Saltum Strandpark

Arkiv 2017

 

referat 

 

GRUNDEJERFORENINGEN

 

SALTUM STRANDPARK

 

Bestyrelsesmøde d. 20.08.2017 hos Flemming G. Vikinge Banke 9 kl. 10.00

 

 

Deltager: Flemming P, Jacob Lund, Per Heide Vestenbæk, Flemming G. Kjeld Steenfat

 

Afbud: Poul Fisker, Klaus Jensen

 

Dagsorden:

Økonomi:

Jacob Lund gennemgik økonomien og oplyste at vi har 200.000 kr. stående på opsparingskontoen og 21.786,05 på drift kontoen.

Han oplyste at der er kommet et nyt medlem på Jærens Rev Sydvest og på Fladen grund.

Som noget nyt under ”driften af veje” vil stien fra Havmandens vej op til transformatoren indgå i vedligeholdelsen.

Opfølgning fra sidste bestyrelsesmøde

Teknisk Forvaltning kontaktes af Flemming G. angående vejskilte, som ikke er placeret i højre side.

Oversigtforholdene på hjørnet af Havmandens vej og Fladen grund, er udført af grundejeren (flot)

Vendepladsen på Fladen grund udfor nr. 14 er græsareal, og skal vedligeholdes (slåes) af grundejeren, da indkørslen til grunden er flyttet ned på vendepladsen.

Med indretning af aktivitetsplads på vestlige fællesareal vil bestyrelsen besigtige, om arealet er egnet til formålet.

Grøfterne skal have en oprensning til efteråret.

STOFA bredbånd

Flemming P har modtaget mail, fra en grundejer, om at bestyrelsens udsendte mail vedr. opfordring om tilmeldelse til bredbånd, ikke var fyldestgørende, hvorfor bestyrelsen opfordres til at fremsende ny mail til grundejerne.

Jacob Lund fremsender ny mail til grundejerne som indeholder oplysninger om tilmelding/opsigelse.  

Klage over ny sti i fællesarealet

Der er indløbet en klage over ny sti i fællesarealet øst for Havmandens vej. Bestyrelsen drøftede klagen, og er enige om, at en klage fra en grundejer ikke kan afstedkomme flytning af stien, da der også er kommet flere positive tilkendegivelser om stien.  

Evt.

Der er indtil videre 7 tilmeldte på Facebook siden, der agiteres om at nye medlemmer tilslutter sig den. Vær opmærksom på at siden hedder ”Saltum Strandpark” – skulle der være problemer med tilmelding m.v, så kontakt endelig Jacob Lund.

På facebook vil der også komme oplysning om at hybencontainer opstilles fra 02.10.17 til 01.11.17.

Ny arbejdsdag bliver 14.10.17 kl. 10… mødested – Postkasserne ved Fladen Grund

Jens Albertsen bestilles til hjælp på arbejdsdagen.

Næste bestyrelsesmøde - Lørdag den 10.02.2018 - hos Flemming P. Havmandens vej 28. kl. 10.00.

 

Flemming Gregersen

 

sekretær

 

Referat af bestyrelsesmøde 25-5-2017

GRUNDEJERFORENINGEN

SALTUM STRANDPARK

Referat

Bestyrelsesmøde d. 25.5.2017 hos Flemming G. Vikinge Banke 9 kl. 10.00

Alle deltog

Dagsorden:

1. Økonomi:

Jacob Lund fortalte om status for foreningens konto i Spk. Vendsyssel.

Han har nu fået adgang til kontoen efter overdragelse fra Carsten Gaaej..

Saldo i Sparekassen Vendsyssel er nu på i alt 233.160,80 kr.

Vi får 0% i rente af indestående og bankens forslag til alternativ placering er for risikofyldt og har derfor ingen interesse

Der er ingen restanter efter 1. halvårs kontingentopkrævning

Endvidere orienterede han om, Jette fra Jammerbugt Forsyning fremover skal kommunikere via bestyrelsens gmail konto ifm. kontigentopkrævninger.

