en anden bordopstilling.

Ordningen med flisning fik som sædvanlig megen ros.

Jørn Thomsen, Havmandens vej 20, Rejste spørgsmålet om vand på grundene og påpegede, at navnlig 8 grunde i hans område havde været plaget. Han mente at der burde drænes.

Sonja Gregersen påpegede, at det har været generelt for hele området med vand på grundene. Selv på Vikingebanke har der været oversvømmet, hvilket ikke er sket før.

Flemming Pedersen påpegede at problemet var generelt og ikke bare indskrænkede sig til vores område. Hvis Ryå er oversvømmet, kan vores grøfter være nok så gode, men vandet kan ikke komme væk.

Bjarne Engelst efterlyste et kort over grøfternes videre forløb mod Ryå og tilbød at gå langs dem for at finde spærringer.

Peer Vestenbæk oplyste at et sådant kort nok fandtes hos kommunen. Endvidere havde foreningen for år tilbage brugt mange penge på tilbud om et afvandingsprojekt. Det ville dengang have kostet ca. 1 million og involverede en pumpestation.

Konklusionen blev at Bestyrelsen undersøger om der er forhindringer på vandets vej væk fra området.

Bjarne Engelst foreslog at vejene blev raspet og høvlet, så der blev fald til siderne.

Flemming Pedersen oplyste at det ville ske inden sommer. Forudsætningen har været at der kom mere grus på vejene, hvilket nu er sket.

Det blev foreslået at birketræerne langs Sydvestpassagen blev kappet ned.

Bestyrelsen vil overveje. Fældning kommer ikke på tale, idet birke optager voldsomt meget vand fra undergrunden.

Flemming Pedersen refererede en mail, han havde fået om etablering af rundboldbane eller lignende – måske bålplads på Fællesarealet mod vest.

Forsamlingen var positiv, men var opmærksom på de mulige omkostninger. Området er meget ujævnt og et anlæg skal i givet fald også vedligeholdes. Bål i området er ikke ønskeligt.

Bestyrelsen arbejder videre med forslaget.

Formanden takkede for fremmødet og for god ro og orden.

Kassereren lod derpå fadøl udskænke.

Poul Nørgaard

sekretær

Årsberetning 2015

                                                            Årsberetning 2015.

Bestyrelsen som den er sammensat i dag:   Karsten Gaaej  kasserer,  Poul Nørgaard  sekretær og hjemmeside ansvarlig,  Flemming Pedersen Formand,  Per Vestenbæk og Michael Holst som vej og område ansvarlig.

16 Maj holdt vi igen arbejdsdag, med rigtig mange arbejdes ivrige folk, som lavede et godt stykke

arbejde, det siger vi jer rigtig mange tak for.

Husk arbejdsdag på Søndag d. 8 Maj kl. 9,30 hvor vi mødes ved postkasserne, som altid, hvor vi starter med en ekstraordinær generalforsamling pga. vedtægts ændring som i hører om senere i dag

Det må siges at der er mange grene i år til flis, så ordningen fortsætter

Næste år.

Der flises i uge 18, så der er flis til arbejds dagen. Der fældes samtidig træer I fælles arealet op til de huse som ligger på Brune Banke.

Det flis der bliver tilbage, er til fri afhentning til jeres grunde.

Vi havde igen Hyben Containere sat op i efteråret, jeg tror det blev til 2 stk. containere, så den ordning gentager vi  igen til efteråret, fra d. 01 Oktober til d. 31 Oktober.

Vi har fået lagt extra grus på alle stikveje, for at hæve dem lidt, så vandet kan rende af, og de trængte meget til nyt grus, da det er mange år siden de havde fået extra grus på, ligeledes har vi vedligeholdt hovedvejen igennem området med knust asfalt, og Peter har efter fyldt huller i vejen det siger vi tak for Peter.

Derfor har vi brugt extra penge på vejene i år det hører i om når regnskabet bliver gennemgået

Senere.

Også i år fik vi slået grøftekanter langs Solvejen, Sydvestpassagen og grøften i fællesarealet.

På generalforsamlingen sidst år nævnte vi at vi vil se på vedtægterne, de trængte til fornyelse,

Så det har vi gjort, og de bliver fremlagt og gennemgået senere i dag.

Der er også lavet lidt om på samværsreglerne, dem kan i læse på hjemme-siden, både på dansk, tysk, og engelsk, så de kan printes ud og sættes op i

husene.

Vi har fået en del henvendelser vedr. vand på grundene.  Vi er obs. På problemet. Så vi har fået

Renset  grøften langs Saltum Strand Camping i samarbejde med ejeren af Campingpladsen, og han har renset grøften bag om Camping Pladsen, så vandet løber fint ud til en grøft som løber langs en mark, som i sidst ende, gennem mange andre grøfter, ender i Ryå, som så løber ud i Limfjorden.  Så når overflade vandet står højt i vores område, og man kan se vandet står op overbredden ved den Hvide Bro i vildmosen, er det ikke muligt at komme af med vores og mange andres overfladevand.

