Saltum Strandpark

Referater m.m.

Bestyrelsesreferat 1

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Karen på Jydske Rev 27 jan. 2012
REFERAT1. Vi vil have Kasper Nielsen til at byde på flisning af det der er til rest fra træfældningen
tillige med lidt oprydning efter stormfaldet. Peer kender ham og spørger.

2. Vi gennemgik regnskabet, som Karen havde fået godkendt af Bilagskontrollanten og det
havde vi ikke problemer med. Karen kan ikke selv læse det op, men det gør jeg så.

3. Der bliver et planlægningsmøde sidst i februar. Vi skal også have trykt forslag mv.

4. Den indkøbte menu fra Købmanden fik UG – det var betydeligt bedre end det vi får fra
Skovhuset.

5. Vejene er gode her i vinter, men der er altså også store huller som jeg må søge at lappe.

6. Flemming havde en mail fra en grundejer, som har mistet sine træer her i stormene. Det er naturligvis rigtigt træls, men vi ved han har fået flot styr på det. Vi vælger at se det
som en henvendelse til generalforsamlingen, da det jo er den der har vedtaget at søge
træerne fældet.


Således vedtaget på mødet.

Bestyrelsesreferat 2

GRUNDEJERFORENINGEN

SALTUM STRANDPARK

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde d. 31. maj 2012 hos Karen.

Alle mødt samt suppleant Michael Holst.

1. Valg:

Flemming fortsætter som formand og Karen som kasserer. Poul bliver sekretær.

Peer overtager veje, beplantning og grøfter m. bistand fra Karsten og Michael.

Postkasser går til Flemming.

Hjemmeside Poul. Karsten bistår m. oprettelse af ny medlemsdatabase. Den gamle må anses for mistet.

2. Evaluering af generalforsamling og godkendelse af referat.

Forløb af generalforsamling drøftet. Enighed om at form og sted skal ændres.

Referat godkendt m. mindre ændringer. Poul retter til og rundsender. Stor tak til Helle, som trådte til.

3. Økonomi

Karen orienterede. Der er p.t. 243.290 kr. i kassen. Enkelte regninger er ikke kommet ind.

4. Grøfter på friareal og ansøgning til kommunen

Flemming orienterede. Vi kan ikke umiddelbart få lov. Vi kan risikere at oversvømme Saltum Strand Camping, som har brugt en del penge på dræn og grøfter. Kommunen kommer og ser på det.

5. Hjemmeside

Poul orienterede: Har fået administratorkoden til hjemmesiden og i går udvidede rettigheder, så man kan se medlemmernes registreringer og mails til hovedadressen.

Muligheden for at skrive til foreningen på hovedadressen bestyrelsen@saltumstrandpark.dk er brugt meget lidt og mange er spammails. Muligheden for at skrive bør nok fjernes fra ”kontakt”, således at der skrives direkte til et bestyrelsesmedlem.

Muligheden for at medlemmer kan registrere sig og efterlade adresse, tlf. og mail har heller ikke været en succes. Der er godt 50 registreringer og under 10 er brugbare, fordi registreringerne er foretaget forkert. Nogle registreringer er fra personer som ikke har noget med foreningen at gøre. Denne mulighed bør også nedlægges.

6. Fibernet i resten af området

Poul har skrevet orienteringen fra generalforsamlingen ned. Den udsendes med referatet og lægges på hjemmesiden. Frist for tilmelding 3 mdr.

7. Flytning af chikaner på Havmandens vej

Michael og Karsten ser på problemet og kontakter Bent Jensen.

8. Evt.

Foreningen har på et tidspunkt sat bænke op i området. Rengøring og træbeskyttelse kunne være en opgave til næste arbejdsdag.

Et medlem på har haft brud på et vandrør i sin målerbrønd ved stophanen – efter uret. Det kostede 29.000 kr. Der var tæret. Flere viste sig at have samme problem og fik repareret af vandværket.

Det er vigtigt at se efter og i givet fald kontakte Poul Jensen, Jonstrup vandværk, tlf. 98881786.

Således passeret

Poul Nørgaard

Bestyrelsesreferat 3

Mandag, 17. september 2012 17:48

Referat Bestyrelsesmøde Grundejerforeningen Saltum Strandpark torsdag den 13. september kl.18.00

Til stede: alle med undtagelse af Poul Nørgaard – forhindret p.g.a. hospitalsophold.