Grundejerforeningen tilmeldes PBS vedr. kontingent til Sammenslutningen af grundejerforeninger i Jammerbugt kommune.

2. Opfølgning på generalforsamlingen:

Som oplyst på generalforsamlingen har Stofa overtaget internet udbuddet efter Bredbånd Nord, hvorfor Stofa kontaktes om hvad deres planer er med internet i området.

Teknisk Forvaltning Jammerbugt kommune kontaktes om vejskilte som mangler på Havmandens vej og placeringen af skilte ikke er i højre side af vejen ifølge færdselsloven,

Grundejerforeningen har en lukket Facebook side. Information findes på hjemmesiden under nyheder.

Udsigt forholdene på sydsiden af sydvestpassagen er udført.

Affaldssortering er p.t. ikke aktuelt for sommerhusområdet.

Der indhentes pris på etablering af aktivitetsplads på det vestlige fællesareal.

Der etableres stisystem i fællesarealet østsiden af Havmandens vej, ved at græsset bliver slået.

Der udarbejdes kort over stisystemet i sommerhusområdet

3. Ny arbejdsdag

Ny arbejdsdag bliver lørdag d.14.10.17 kl. 10.00 Mødested Postkasserne Brune Banke.

Der opstilles Container til hyben fra d. 02.10.17 til 01.11.17.(bestilles af vejudvalget).

4. Evt. oprydning på pladsen efter flisningen

Der foretages oprydning af arealet ved grenpladsen/flis plads efter d.12.6.17.

Medlemmer der har problemer med deres postkasser henvender sig til bestyrelsen.

5. Evt

Der drøftes vendepladser. Det undersøges om vendepladser der er græsbelagte er en del af grundene, hvorfor der ikke er grusbelagt

Der har været henvendelse fra et par medlemmer om, at udsynet ved svinget ved Fladen Grund og Havmandens vej kunne være bedre. Bestyrelsen vil drøfte dette med ejeren af træerne på hjørnegrunden.

Flemming G indtræder i vejudvalget/områdeansvarlige.

Flemming Gregersen

sekretær

Konstituering efter generalforsamling d. 11. maj 2017

Den nyvalgte bestyrelse har efter generalforsamlingen konstitueret sig følgende:

Formand       Flemming Petersen           Havmandens vej 28

Kasserer       Jacob Lund                       Fladen grund 11

Webmaster   Jacob Lund                       Fladen Grund 11

Sekretær      Flemming Gregersen         Vikingebanke 9

Vejudvalg     Per Vestenbæk                 Havmandens vej 26

Vejudvalg     Poul Fisker                       Havmandens vej 24

Suppleant     Klaus Jensen                    Brune Banke 12

Suppleant     Kjeld Steenfat                  Brune Banke 9

Referat af generalforsamling 2017

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Saltum Strandpark, afholdt den 6. maj 2017 kl. 1000 i Caféen - Jambo Feriepark:

Dagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

4.    Forslag fra bestyrelsen

5.    Forslag fra medlemmer

6.    Fastlæggelse af kontingent

7.    Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Karsten, Poul og Flemming G. er på valg. Karsten og Poul genopstiller ikke.)

8.    Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen (Poul Fisker er på valg)

9.    Valg af revisor (bilagskontrollant).

10.  Valg af suppleant for revisor. (bilagskontrollant).

11.  Evt.

1.

Valg af dirigent:

Jens Otto Madsen blev valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik kort dagsordenen

2.

Bestyrelsens beretning ved Flemming Pedersen.

Beretningen vedlægges.

Efter indlæg fra Arne Kringel, Li. Fiskerbanke 2, om helikopterflyvning oplyste Poul, at det ikke er luftfartsmyndighederne eller politiet, men de kommunale miljømyndigheder, der giver tilladelse.

Beretningen blev godkendt.

