Saltum Strandpark

2011

Generalforsamling 2011

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Mandag, 18. Juli 2011 08:32

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 14 maj 2011

Kl.1630 på Fårup Skovhus, hvor bestyrelsen bød velkommen til omkring 35 deltagere

DAGSORDEN / REFERAT

1. Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Poul Nørgaard, som valgtes, og efterfølgende konstaterede at generalforsamlingen var indkaldt med det lovbefalede varsel på 4 uger.

 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.

Der var en del tilkendegivelser til beretningen:

 a: Arne Kringel ville vide hvem der ejer de træer som søges fældet. Dem tættest vejen er

grundejerforeningens og øvrige er grundejerens.

b: Engelst mente at en fælles indsats ved oprydning i fællesarealerne ville være en ide,

samt at indkomne forslag sendes med ud.

c: Man kunne leje en flismaskine til brug i fællesarealet.

d: Arne Kringel ville vide hvem der beslutter at omtalte træer kan fældes. Det gør grundejer

og grundejer i forening.

 Herefter kunne beretningen godkendes.

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Karen Sørensen oplæste det udsendte, reviderede regnskab.

 a: Der blev spurgt om posten 7500 for opretning i Nyfors` kartotek ikke var for høj

og det kan jo diskuteres, men en god halvtredser pr. medlem bliver det til

b: Posten på 10000 for at få en drænledning fotograferet og spulet forklares derved at

vi vil sikre os at drænvandet afledes bedst muligt med de forhold der er

c: Der blev forespurgt om grus til veje 30000, kunne indeholde andre ting og om

det ville gentage sig år efter år. Der er maskintimer indeholdt i posten og det vil typisk

være hvert andet år.

 Herefter godkendtes regnskabet.

 4. Forslag fra bestyrelsen.

Bestyrelsen ønsker at ændre vedtægter således at Indkomne Forslag blot skal være os ihænde

14 dg. før generalf.

 a: Der var flere der mente at forslag bør sendes med indkaldelsen så man kan sætte sig

ind i tingene.

b: Efter en del diskussion om tidspunktet viste en vejledende afstemning at der var

18 for og 5 imod at beholde 15 februar som deadline.

 5. Forslag fra medlemmerne.

 a: Bent Jensen konstaterer at største delen af træerne er vores, idet vejen og træer

indenfor12 meterer foreningens.

b: Ulla Nørgaard maner til forsigtighed: Sørg nufor at finde skelpæle først.

c: Gregersen mente at flere har træer på begge sider af skelpæle.

d: Thomsen mindede os om at man kan blot bede om at få sine træer bevaret – det er ikke

et krav at de skal fældes.

e: Inger M Christensen mente at var vi beslutningsdygtige kunne vi bare gå i gang.

Der var en del andre lignende tilkendegivelser og en vejledende afstemning viste

at der var 20 for og 2 imod.

 6. Bestyrelsen foreslår fortsat kr. 800 som kontingent og det var ok, dog mente nogle

at vi samler til huse og at andre grundejerf. er betydeligt billigere.

 7.  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.

 Da Gert har solgt sit hus kunne han ikke fortsætte. Poul Nørgård blev nyvalgt og Frederik og Karen modtog genvalg. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

 Flemming Pedersen formand

Box 44 9480 Løkken/Havmandensvej 24 4041 2421

 Karen Sørensen kasserer

Vinstrupvej 241 9800 HJØRRING / Jydske Rev 4 9897 7491 (genv)

 Frederik Marinussen sekretær (vejmand)

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230 / 3028 1638 (genv)

 Peer Heide Vestenbæk

Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 26 9888 7034

 Poul Nørgaard

Bæktoften 62 9800 HJØRRING / Østbanke 7 9867 2850 / 2990 2850 (nyvalgt)

 8. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Karsten Gaaei Hasselhøj4 stth 9000 Ålborg / Doggerbanke 8 blev nyvalgt.