1.ØKONOMI.

Kun en enkelt postering i regnskabet siden sidste møde – 12.625,00 for flisarbejde langs Havmandens vej – udgiften mere end 1500 kr. højere end forventet, idet en grundejer – tilsyneladende camoufleret -havde henlagt stykke af en flagstang med jernbeslag i dyngen. Kostede knivudskiftning ? !

2.RESTERNE af FLIS.

Mange grundejere har afhentet flis til brug på egen parcel – stadig en del tilbage. Initiativer omkring stier på Fællesareal ved Vikingebanke og Doggerbanke faldet godt ud – bør udvides til større områder af Fællesarealet. Bestyrelsen har derfor besluttet at følge op på den succesfulde deltagelse i arbejdsdagen før sommer og invitere til: ARBEJDSDAG – lørdag den 13. oktober kl. 10.00 – mødested Havmandens vej. Michael Holst vil samle resterende flis og stiller maskinkraft til rådighed – smal udgave. Det er hensigten ved hjælp af medbragte grebe, skovle og trillebøre at fordele resterende flis på fællesområdernes stier. Evt. resterende flis spredes ud på liggestedet.

3.HJEMMESIDE / KORRESPONDANCE / MAIL

Det kan registreres at foreningens hjemmeside er genstand for hyppigere besøg end tidligere. Dette kunne optimeres yderligere ved informationer fra foreningen via internettet. PROBLEM: 56 har selv registreret sig som værende interesseret i mail-korrespondance fra foreningen. 7 mail-adresser er opsøgt via benarbejde i området. Vores samarbejdspartner , NYFORS, har i sin adresseliste yderligere ca. 30 mail-adresser. Bestyrelsen har besluttet at benytte disse 30 adresser til udsendelse af dette referat og med en yderligere opfordring til modtagerne om at tilslutte sig mail-tjenesten.

4.FIBERNET

Lidt skuffende at kun seks grundejere har tilmeldt sig – fristen forlænges til 1. januar 2013.

5.ORDENSREGLER for SALTUM STRANDPARK

I henhold til Grundejerforeningens love § 16 har foreningen et sæt ”Ordensregler”. Ordensreglerne er oprindeligt udarbejdet ved områdets etablering. Dette bærer ordlyden præg af ligesom tidernes sproglige udvikling ikke træder klart frem. Karsten Gaaej har udarbejdet et udkast til nye ” Samværs- og ordensregler ” – bestyrelsen sat på læse- og skrivearbejde indtil næste møde.

6.KANTER LANGS VEJE

Flemming Pedersen prøver at lave en aftale med mulige lokale aktører – alternativ Jammerbugt kommune. Især problem langs Sydvestpassagen – ellers ser græsslåning og hybenklipning flot ud langt de fleste steder langs vore veje.

7.UDGÅEDE TRÆER LANGS HAVMANDENS VEJ

Plantede syrener og paradisæbler står fint – kun ganske få af de plantede fyrretræer har overlevet. Aktøren har en formodning om rodpest på grund af jordbundsforhold – bestyrelsen tvivler på dette set i relation til nyplantninger hos private grundejere. Der vil blive plantet nye fyrretræer – ældre planter end i første omgang – i løbet af oktober/november. Flemming Pedersen er tovholder.

8. METELDETEKTOR – leje på ugebasis eller hjemkøb til foreningen

Mange grundejere har problemer med at finde egne skelpæle – kan være et stort problem omkring ejerskifte eller ombygning. Skelpælene har metal som centrummateriale. Foreningen kunne leje en metaldetektor i en periode til billig eller gratis afbenyttelse. Men i stedet har bestyrelsen besluttet at indkøbe en metaldetektor – prisleje i omegnen af 1500 kr. Ansvar: Karsten Gaaej. Detektoren indkøbes snarest og vil få fast base hos fastboende Margot og Per Poulsen, Lille Fiskerbanke 3,telefon: 61 67 40 77 eller 98 88 14 23 Udlån gratis på dagsbasis. Hjemmesiden opdates, når maskinen er klar.