3.

Regnskab.

Karsten Gaaej fremlagde regnskabet for 2016.

Der har været et underskud på 19.446,21 kr. Indtægter på 84.294,19 kr. og udgifter på 103.740,40 kr.

Underskuddet kan navnlig henføres til vedligehold af grøfter og beskæring og rydning af træer med tilsammen 42.644 kr.

Formuen er 216.032,31 kr. hvoraf 212.533,64 kr. står på fastrentekonto, der har givet 2.802,06 kr. i rente.

Der er ikke længere nogen binding af kontoen, så renteindtægterne ophører.

Jacob Lund, Fladen Grund 11, Spurgte om der forelå et investeringsbudget.

Flemming Pedersen oplyste at det var der ikke og at der ikke var større og omkostningskrævende planer.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen:

Ingen.

5.

Forslag fra medlemmerne:

Ingen.

6.

Kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 600 kr.

Forslaget blev vedtaget.

7.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Flemming Pedersen oplyste at bestyrelsen foreslog Flemming Gregersen, Vikingebanke 9, Poul Fisker, Havmandens Vej 24, og Jacob Lund, Fladen Grund 11.

Disse blev derpå valgt for 2 år.

8.

Valg af 2 suppleanter:

Valgt for 1 år blev:

Klaus Jensen, Brune Banke 12, og Kjeld Steenfat, Brune Banke 9.

9.

Valg af revisor (bilagskontrollant):

John Chr. Larsen ønskede ikke genvalg. Som ny revisor valgtes for 1 år Jens Otto Madsen, Li. Fiskerbanke 7.

10.

Valg af suppleant for revisor (bilagskontrollant):

Conny Nielsen, Jydske Rev 2, blev valgt for 1 år.

11.

Eventuelt.

Jacob Lund spurgte til skiltning, som er omtalt i sidste bestyrelsesreferat.

Flemming P. oplyste at det havde været overvejet at sætte yderligere 30 km/t op, men at det nok ikke blev til noget.

Kjeld Steenfat, Brune Banke 9, mente at blind vej skiltene var vendt forkert og bemærkede, at biler stadig kørte ind af vejen og vendte på hans grund.

Flemming P oplyste at det er kommunen, som har sat skiltene op, men at bestyrelsen ser på det.

Rita Thomsen, Fladen Grund 1, spurgte om bestyrelsen havde kendskab til planer om affaldssortering og at vi skal have flere skraldespande.

Flemming P. oplyste at der ikke foreligger noget konkret, men at han skal til møde den 20. maj hos kommunen om det.

Irene Holm, Sydvestpassagen 2, gjorde opmærksom på at der på grund af bevoksning var dårlige oversigtsforhold ved højresving ud fra Sydvestpassagen.

Flemming P. lovede at det blev ordnet.

Marianne, Koral Rev 1, frygtede at der ville blive parkeringskaos langs Solvejen når Uldfestivalen skal holdes ved Jambo og spurgte om parkering forbudt skilte ville blive opsat..

Flemming P. svarede at bestyrelsen kontakter Jambo om problemet.

Jacob Lund roste bestyrelsen for håndteringen af problemet med helikopterflyvning.

Han foreslog samtidig at der i fællesarealet mod øst blev lavet en hesteskoformet sti, så man kunne komme mere rundt i arealet.

Flemming P. oplyste i denne forbindelse at der ikke i bestyrelsen har været flertal for etablering af den boldbane, som blev foreslået sidste år.. Det skyldes prisen, udgifterne til vedligeholdelse og det forventede antal brugere.

Fra salen var der bred enighed heri, ligesom der blev henvist til hensynet til rådyrene, som holder til der.

Poul Nørgaard orienterede om at han havde forsøgt at få kommunen til at dispensere fra kravet om vilde roser (hyben) i skel mod vej. Kravet fremgår af deklarationen § 3.