 9. Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.

 10. Eventuelt:

 a: Der blev uddelt vingaver til Gert for lang og tro tjeneste, til Poul Nørgård for jobbet som

. dirigent, Vor allesammens Peter Thomsen, der jo er trofast mod vejene og holder

et særdeles vågent øje med trafikken når vi andre ikke er der, var ikke fremmødt, men

rigtig stor tak til ham, Arne Kringel, der jo har kigget vor kasserer over skulderen

i en menneskealder fik osse lige et par flasker med på vejen.

b: Herefter takkede dirigenten for god ro og orden.

OBS Det skal igen påpeges at vi ikke længere har flisningsordning og grenafklip mv. skal

fjernes af den enkelte grundejer. Der må ikke ligge grene i vejsider efter 15 juni, da der

så ikke kan slås hyben.

 BESTYRELSEN

Årsberetning 2011

Årsberetning

Skrevet af Frederik

Mandag, 18. Juli 2011 08:13

Årsberetning 2011

 Det nye år startede med et bestyrelses møde hos Per i hans sommerhus, hvor vi konstituerede bestyrelsens medlemmer Formand blev Flemming , Kasserer, Karen , Sekretær, Frederik. Resten af mødet gik med at orient. om bestyrelsens arb. og Bent var med til mødet for at aflevere formandsposten til den nye, med div papirer omkring området og bestyrelsen arb. Vi takkede Bent for hans store arbejde i bestyrelsen. Efter mødet gik vi en tur i området bla. I friarealerne og langs Sydvestpassagens grøft, og vi så hvor vandet vidrere løber hen, også grøften langs Strandsvejenscamping så vi på, en god tur hvor vi fik en god indsigt i området.

En ide kunne være at se på friarealerne om de trænger til lidt oprydning, beskæring osv. Man kunne måske i fællesskab en lørdag hvor alle som kunne finde tid til at give en hånd med gør lidt ved områderne bare en ide.

 Næste møde blev afholdt her i huset, til mødet var der kommet et forslag fra 2 sommerhusejere som ønsker træerne langs Havmandensvej fældet, det forslag har vi arbejdet lidt på med bla. Et tilbud på fældning og plantning af nye træer. Vi har afholdt et møde hvor de grundejere som ligger op til Havmandensvej var inventeret, der mødte 2 og en ringede til Frederik omkring fældningen, vi tror på at alle syntes det er en god ide også dem vi ikke har hørt fra må syntes det er en god ide ellers havde vi nok hørt fra dem, men alt dette kommer vi til under indkommende forslag hvor vi skal tage stilling til forslaget.

 Vedr. vedligeholdelse af veje og grøfter samt slåning af hyben langs vejene, alle opgaver som Frederik tager sig af med hjælp fra Peter som hjælper med at fylde hullerne i vejene, her fra bestyrelsen lyde stor ros for arbejdet.

Økonomien kan jeg kun sige ser rigtig godt ud, vi har penge på kontoen, så hvis nogen har en god ide til noget man syntes mangler eller trænger til oprydning o.s.v. er I meget velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen så vil vi se på. Karen aflægger selvfølgelig årsregnskab herefter, så I kan se hvad pengene er brugt til dette år.

Til sidst vil jeg rose jer alle for at holde jeres huse og grunde i fin stand så vi kan være glade for vores område, og en stor tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i gennem året der er gået.

Bestyrelsesmøde 5

Bestyrelsesmøde Nr. 5

Skrevet af Frederik

Torsdag, 26. januar 2012 19:18

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 3. nov. 2011

REFERAT

 1. Vi enedes om at sætte vore penge over på foreningskontoen, idet der ikke længere er nogen fordel ved garantkontoen.

 2. Vi gennemgik regningerne fra træfældningen og sender nu regning ud til de 3 grundejere, der selv betaler. Det blev lidt billigere så foreningen skal af med rundt 30000 kr.