9.HENVENDELSE OM TÆRING I VANDBRØNDE

Der er inden for det seneste halve år gjort opmærksom på evt. problemer med håndtagene i vore vandbrønde. En enkelt grundejer har på grund af defekte håndtag haft en ekstra vandudgift på i omegnen af 30.000 kr. Foreningens medlemmer er blevet opfordret til at rette henvendelse til Jonstrup Vandværk ved formanden Poul Jensen 98 88 17 86. Evt. udskiftning af haner / håndtag er omkostningsfri. Det blev efterfølgende besluttet, at vi som forening fremsætter et forslag til næste generalforsamling i Jonstrup Vandværk (desværre først i juni 2013) gående på at vandværket mindst hvert 5 år entrerer med professionel smed/VVS for at kontrollere samtlige brønde. Kræver naturligvis godkendelse på Jonstrup Vandværks generalforsamling. Ansvar: Karsten Gaaej fremsender forslag.

10.ORIENTERING OM DRÆNPROJEKT på fællesarealet

Michael Holst har ryddet aktuelle buske og træer i området nær Saltum Strand Camping. Flemming har haft flere kontakter til Jammerbugt Kommune – trukket ud p.g.a. ferie og mandskabsskifte, men nu ser det ud til at sagen kan afklares via et møde mellem Jammerbugt Kommune og Saltum Strand Camping. Der kan blive tale om en kort klagefrist. Flemming Pedersen sender eksakte specifikationer på grøft til kommunen 14. september. Inden gravearbejdet indledes skal Nyfors kontaktes med henblik på nøjagtig registrering af elkabler til og fra elskabet på fællesarealet.(Michael Holst).

11.FORENINGENS HOLDNING TIL VINDMØLLER

Borgmester Mogens Gade har tilsyneladende fremsat en klar afvisning af alle planer og initiativer omkring opsætning af vindmøller ud for kysten i Jammerbugten – afstand 7-10 km. Borgmesterens udtalelser skulle være fremlagt med opbakning fra samtlige sommerhusejerforeninger. Grundejerforeningen Saltum Strandpark har aldrig udtalt sig om sagen, men vil forsøge at konkretisere, hvad der er op og ned på affæren. Henvises næste møde. Karsten Gaaej og Peer Vestenbæk er udpeget som ” brøndgravere”.

12.GRØFTER langs Solvejen og Sydvestpassagen

Grøften langs Solvejen skal renses op – kan gøres relativt nemt. Karen Sørensen retter henvendelse til Arne Kringel, Lille Fiskerbanke 2, vedr. blokerende træ. Grøften langs Sydvestpassagen er mere problematisk. Adgang besværlig og efterhånden ret store buske og træer i grøften og på grøftesider. Besigtigelse lørdag den 15. september for Michael Holst, Karsten Gaaej og Peer Vestenbæk. Tegningerne viser tilsyneladende at grøften er grundejerforeningens og ikke i et fællesejerskab med Jambo.

13.BREV fra grundejer på Vikingebanke 2

Bestyrelsen har 26. august modtaget en mail fra grundejeren Vikingebanke 2. Grundejeren anker over, at i forbindelse med den store træfældning skete der fældning af en række graner tilhørende grundejeren og efterfølgende skete der stormfald i næste geled af træer. Grundejeren mener, at foreningen er ansvarlig for oprydning på hans grund, genplantning og genetablering af skelpæle. Bestyrelsen modtog allerede i september 2011 en henvendelse fra grundejeren om samme problem, hvor det blev erkendt at entreprenøren fældede en række træer – IKKE tilhørende grundejerforeningen, men at disse træer var alvorligt angrebet af borebiller. Foreningen beklager manglende kommunikation omkring fældning af disse syge træer. De yderligere følgevirkninger på grund af stormen kan grundejerforeningen ikke gøres ansvarlig for. Men bestyrelsen vil snarest tage initiativ til reetablering af skelpæle og i forbindelse med genplantning vil der blive leveret og plantet en række sitkagraner på grundejerens jordstykke. Den plantning kan først finde sted efter fjernelse af rødder på grunden. Dette anses ikke for at være grundejerforeningens ansvar. Grundejeren har i juni været i gang med opgravning af rødder på eget initiativ, men entreprenøren stødte på strømførende kabel, hvorefter arbejdet blev sat i bero !

