Saltum Strandpark

2006

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Lørdag, 7. november 2009 19:53

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 13 maj 2006

Kl.1700 på ”FÅRUP SKOVHUS” Saltum Strandvej, hvor bestyrelsen bød velkommen til ca. 85 fremmødte

DAGSORDEN / REFERAT

1.Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Frederik Marinussen, som valgtes.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Bent Jensen oplæste det udsendte, reviderede regnskab, som godkendtes med bemærkning om

at kassereren bør underskrive.

4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent.

Man vedtog fortsat at lade kontingentet være kr. 600.

5.Forslag fra medlemmerne.

Der var ingen indkomne forslag

6.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

To medlemmer blev genvalgt og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:

.

Bent Jensen formand (genv.)

Møllebakken 17 9493 SALTUM / Havmandensvej 16 96739164

Karen Uhrskov kasserer

Vinstrupvej 241 9800 HJØRRING / Jydske Rev 4 9897 7491

Frederik Marinussen sekretær (vejmand)

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230

Peer Heide Vestenbæk

Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 26 9888 7034 (genv.)

Gert Thomsen

Musvågevej 8 9700 BRØNDERSLEV / Koralrev 1 9882 5380

7.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Jørgen Nielsen Milbakvej 99 9381 Sulsted blev nyvalgt.

8.Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.

9. Eventuelt:

a.Sekretæren gav en kort orientering om sidste års ”flisning” og ellers de praktiske ting henover

året og husk nu; www.sitecenter.dk/sspa

b.Man mener at grene ikke må lægges ud før 4 uger før Kr. Himmelfart – der har ligget grene

ved vejene siden sidste sommer. Det vil vi søge at ophøje til lov.

c.Man vil gerne have fjernet bænken i fællesarealet ml. Fiskerbankerne – turisterne holder kalas

med stort svineri til følge.

d.Poul Gross holdt en kort orientering om topkapning/sidebeskæring i vestlige læbælte.

e.Fra enden af Stenrev og ind i skoven ligger ”roderi” som vi fjerner.

f.Nogle har følt sig generet af bål i nabohaven. Det er under ingen omstændigheder tilladt

at afbrænde på grundene.

g.Man anfører at der ligger store mængder brandfarligt kvas ved Sti 100, men her mener

vi at man skal henvende sig til Kommunen.

h.En grundejers besøgende er blevet ”overfaldet” af en løs hund. Det er naturligvis ikke tilladt at have løse hunde udenfor grunden.

BESTYRELSEN

Årsberetning

Årsberetning

Skrevet af Frederik

Lørdag, 7. november 2009 19:55

Årsberetning 2006.

Vi har i året afholdt 4 bestyrelsesmøder i grundejerforeningen. Det har været et stille år uden de helt store problemer. Der udarbejdes et referat af hvert bestyrelsesmøde som vi lægger ind på vores hjemmeside, så her kan I se hvad vi har foretaget os på møderne.

Hjemmesiden har flg adr:www.saltumstrandpark.dk

Prøv i øvrigt at gå ind og se på hjemmesiden - der er der del oplysninger som måske kan have interesse - vedtægter og love mv.

Pandrup Kommune har renovationsordning i sommerhusområderne, der er omdelt en folder fra kommunen som jeg gerne vil at I gennemser, her fremgår det hvordan der bliver renoveret og også hvornår der er storskraldsordning. Jeg synes ikke at vi skal henstille emner til storskrald før op til den dag storskraldet vil blive afhentet,- det ser grimt ud med de små depoter ved grundene.

Vejene er blevet vedligeholdt efter behov, der har været en lang vinter hvor der ikke har været de store muligheder for at gøre ret meget ved vejen. Hvis I har iagttaget nogle huller eller noget som I synes at vi skal have gjort noget ved, vil vi gerne have besked så vi kan gøre noget ved problemet. Der ligger nogle depoter hist og her, og I er meget velkomne til at fylde lidt i hullerne hvis I vil, det er helt gratis.

Som I nok har iagttaget , er vejen lagt om ved Jambo Vesterhav, det er en udgift som Jambo helt står for, det har vi ingen indflydelse på, vi vil godt se på om det ændrer ved partsfordelingen af Solvejens vedligeholdelse, vejen er blevet længere, men det er jo Jambo der har fået en længere facadelængde mod vejen.

Jambo har planer for at udvide campingpladsen mod vest - med campinghytter, men der er ikke fremkommet lokalplan for udvidelsen endnu, men det er noget som vi er meget opmærksomme på, vi ønsker størst muligt hensyn til vores sommerhusområde.

Vi gennemførte vores flisordning sidste forår så godt vi kunne, men vi måtte have hjælp udefra ved private entreprenører, idet kommunen i dette år ikke kunne hjælpe os.