Svaret er at man gerne må fjerne sine hyben, men at der så i stedet skal plantes andre vilde roser.  Man vil således ikke dispensere fra kravet om en række vilde roser 3 m. fra skel mod vej.

Flemming P. takkede til sidst Karsten Gaaej og Poul Nørgaard for deres indsats i bestyrelsen og overrakte dem hver en gave.

Ligeledes takkede han dirigenten, Jens Otto Madsen, for indsatsen og overrakte en gave.

Forsamlingen takkede han for det gode fremmøde, ro og orden og inviterede på fadøl.

Poul Nørgaard

sekretær

Årsberetning 2016

                                                             Årsberetning 2016

Første møde i bestyrelsen, efter sidste års generalforsamling, blev bestyrelsen sammensat

Som den er i dag Carsten Gaaej kasserer,  Poul Nørgaard Sekretær, og hjemmeside ansvarlig,

Per Vestenbæk, og Flemming Gregersen  område ansvarlig dvs. veje, grøfter, træer osv.

Flemming Pedersen formand.

Vi afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor de nye vedtægter blev godkendt, hvor efter

Vi havde arbejdsdag, med udkørsel af flis på stier, m.m. og sædvanen tro fik vi masser af pølser og øl og vand, endnu engang mødte i talstærkt op, vi gentager arbejdsdagen på Lørdag d. 13 Maj kl. 10 ved postkasserne midt i området.

Så var der helekopter flyvning, hvor der var stor søgning, så stor at piloten fløj længere en han havde

tilladelse til, så det gav noget uro, da vejret var godt den aften. Hvor vi sad på vores terrasser og skulle sommer hygge. Mandagen efter kontaktede Carsten kommunen og forelå problemet, vi bliver spurgt næste gang og flyve tiden bliver lidt kortere, så det skulle der være styr på.

Hyben containeren blev igen fyldt op, så mon ikke den ordning gentager sig til efteråret.

Så har vi fået slået kanterne langs grøfterne på Solvejen og Sydvestpassagen, og vi fik også gravet

dem lidt op, det gav dog et lille vandproblem, da vandværkets vandledning lå i bunden af grøften,

den kunne ikke holde til at blive rykket i, så det gav vand og en lille regning for rep. men vandværket troede så at vi skulle dække grøften til og lave dræn i stedet, da deres vandledning havde lagt der i 50 år. men den mening havde kommunen ikke, så vandværket har nu flyttet deres rør,  så det ikke kan ske igen.

 Sidst år talt vi om blindvej skilte, de er nu sat op ved hver vej, af kommunen uden beregning.

Så mangler vi lige en pullert på Havmandensvej den kommer op på arbejdsdagen regner vi med,

Det må vi faktisk ikke selv gøre. Da kommunen og politiet skal indover da det er offentligvej. Men vi sætter en der hvor der har stået en før, så mon ikke det går.

 Beplantningen langs Havmandensvej ser fin ud, efter beskæring og sprøjtning, så mon ikke det bliver godt nu frem over.

 Så har vi tyndet lidt ud i træerne langs Sydvestpassagen, det her givet lys på vejen så den holder bedre, og vel

også  mere lys på grundene der ligger op til vejen, det gav lidt arbejde med at rydde op efter

firmaet som fjernede træerne, men det ordnede en af vores grundejere, Jens Otto, som har fået et par flasker vin for indsatsen, tak Jens

Vi havde også lidt nytårsløjer, da en af vores postkasser blev sprængt. Så nu har vi ikke flere af de grønne postkasser på lager, så hvis og når det sker igen koster det nye postkasser.

Så har vi fået gravet en grøft i forlængelse af grøften langs Sydvestpassagen, så den løber sammen med grøften bagom Saltum Strand Camping, og det må siges at virke, det løber bare derudaf, og efter aftale med camping fatter, er der nu lavet en overgang over grøften, så man kan gå tur bag om camping pladsen, og videre ud i det grønne.