14.GENERALFORSAMLING 2013 – henvendelse fra Brune Banke 10

Karen Sørensen tager kontakt til Karsten Egelund, Jambo for at aftale afvikling af generalforsamling lørdag den 4. maj 2013 kl. 10.00 i Cafeen på Jambo Feriepark.

15.EVT.

Pullerter på Havmandens vej ud for Bent Jensen, Havmandens vej 16 Eksisterende vej er tilsyneladende udlagt forkert – to pullerter vil bringe trafikken længere væk fra huset og under alle omstændigheder fri af skelpæle. Materiale er hjemskaffet – Michael Holst foretager udbedringen i forbindelse med øvrige projekter, som fordrer maskinkraft Flemming Pedersen fastsætter næste møde.

Mødet slut 22.00

Referat: Karsten Gaaej

Bestyrelsesreferat 4

GRUNDEJERFORENINGEN

SALTUM STRANDPARK

Referat af møde i terrænet d.3. november 2012

Alle mødt med undtagelse af Karsten Gaaej.

Under rundgang i terrænet blev beset og drøftet:

1.

I fællesarealet i det sydvestligste hjørne af området er der mange væltede træer og der trænger til oprydning. . Tilbud på fældning og flisning på 4-5.000 kr. accepteret. Flisen går i bytte.

2.

De oprensede grøfter løber fint. Flemming og Michael tager kontakt til Saltum Strand Camping, dels om oprensning på deres side og dels om mulig sammenkobling af grøfterne.

3.

Arbejdet med den nye grøft i fællesarealet skrider frem. Effekten af den er det for tidligt at gætte på.

EVT:

Poul orienterede om den nye hjemmeside, som nu er i drift. Vores domænenavn www.saltumstrandpark.dk er flyttet til den nye udbyder, så siden hedder det samme som før.

Således passeret

Poul Nørgaard

Generalforsamling 2012

Beslutningsreferat fra generalforsamling den 12. maj 2012 afholdt på Faarup Skovhus kl. 16.30

Frederik Marinussen er afgået ved døden efter kort tids sygdom på Aalborg Sygehus tirsdag den 8. maj.

Frederik har i gennem mange år ydet en stor og ihærdig indsats for Grundejerforening Saltum Strandpark. Der var efterfølgende et minuts stilhed. Ære være Frederiks Minde.

Afbud fra bestyrelsesmedlem: Karen Sørensen

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen
  5. Forslag fra medlemmer
  6. Fastlæggelse af kontingent
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Flemming og Peer er på valg)
  8. Valg af suppleant til bestyrelsen
  9. Valg af billagskontrollant
  10. Evt.

Pkt. 1 Bestyrelsen foreslog Poul Nørgaard som dirigent. Generalforsamling godkendte Poul Nørgaard som dirigent.

Generalforsamling er lovlig indkaldt.

Pkt. 2 Bestyrelsesberetning ved Flemming Pedersen. Vedlægges.

Bemærkninger til formandens beretning:

Karsten Gaaej, Doggerbanke:

Bestyrelsen har til opgave at få kortlagt hvor der er stophaner i vores område.

Jensen, Havmandens Vej 34, nr. 33 og 34 har ikke fået tilbud om træfældning

Bestyrelsen har ikke været opmærksom på at få alle på Havmandens vej kontaktet. Bestyrelsen beklager.

Formandens beretning blev herefter godkendt.

Pkt. 3 Formanden fremlage regnskabet for Karen Sørensen som var forhindret.

Fra generalforsamling:

Der er indtægtsført hævet indlån. Det er en fejl. Overskud skal reduceres og overskud er herefter kr. 27.816,-

Regnskabet tilrettes og blev herefter godkendt af generalforsamling.

Pkt. 4. Forslag fra bestyrelsen:

Bestyrelsen trækker forslaget. Da bestyrelsen har besluttet at afprøve med vejhøvling i stedet for at lægge mere grus og asfalt på.