I år ser det ud til at vi kan gennemføre flisaftalen med kommunen, så vi vil rydde grene i ugen efter Kr himmelfartsdag. Så grene skal lægges ud senest uge 21, efter denne uge må der ikke lægges grene ud. Der kan ligge lidt rester tilbage så det må hver grundejer så rydde, så det er let for Frederik at beskære hybenbeplantningen langs vejene.

En kreds af grundejere har truffet aftale med Hedeselskabet om topskæring af høje graner langs vestbæltet mod Saltum Strand Camping, derved kommer der mere lys ind på grundene, det er spændende om granerne vil overleve denne beskæring. Hvis det er god måde at beskære på så vil andre måske gøre ligeså i områder hvor de høje graner er en gene.

Jeg fik en henvendelse fra en grundejer i juli måned ang. overflyvning over vores område med helikopter med stor støjgene til følge. Jeg har undersøgt forholdene, det viste sig at være fra Jambo hvor en havde fået tilladelse fra Jambo, men ikke fra kommunen som man skal. Det var altså ulovligt, men kommunen nåede ikke at få kontakt før overflyvningen var væk igen.

Kommunen vil være opmærksom på forholdene om de vil gentage sig.

Vi har fået en enkelt henvendelse fra Jambo om vi er interesseret i at tilslutte til hans antenneanlæg. Jeg har tygget lidt på det og ser del problemer i sagen. For det første skal vi selv forestå ledningsarbejdet, det er et stort og dyrt arbejde. Dernæst er omfanget at programmerne begrænset til hvad Jambo ønsker at modtage, samt at forsyningssikkerheden ikke er større end hvad Jambo beslutter sig for - hvem vedligeholder osv. Fremtiden er måske forsyning via de godkendte selskaber der tilbyder at levere div. programmer og under den lovgivning der følger med, i den forbindelse, udviklingen går meget stærkt på dette område, så måske bliver det en helt anden måde vi skal modtage programmer på i fremtiden. Det er naturligvis op til hver enkelt grundejer at vurdere og betale for en evt. antenne aftale med Jambo.

Vi har fået en henvendelse fra en grundejer ang løsgående hunde, og en uheldig oplevelse med en hund. Bestyrelsen har behandlet sagen og det kan oplyses at der i lovene for Saltum Strand grundejerforening står at hunde skal føres i snor udenfor egen grund. Jeg har fået fat på lov om hundehold og her står det at der er forbudt at lade hunde færdes på gader, veje, stier og pladser, der er åben for almindelig færdsel,

med mindre de føres i bånd eller at en person har fuld herredømme over hunden.

Skal vi ikke være enige om at vi holder hundene på egen grund, og i bånd uden for egen grund.

Som vi nævnte sidste år er der planer for at revidere deklarationer og byplanvedtægter for området, og samle det i en lokalplan ens for hele området.

Området er i dag reguleret ved deklaration og lokalplan nr 5 samt byplanvedtægt nr 3 - det er lidt upraktisk med flere forskellige tekster i forskellige vedtægter og planer.

Dette arbejde går stille fremad, vi har aftalt med kommunen at de laver lokalplanen. Der er ikke sket så meget endnu, men vi er vidende om at de arbejder med planen i nogle råskitser. Peer Vestenbæk og jeg er af bestyrelsen sat til at se nærmere på planen når den kommer. Den kommer naturligvis ud til alle til høring, hvor alle kan give sine kommentarer til planen. (Offentligfasen).

Den nye lokalplan kommer til at ligne eks. Forhold - dem kan vi jo ikke ændre, men jeg tror at vi har gode muligheder for at få indflydelse på planen på nogle ting. Jeg kan nævne grundenes indretning og beplantninger, husenes størrelser, farvevalg på husene, skiltning på grundene, solfangere på husene, antenne- og parabolanlæg på husene samt hvad må vi henstille på grundene.

Fremlæggelse af nogle skitser på grundens benyttelse samt bygningernes udseende mv. som vi kan diskutere på generalforsamlingen, samt efterlyse gode ideer til lokalplanen.

Til slut vil jeg gerne udtrykke stor tilfredshed med det store fremmøde til generalforsamlingen.

Jeg synes at vi har et flot område tæt ved stranden og det naturskønne Lille Norge og et godt stisystem så vi kan komme rundt i området. Jeg synes at grundejerne er gode til at passe på området, det er jo i fællesinterresse for alle at området ser godt og indbydende ud.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et meget godt stykke arbejde i det forløbne år, jeg synes at bestyrelsesmedlemmerne har vist stor iver for at lave et godt arbejde til gavn for os alle.

Bent Jensen.