Lidt nyt fra sammenslutningen af grundejerforeninger i Jammerbugt kommune, Stofa har købt bredbånd nord og i købsaftalen står der at de skal kunne levere internet til alle inden 5 år, så hvis vi vil frem i køen, er det et spørgsmål om at kontakte Stofa og sige at vi er meget interesseret i internet i området. Det bliver en opgave for bestyrelsen, som vi tager fat på inden sommer.

Ellers er der ikke så meget mere at fortælle om fra den forening.

Flisordning ser ud til at være en god ide, så den fortsætter igen i 2018.

Vores veje ser fornuftige ud pt. Hvis ikke, må i give lyd, og vi sender Jens ud med rendegraveren.

 Der er igen i år blevet solgt en del huse, så hvis nogle af nye ejere er til stede, vil vi sige velkommen

Til Saltum Strandpark, hvis i vil vide mere om vores forening og område, kan i besøge vores hjemmeside saltumstrandpark.dk der er en masse også tilbage i tiden.

Og til jer alle, tusind tak for at i holder jeres grunde og huse i så pæn stand, så Saltum Strandpark

forbliver et pænt område at færdes og holde ferie i.

Og til sidst vil jeg sige en stor tak til bestyrelsen, for det gode samarbejde i det forløbene år.

Jeg syntes vi har styr på foreningen, og det håber jeg også i grundejer syntes.

Flemming Pedersen 06.05.2017

Bestyrelsesreferat 1

GRUNDEJERFORENINGEN

SALTUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 18/3/2017 hos Flemming P.

 Alle mødt.

1. Økonomi/regnskab 2016:

Karsten oplyste at første rate kontingent er indgået – ca. 40.000 kr. Der er 4 restanter, som kommunen tager sig af.

Regnskabet blev drøftet. Der er på ny underskud. Enighed om at fastholde kontingentet. Formuekontoen, som ikke længere er bundet, er på 212.533 kr. og må holde lidt for.

2. Veje:

Jens Albertsen er bestilt til at rette vejene op når vejret er til det. Han har foreslået, at der asfalteres 4-5 meter ind på vejen fra Strandvejen og fra Solvejen. Det skulle gøre at der ikke kommer huller, idet det nu er hårdt ved gruset når bilerne drejer ind på vejen og accelererer samtidig.

Det lyder som en god ide. Han kontaktes for pris.

Kommunen har sat fine blind vej skilte op – uden betaling for foreningen.

Hvis pullerter/chikaner skal ændres, skal vi søge kommunen om det. De skal have et forslag til placering, hvorpå politiet skal godkende forslaget før det kan etableres.

Enighed om foreløbig at reparere den knækkede pullert og evt. sætte yderligere 30 KM/t skilte op.

3.  Grøfter:

Enighed om at vandet løber flot og at der ikke er behov for yderligere nu.

4. Beplantning/flisning:

Der er væltede træer efter stormen. Et stort et i stien tages af Karsten og naboer. De øvrige længere nede af stien kan tages til arbejdsdagen – hvis ikke det er sket inden.

5. Forslag om sti langs grøften i syd:

Fra Jens Otto Madsen, er der modtaget forslag om at (gen)etablere en sti langs den oprensede grøft, således at man kan gå fra Sydvestpassagen gennem campingpladsen og uden om denne – enten til Strandvejen eller til Engsletten.

Ud over etablering af stien og en overgang over grøften, vil det kræve tilladelse fra Saltum Strand Camping.

Bestyrelsen er positiv og arbejder videre med forslaget. Poul Fisker kontakter campingpladsen og vejudvalget skaffer pris fra Jens Albertsen.

6. Generalforsamling:

Karsten aftaler med Jambo. Vi kan eventuelt låne et mødelokale til selve generalforsamlingen og så indtage kaffen i Cafeen. Vi skal i givet fald selv stille stole op i mødelokalet.

7. Eventuelt:

Intet.

Poul Nørgaard

sekretær