Saltum Strandpark

Referater 2020

 5. Referat 10. oktober 2020 hos Karsten Gaaej – alle mødt

 1. Formanden bød velkommen til Jakob Bak Andersen og Karsten Gaaej, som er indtrådt i bestyrelsen.

Kan ske i henhold til paragraf 9 i vedtægterne.

 1. Poul Fisker fortalte at økonomien ser fornuftig ud med 34.000 kr. på foreningskontoen og 172.000 kr. på opsparingskontoen.
 2. Fordeling af arbejdsopgaver:

Flemming Pedersen – ansvar overalt

Karsten Gaaej – kasserer, medlemskartotek og fællesareal

Poul Fisker –veje, fællesareal, grøfter og facebook

Peer Heide Vestenbæk – veje

Jakob Bak Andersen – sekretær og hjemmeside

Kjeld Stenfat – fællesareal, buskrydder og metaldetektor

Status:

 1. Vejene gjort klar i uge 40/41 – men allerede nu har regnvejret sat sit præg på stikvejene.

Overvejelser om forsøg med anderledes høvling af veje (Ørum Maskinstation) – hensigt frem mod juleferien (Peer).

 1. Grøfter klippet og renset op. Efter uge 42 forventes bedre plads til at ordne grøften mod Saltum Strand Camping.
 2. I uge 43 bliver der foretaget udtynding på fællesarealet specielt mellem Stenrev og Østbanke.

Store og ikke så pæne træer – nogle gået ud – fældes og flises.

 1. Fremtidige opgaver: Når der er overblik over mængden af flis tages der stilling til en eventuel reserve-arbejdsdag 7. november. Mere senere.

Poul Fisker bestiller 2 skilte med påskriften ” Sti”

Det ene til opsætning på Sydvestpassagen for at markere stien mod Saltum Strand Camping.

Det andet til opsætning på grenpladsen ved Havmandens vej for at markere starten af stien over fællesarealet.

 1. På det seneste har der været flere grupper af mountain-bikere gennem vort fællesareal. Hårdt ved stierne. Udviklingen følges nøje. Kontakt med Saltum TRIM overvejes.

Stadig et problem med bilers hastighed på Saltum Strandvej.

Flemming rykker Jammerbugt Kommune for en trafiktælling, som ofte ligger til grund af ændring af hastighedsgrænser. Samtidig vil han overfor kommunen påpege det uhensigtsmæssige i de nyeste tiltag for parkering ved Fårup Skovhus. Kan forekomme uoverskueligt og farligt.

4. Referat

Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Saltum Strandpark.

Torsdag den 3. september 2020 hos Poul Fisker. Alle mødt.

 1. 1.      Økonomi

Ser fornuftigt og stabilt ud. Stadig kontingentrestancer på 753,00 kr. i forbindelse med hushandler.

Restancer opkræves via Jammerbugt Kommune.

I øjeblikket 3 huse til salg af 135. Ved årsskiftet var antallet 16.

Der er handlet 21 enheder siden 1. marts.

 1. 2.      Dagsorden Generalforsamling 10. oktober.

Karsten Gaaej fremlagde forslag til forholdsregler i forbindelse med generalforsamlingen.

Vedtaget og medsendes. Mest vigtigt: husk tilmelding.

Der skal findes tre nye medlemmer af bestyrelsen – de to af pladserne har bestyrelsen forslag til.

Karsten Gaaej kontakter Jens Otto Madsen vedr. posten som dirigent.

 1. 3.      Status på området – veje, stier og grøfter:

Vejsituationen har været tilfredsstillende hen over sommeren – næste afhøvling vil også omfatte stikveje. Vil ske inden uge 42.

Der mangler megen flis til vore stier.

Der planlægges fældning vest for adressen Stenrev 7 – gerne snarest muligt – Flemming har ansvar.

Tanker om at etablere en sti vest for boldbanen mod campingpladsen – udspil forventes fra samme ekspert som skal fælde ved Stenrev 7 – ansvar Flemming.

Grøfter trænger til oprensning – især mod Saltum Strand Camping. Peer Vestenbæk har ansvar.

 1. Arbejdsdag 17. oktober forventes gennemført som planlagt, men afhængig af om det lykkes at etablere tilstrækkelige mængder flis inden dagen.
 2. 5.      Eventuelt.