Så det er et problem, som vi ikke kan løse i vores område, desværre.  Men vi holder øje, og vil prøve at kontakte Kommunen om de har et forslag til problemet.

Der er blevet solgt en del huse i området det seneste år, så til de nye ejere velkommen til Saltum Strand Park,  hvis i vil se mere om området er det en god ide at besøge vores hjemme side Saltum-

Strandpark.dk, hvor man også kan se tilbage i tiden.

Og så vil vi som altid, sige tak fordi i holder jeres huse og grunde pæne og ryddelige, så vi alle er med til at højne området, til gavn for alle, så det er et dejligt sted at slappe af og holde ferie.

Og til sidst vil jeg sige tak til bestyrelsen for godt og konstruktivt arbejde i året der er gået.

Flemming Pedersen d. 30.04.2016.   

Bestyrelsesreferat 2

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 16/4/2016 hos Poul. Michael fraværende.

1. Økonomi:

Karsten gennemgik. Kassebeholdningen er på 46.223 kr. Der hænger enkelte regninger, men ikke noget som forrykker billedet.

Der er stadig 2 kontingentrestanter.

Bindingen på fastrentekontoen (ca. 210.000 kr.) udløber i år. Det bliver spændende, hvad pengene kan genanbringes til i rente.

2. Generalforsamling:

Forløbet drøftet. Der er kommet ny forpagter af cafeen. Selv om det ikke er en af Karstens tidligere elever, forventes det at gå.

3.  Arbejdsdag:

Der skal fordeles flis. Bunken lægges det sædvanlige sted, men der lægges også depoter hen over fællesarealet, så det bliver nemmere at udbygge stien der.

Karsten undersøger hvad vi kan få for flis, hvis der bliver meget. Umiddelbart forekommer det dog tvivlsomt om det kan betale sig at sælge.

4. Eventuelt:

Grøften langs Saltum Strand Camping er nu oprenset.

Vejene bliver høvlet med fald til siden når Bo Sand næste gang er i området. Flemming kontakter.

Flemming har deltaget i det store fællesmøde for grundejerforeninger. Lige som sidste år reklamerede NYFORS for det trådløse bredbånd, som stadig ikke er kommet og næppe kommer i år.

Vi er nu nede på 9 medlemmer uden mail.

5. Vandring i området:

Under vandring i området blev omfanget af årets fældning fastlagt. Den sker i forbindelse med flisningen.

Poul Nørgaard

sekretær

Bestyrelsesreferat 1

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 25/2/2016 hos Flemming. Peer fraværende.

1.Økonomi / regnskab 2015

 Karsten gennemgik det reviderede regnskab. Det er et underskud på 11.498 kr. hvilket navnlig skyldes en udgift på 33.201 kr. til grus på vejene, som alle har fået. I samme forbindelse er der en udgift på 21.105 kr. til kørsel og høvling. Hertil kommer, at kontingentnedsættelsen er slået igennem.

Ved årets udgang var formuen på 235.478 kr. fordelt med 209.838 på fastrentekonto og 25.639 i kassebeholdning.

2. Udkast til nye vedtægter:

Udkastet blev gennemgået og drøftet.   Karsten renskriver og rundsender til endelig godkendelse.

3.  Samværsregler.

Karsten har gennemgået samværsreglerne. Disse fortsætter med to ændringer. Anbefalet hastighed sættes til 30 km/t, svarende til skiltningen og det præciseres at også topfældning skal ske efter drøftelse med naboer.

4. Vand:

Der har været perioder med meget vand på grundene. Foreningens grøfter er i orden, men når vandstanden generelt er høj overalt og Ryå er oversvømmet, kan vandet ikke løbe.

Grøften langs Saltum Strand Camping kunne være bedre. Karsten og Flemming G. tager kontakt med henblik på fælles oprensning.

5. Veje og beplantning:

Havmandens vej og Sydvestpassagen skal rettes op og huller fyldes efter vinteren. Der bliver behov for lidt mere knust asfalt. Også stikvejene rettes op inden Påske.

Der er netop sprøjtet i beplantningen langs Havmandens vej. Der bliver snart genplantet.

6. Evt:

Vedtages vedtægterne på generalforsamlingen den 30. april uden at halvdelen af medlemmerne er til stede, skal der afholdes en ekstra generalforsamling, som skal indkaldes med 7 dages varsel. Denne generalforsamling er planlagt til den 8. maj i forbindelse med arbejdsdagen.

Indkaldelse kan ikke udsendes rettidigt til de af medlemmerne, som ikke har mail, hvis det sker efter generalforsamlingen. Derfor enighed om at indkalde til begge generalforsamlinger samtidig. Skulle der mod forventning ikke være behov for den anden generalforsamling, kan denne aflyses.

Der bliver kun en uge til flisning, hvis der skal være noget at køre ud på arbejdsdagen.

Poul Nørgaard

sekretær