Saltum Strandpark

2015

Bestyrelsesreferat 4

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 25/8 2015 hos Karsten. Peer fraværende.

1.Datoliste for årsplan.

Efter drøftelse vedtoges følgende, idet yderligere arbejdsdage i indeværende år skønnes unødvendige. Endvidere skal der tages højde for en eventuel 2. generalforsamling.

2015:

1.oktober- 31. oktober: Container kun til hyben opstilles på Havmandens vej.

2016:

1. februar – 1. maj: Oplægning af grene langs Havmandens vej

30. april. Kl. 1000: Generalforsamling.

8. maj: kl. 930: Evt. 2. Generalforsamling og kl. 1000: Arbejdsdag.

2. Første udkast til nye vedtægter:

Karstens udkast blev gennemgået og drøftet.   Overvejelserne fortsætter.

3.  Økonomi:

Karsten gennemgik kasserapport. Begge kontingent-rater er indgået, så der er p.t. en arbejdskapital på 75.101 kr. samt ca. 205.000 kr. på fastrentekonto.

4. Grøfter:

Vandet kan løbe men de er meget tilgroede. Flemming bestiller klipning og opsamling. Det gælder både Solvejen, Sydvestpassagen og den nye ved Havmandens vej.

5. Genplantning og rensning langs Havmandens Vej:

Der er stadig huller i beplantningen og ukrudtet gror. Karsten bestiller rensning og genplantning.

6. Høvling af veje:

Vejene blev skrabt i forbindelse med arbejdsdagen og igen for nylig. Aftalt, at Michael kører grus på stikvejene før næste skrabning og så vidt muligt i efteråret.

7. Evt.

Der vurderes ikke at være behov for yderligere fartdæmpende foranstaltninger.

Blind vej-skiltet ved indkørslen fra Solvejen til Sydvestpassagen fjernes.

Poul Nørgaard

sekretær

Bestyrelsesreferat 3

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANPARK

Referat af kort konstituerende bestyrelsesmøde d. 9/5 2014 afholdt i tilslutning til generalforsamlingen.

1

Bestyrelses konstituerede sig således:

Flemming fortsætter som formand, Karsten som kasserer og Poul som sekretær.

Arbejdsfordelingsplanen vedtaget for 2014 forbliver gældende i 2015.

Poul Nørgaard

sekretær

Referat af generalforsamling 2015

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Saltum Strandpark, afholdt den 9. maj 2015 kl. 1000 i Caféen - Jambo Feriepark:

Dagsorden:

Valg af dirigent

Bestyrelsen beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år

Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse

Forslag fra bestyrelsen

Forslag fra medlemmer

Fastlæggelse af kontingent

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Karsten, Michael og Poul er på valg)

Valg af suppleant til bestyrelsen (Flemming Gregersen er på valg)

Valg af bilagskontrollant

Evt.

1.

Valg af dirigent:

Flemming Gregersen blev valgt.

Han konstaterede at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og gennemgik kort dagsordenen

2.

Bestyrelsens beretning ved Flemming Pedersen.

Beretningen vedlægges.

Bente Jensen, Havmandens vej 34, fandt, at der blev kørt for stærkt på Havmandens vej og foreslog at der blev etableret bump. Endvidere mente hun at have forkert adresse på postkassen.

Birgith Marchholdt, Jærens Rev Sydvest 12, Ville gerne have repareret sin postkasse.

Flemming Pedersen ville se på postkasserne og bestyrelsen på hastighed.

Beretningen blev herefter godkendt.

3.

Karsten Gaaej fremlagde regnskabet for 2014.

Der har været et overskud på 7,935,31 kr. Indtægter på 99.149,08 og udgifter på 91.213,77 kr,

Formuen er 246.978,50 kr. hvoraf 205.724,50 kr. står på fastrentekonto, der har givet 3883,40 kr. i rente.

Den seneste kontingentnedsættelse til 600 kr. er nu trådt i kraft, så der synes ikke grundlag for yderligere kontingentnedsættelser.

Regnskabet blev herefter godkendt.

4.

Forslag fra bestyrelsen:

Ingen.

5.

Forslag fra medlemmerne:

Ingen.

6.

Kontingent.

Bestyrelsen foreslog uændret kontingent på 600 kr.

Forslaget blev vedtaget.

7.

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer:

Karsten Gaaej, Michael Holst og Poul Nørgaard blev genvalgt for 2 år.

8.

Valg af suppleant:

Flemming Gregersen blev genvalgt for 1 år.

9.

Valg af bilagskontrollant:

John Chr. Larsen blev genvalgt for 1 år.

10.

Eventuelt.

På arbejdsdagen lørdag d. 16. maj kl. 1000 skal der køres flis ud på stierne. Derfor er rive, greb og trillebør velkomne redskaber – sammen med mange medlemmer. Mødested ved postkasserne, hvor Peer griller.

Diskussionen om hastighed fortsatte.

Karen Sørensen, Jydske Rev 4, oplyste at der var fartbegrænsningsskilt ved indkørslen til Havmandens vej fra Saltum Strandvej.