Hybencontainer opstilles ved Havmanden vej i perioden 1. oktober – 1. november.

Flemming bestiller.

Og hybencontaineren har sit navn af én ganske bestemt grund – nemlig kun til hyben.

Kjeld Steenfat deltog i Jonstrup Vandværks generalforsamling for nylig. Vandværket har købt nyt landområde ved siden af eksisterende bygning. Her skal der bygges helt nyt vandværk. Desuden vil alle målere blive udskiftet til målere med fjernaflæsning.

Alt i alt kommer det til at betyde en betragtelig stigning i vandprisen – måske over 100 procent !

Karsten Gaaej

3. Bestyrelsesmøde 3. maj kl. 10.00

A. 2019 regnskabet er afsluttet og revideret. Efterfølgende lagt på hjemmesiden.

     Regnskabet for 2020 startet op og overdraget til Poul Fisker.

B. Gammelt arkiv i mange ringbind beror hos Poul Fisker - hvor længe skal vi gemme ?

     Tages op senere.

C. Medlemskartoteket og maillisten revideret af Karsten Gaaej - kun et enkelt hængeparti, 

    som PV tager sig af. Næste rundsending vil evt. afsløre nye ændringer.

D. Kun få indkomne skemaer vedr. vand på grundene. Vil blive vurderet og bearbejdet, men

    generelt for hele området gælder, at manglende fald i terrænet er en udfordring.

E. Besigtigelse af bevoksning m.h.p. fældning:

    - Koralrev 5

    - Sydvestpassagen ved stiudmunding fra fællesarealet.

    Nyt indsatsområde kunne være fællesarealet længst mod vest grænsende til Saltum 

    Strand Camping. Meget høj og tæt bevoksning - kræver professionel hjælp.

F. Eventuelt

    - skal generalforsamlingen udsættes et år, som man gør i andre foreninger ?

       Set i lyset af bestyrelsens minimering fastholdes 10. oktober. Lokale reserveret.

    - indsatsområde på arbejdsdagen 17. oktober kunne være grænseområde mellem

       fællesarealet og Stenrev 7.

 

 

2. Ekstraordinært bestyrelsesmøde

Tirsdag den 24. marts

Deltagere via telefon eller mail: Flemming, Peer, Poul, Kjeld og Klaus

1. Bankkonto ansvarlig:

     Formand Flemming Pedersen overtager

2. Valg af kasserer:

    Poul Fisker valgt.

    Samtidig blev det besluttet at søge lønnet bistand til:

      Regnskab, Medlemskartotek samt Hjemmeside hos

     den tidligere kasserer: Karsten Gaaej.

3. Facebook:

    Poul Fisker overtager administrationen.

4. Mail:

    Formand Flemming Pedersen overtager mailboxen.

5. Evt.

     intet

 

1. Telefonmøde 10 marts 2020

Grundet den ekstraordinære situation omkring COVID-19, vurderes det ikke forsvarligt at afholde den kommende generalforsamling i 2. kvartal 2020. Derfor har en enig bestyrelse i Saltum Strandpark valgt at suspendere grundejerforeningens vedtægter punkt 3 til 8 som omhandler afholdelse af generalforsamlingen. 

Generalforsamlingen bliver udskudt til lørdag d. 10. oktober 2020 (uge 41), hvilket bestyrelsen håber at I medlemmer har fuld forståelse for. 

Samtidig er det besluttet at der ikke vil blive afholdt arbejdsdag i foråret, hvorfor ny dato for arbejdsdagen bliver lørdag d. 17. oktober 2020.

Bestyrelsen vil naturligvis fremsende yderligere oplysninger omkring generalforsamlingen og arbejdsdagen, når tiden nærmer sig. 

PS: Bestyrelsen anmoder om at al henvendelse sker via mail eller telefon. På forhånd tak. 

Til info:

2 medlemmer af bestyrelsen er af egen vilje udtrådt af bestyrelsen med øjebliklig virkning. De 2 suppleanter Kjeld og Klaus erstatter derfor: 

Flemming Gregersen, vejudvalget

Jacob G. Lund, sekretær, kasserer og administrator. 

Mvh. 

Jacob og Bestyrelsen