Fra generalforsamling:

Havmandens vej 34, Der er øget trafikhastighed efter at der er fældet tæer på Havmandens Vej. Chikaner ved deres grund er ikke hastighedsreducerende. Bestyrelsen opfordres til at forbedre chikaner så de også bliver hastighedsreducerende

Pkt. 5 Bestyrelsen har modtaget forlag fra Klaus Mærkedal om kanal på fællesareal. Bestyrelsen har haft forespørgsel hos entreprenør om pris ca. 10.000 kr. men entreprenør havde store forbehold for effekt. Bestyrelsen kan ikke bakke op om forslaget. Forslag fra bestyrelsen til Mærkedal er at han selv dræner på grunden og laver afvanding med faskine.

Generalforsamling havde store diskussion om vand problemer igen igen.

Herefter besluttede Generalforsamling at bestyrelsen skal følger Klaus´ forslag og igangsætte en opgravning af kanal/grøft. Dog skal grøften gøres dybere end det forelagt i forslaget. Bestyrelsen kan indhente hjælp fra Michael Holst, Fladen grund. Generalforsamlingen bevilger en max pris ca.40.000 ellers skal generalforsamling høres igen inden projektet gennemføres. Ingen afstemning

Pkt. 6. Forslag fra bestyrelsen om at kontingent til grundejerforening nedsættes fra 800 kr. til 700kr.

Forslag godkendt af generalforsamlingen. Kontingent er herefter kr. 700. pr. år.

Pkt. 7. Valg til bestyrelsen:

Flemming Pedersen og Peer Vestenbæk er på valg

Begge modtog genvalg for 2 år.

Suppleant, Karsten Gaaej indgår som stedfortræder for Frederik indtil generalforsamling 2013.

Pkt. 8 Valg til suppleant.

Generalforsamlingen forslog Flemming Gregersen, Vikingebanke 9 og Michael Holst, Fladen grund

Der blev afholdt skriftlig afstemning. Stemmetæller valg af generalforsamlingen er Lone Torp og Poul Erik Bold

Michael Holst blev valgt som suppleant for 1 år.

Pkt. 9. Kringel blev genvalgt som bilagskontrollant for 1 år.

Pkt. 10. Evt.

Poul Nørgaard orienterede om mulighederne for at få etableret fibernet i den resterende del af området fra Bredbånd Nord.

Når 28 har tilmeldt sig, bliver der gravet.

Orienteringen vedlægges i skriftlig form.

1) Forslag fra bestyrelsen:

- At generalforsamling flyttes så den afholdes om formiddagen, enten med rundstykker eller med efterfølgende frokost.

Opbakning fra generalforsamlingen til at ændre tidspunktet. Prøv med formiddagskaffe og rundstykker.

2) Opfordring til bestyrelsen fra generalforsamlingen:

-bemærkning Doggerbanke 2. De syntes at de planter der står hos dem er meget små. Vær lige obs. hvis der skal genplantes.

-at der til næste år vælges 2 bilagskontrollanter. Det kræver måske en vedtægtsændring. Forslag at der også vælges 2 suppleanter.

-opfordring til bestyrelsen at de sender referat fra bestyrelsen ud snarest efter generalforsamling.

-vores cykelsti er overgriset med hestepærer i sommerperioden. Kan bestyrelsen gøre noget? Evt. kontakt til hesteudlejer!

-støjgener fra helikopter på campingplads sidste år. Flyvning blev stoppet efter politihenvendelse fra grundejer.

-vil bestyrelsen til næste genrealforsamling stille forslag om at der er suppleanter til alle i bestyrelsen.

Bestyrelsen bemærker, at flere suppleanter og bilagskontrollanter vil kræve en vedtægtsændring. Spørgsmålet vil blive overvejet ved næste ændring.

3) Når grenaffald fra i år er snittet må der ikke lægges mere grenaffald på fællesarealet før næste år efter 1. marts, hvor vi fliser igen.

Der må meget gerne tages flis fra dynger på fællesareal til eget brug.

Poul Nørgaard overtager hjemmesiden.

Fremmødt ca. 50 personer og til efterfølgende spisning ca. 25 personer.

Generalforsamlingen afsluttet.

Referent: Helle Nørgaard Vestenbæk

Årsberetning 2012

Årsberetning 12

Skrevet af Administrator

Mandag, 4. juni 2012 18:57

Årsberetning 2011 / 12

Det nye år startede med bestyrelses møde, hvor vi konstituerede bestyrelsen, med fp som formand, Karen som kasserer, Frederik som sekretær. Per som menig medlem,og nyvalgte Poul Nørgård som menig medlem af bestyrelsen.