 3. Der bliver plantet på Østbanke når der er rodfræset om få uger.

 4.Der er indkommet forslag fra Klaus Mærkedahl vedr. en ny grøft fra hans hus og vestover. Det snakker vi med en entreprenør om og tager forslaget ved generalf.

 5. Vi bestemte at mødes en aften i løbet af vinteren. Der tager vi stilling til møde om gereralf.

3 Under Eventuelt spiste vi og Flemming ringer til Kommunen og orienterer om

kloakdæksel, der skal forhøjes for ikke at blive glemt i beplantning.

 Poul Nørgaard var fraværende

Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesmøde 4

Bestyrelsesmøde Nr. 4

Skrevet af Frederik

Torsdag, 26. januar 2012 19:15

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Havmandens Vej 24 september 2011

REFERAT

1. Vi har efter træfældningen, modtaget klage fra grundejeren Vikingebanke 2. Han mener at Skoventreprenøren uretmæssigt har fældet en række træer. Vi lader Landinspektøren se på sagen og skrive til pågældende.

 2. Det ser ud til at Havmandens Vej er forlagt til Bent Jensens grund ved chikanen ud for matriklen. Vi kontakter Bent og finder ud af hvad vi gør.

 3 Der var intet under Eventuelt. 

Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesmøde 3

Bestyrelsesmøde Nr. 3

Skrevet af Frederik

Torsdag, 26. januar 2012 18:54

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 18 august 2011

REFERAT

 1. Vi skriver til de 3 grundejere, der selv ejer tæerne, der skal fældes og de får

2 uger til at melde hvorvidt de er med i fældningen.

 2.  Karen gav en orientering om økonomien, som godkendtes. Vi har kr.240000.

 3. Vi har kørt knust asfalt på den gennemgående vej, da det var helt umuligt at

få andet til at holde i regnen. Stikveje skal have en lapning i år.

4. Vore vendepladser er for tilgroede til at skraldebilen kan vende.

5. Vi nød Skovhusets menu –

Stegt flæsk og persillesovs.

Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesmøde 2

Bestyrelsesmøde Nr. 2

Skrevet af Frederik

Mandag, 18. Juli 2011 07:59

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 26 maj 2011

REFERAT

 1. Bestyrelsen konstituerede sig som nævnt i generalf. referatet.

 2. Karen gav en orientering om økonomien, som godkendtes.

3.  Vi evaluerede generalforsamlingen og var omkring det hele og enedes om at

hjemmesiden skal gøres mere tiltalende og det får vi Poul Nørgård til. Vi var

også enige om at den stramme styring af indlæggene, gjorde at vi var færdige

til tiden.

 4. Træfældningen starter med at vi mødes om et par uger og får fundet skelpælene.

 5. Vi har bestilt Skovhuset til generalforsamling 12 maj 2012. Vi nød Skovhusets menu – Stegt flæsk og persillesovs.

Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesmøde 1

Bestyrelsesmøde Nr. 1

Skrevet af Frederik

Mandag, 18. Juli 2011 07:11

Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 07 april 2011.

REFERAT

 1. Vi gav os tid til at nyde Skovhusets ”Stegt flæsk og persillesovs”

  2.  Karen gav en orientering om regnskabet, som godkendtes.

 3.  Vi har, ved en meget kedelig fejltagelse, medvirket ved fældning af grundejerens træer på Østbanke 8. Vi imødeser en fornuftig
forhandling om evt. erstatning.

Vi diskuterede lidt videre om fældningen langs Havmandens Vej og Peer ville få et bedre, skrevet tilbud fra Bejstrup.

 4. Sekretæren ringer til suppleanten, for at konstatere om han er villig til
genvalg.

Indkaldelsen til Gf. skal rettes til samme ordlyd som vedtægt.

 5. Vejene skal lappes af os selv inden Påsken.

 6. Vi snakkede lidt om kontingentændring, men blev ved de kr. 800.

 Således vedtaget på mødet.