Så tog vi fat på snakken om træfældning, og genplantning langs Havmandensvej, forslaget som generalforsamlingen sagde go for, vi besluttede at hyrer en landmåler for at finde skel pæle for at sikre på hvis grund træerne stod på, efter landmåleren havde målt op, kunne vi se at træerne på højrer side af vejen set fra Strandvejen, stod på grundejernes grunde, herefter kontaktede vi de berørte grundejer, om de ville betale, efter en pris pr. m. for at få fældet og genplantet, ” 38 kr. for fældning/rodfræsning, 39 kr. for genplantning pr. m.” det blev dog nedsat fordi vi fik mere for flisen end vi først havde regnet med, prisen blev 30 kr. pr. m. herefter.

Alle de berørte grundejere sagde ja, og herefter gik vi i gang med fældningen, det gik godt dog med en lille vandforhindring, hvor en vandhane fra gammel tid ikke var blevet slettet, blev kørt op, den er nu slettet uden omkostninger for os, de havde lidt problemer med at få lukket for hovedhanen til den opkørte vandhane, men fandt ud af det til sidst, jeg har talt med smeden efterfølgene vedr. om der var nogle hovedhaner der ikke virkede, det skulle der ikke værer sagde han.

Som i sikkert har set, har de nye fyr det ikke så godt pt. Vi har kontakt til plantøren, og har aftalt at vi ser tiden lidt an, om de bliver grønne eller ik.

Vi fik efterfølgene nogle meget kraftige storme, som gjorde at nogle træer væltede på nogle af grundene, men vi kan se at de har fået fjernet dem igen, så det ser meget fint ud nu, og vi er sikrer på at det nok skal blive godt når de nye træer og buske for fat og bliver grønne. Vedr. en af stormene var der nogle træer der væltede ud over solvejen en sen aften. Men dem kørte Frederik op og fandt og fik dem savet så de ikke lå på vejen.

Vi har også flyttet de postkasser som stod på østbanke ud på solvejen, så det var nemmere at hente sin post,og der ikke var den trafik på østbanke til sene for dem der bor der, desværre var der nogle bøller der ikke kunne dy sig for at sprænge nogle i stykker, men der er nu købt nye, og så må vi håbe at de for lov at side uden hærværk.

Så har jeg været til generalforsamling i sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt kommune, der blev snakket om manglene teledækning som vil blive taget op sammen med kommunen, og så var der noget om stier, hvor nogle føler sig generet af mountainbikes cykler, det vil man vil tage op med den lokale cykkelklub fra Saltum. Så det er ikke en forening der sker formeget i, vi betaler 300.00 kr. årligt for at værer med.

Så var der nogle der syntes at vi havde problemer med at komme af med grene og træer fra vores grunde, så sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen skrev vi at i kunne lægge grene inden for det afmærkede sted ved friarealet ved Havmandensvej, det blev dog hurtigt for lille, så det må værer en ide som vi gentager næste år, ikke flere grene i år men fra 1 Marts 2013 kan man igen ligge grene på det afmærkede område. Vi skrev også at vi ville holde en oprydnings dag d. 5 Maj mel kl. 10 og 14 med grill pølser, øl og vand til middag, ved friarealet havmandensvej, vi var meget spændte dagen inden, om hvor mange der ville komme, men det må vi sige at der var stor opbakning til, vi var i alt ca. 25 som havde nogle gode hyggelig timer, hvor vi fik rydet op i væltede træer og fjernet gamle grene, som blev fliset med det samme, så området ser meget fint ud igen. Herfra bestyrelsen skal lyde en stor tak til alle fremmødte for det store arb. der blev lavet, en ide der bliver taget op igen næste år.

Til sidst vil jeg rose jer for at holde jeres grunde og huse i pæn stand så området som heldhed ser rigtig godt ud,

Tak til bilagskontrollanten Arne Kringel, for gennemgang af regnskab og bilag.

En stor tak skal lyde til bestyrelsen for jeres stor arb. og arg.i Året der er gået.