Arne Kringel, Lille Fiskerbanke 2, mindede om, at bestyrelsen tidligere er blevet pålagt at fjerne eksisterende bump på Havmandens vej.

Karsten Nielsen, Jærens Rev Sydvest 2, opfordrede til at man selv sagde det til vedkommende, hvis man mente nogen kørte for stærkt.

Om man skal have sæk eller container til renovation beror på husets størrelse og på om det udlejes. Spørgsmål herom blev henvist til affaldsregulativet, som findes på kommunens hjemmeside og som udsendes til den enkelte hvert år

På forespørgsel blev det oplyst, at man skal have postkasse og at de ikke bare kan nedtages.

Marianne Stick, Brune Banke 9, bemærkede, at der var blind-vej skilt ved indkørslen til Sydvestpassagen. Skiltet er misvisende og må stamme fra før Havmandens vej blev ført igennem.

Bestyrelsen ser på sagen.

Christian Jacobsen, Store Fiskerbanke 2, oplyste at hans branddasker er rustet op og spurgte om han var forpligtet til at anskaffe en ny.

Efter flere indlæg – bl.a. fra Tage Jensen, Østbanke 3, blev det lagt fast, at branddaskere oprindeligt blev anskaffet af bestyrelsen. Når ikke alle har, skyldes det, at alle grunde ikke var bebygget dengang. Der er ingen pligt til at genanskaffe når de gamle kasseres.

Flemming takkede for fremmødet og for god ro og orden.

Herefter var der indlæg af NYFORS og Bredbånd Nord om muligheden for at etablere internet.

Et kort resume gengives her. Yderligere bliver lagt på hjemmesiden, herunder kontaktadresser i de respektive firmaer når disse er modtaget.

NYFORS:

Trådløs forbindelse - så der er ingen gravning. Man forventer allerede at dække stort set over alt i vores område. Ellers skal der sættes en mast op.

Ingen etableringsomkostninger. 6 måneders binding, hvorefter man står frit. Hastighed fra 10-30 Mbit/sek. Prisen bliver fra ca. 180 kr. om måneden. Frit forbrug. Der monteres en modtager på huset. Det modtagne signal føres til en trådløs router inde i huset. Der skulle kunne leveres med nogle ugers varsel.

Berdbånd Nord:

I forhold til tidligere er der ændringer. Der kræves nu 39 mod tidligere 29 kontrakter fra det område, som ikke er kablet endnu. Det vil sige alle parceller vest for den nord/syd gående sti. Opnås dette antal tilslutninger, bliver der gravet kabler ned.

Ingen etableringsomkostninger. I modsætning til tidligere er også gravning gratis. Det vil sige, at udgiften ved at komme på er 6 måneders binding til billigste hastighed som er 169 kr. for 8/8 Mbit/sek. Efter de 6 måneder står man frit.

Også her er der frit forbrug. Med i prisen er telefonabonnement. Endvidere er der mulighed for TV.

Poul Nørgaard

sekretær

Årsberetning 2014

                                                     Årsberetning 2014

Efter generalforsamlingen holdt vi et lille møde, hvor vi konstituerede os med Karsten Gaaej

som kasserer.

Poul Nørgaard som sekretær og hjemmeside ansvarlig, Flemming Pedersen som formand, Per Vestenbæk og Michael Holst som vej og område ansvarlig.

Lørdagen efter holdt vi arbejdsdag igen, hvor stien mellem Strandvejen og Sydvestpassagen

Blev ordnet med rydning af træer og grene, som blev fliset med det samme, bespisning med pølser

Øl og vand mm. ordnede Per til ug.  Tak til jer alle som mødte op denne dag.

Næste arbejdsdag 25 oktober, mødte der igen rigtig mange op. Der blev der lagt flis ud langs Havmandensvej mellem de nye planter, men flisen slap op.  Så dagen efter fik vi fat i mere flis, som også blev delt ud,  med god opbakning, fra jer husejere.

Vi kan nu se, at vi skal have plantet nogle bedre træer ved indkørslen fra Strandvejen, ved postkasserne, da de ikke rigtig gro|er op som vi ønsker.

Igen i år har vi ordningen, hvor i kan aflevere jeres grene til flisning, og som vi snakkede om sidste år på generalforsamlingen, har vi afkortet tiden for lægning af grene, så det sluttede 1 Maj.  Og som i kan se, er det blevet fliset, så vi har noget at arbejde med næste Lørdag d. 16 Maj. Hvor i er meget velkommen. Medbring gerne greb og trillebøre. Møde sted ved postkasserne.  Per sørger for forplejning.

Der har været lidt rep. af postkasser i år, bl.a. Pga. nytårs løjer ved Solvejen og opbrydning af nogle postkasser ved spisepladsen. Som alle er blevet repareret.

 Ordningen med containere, til hyben i efteråret, var også en god ide, som vi gentager igen i år.

Vi syntes at hyben ordningen passer bedst til efteråret, for ikke at ramle ind i gren ordningen

I foråret.

Vi har også fået lagt knust asfalt ud ved postkasserne ved Solvejen, så der er fast grund for biler der kører der ind.

Vedligeholdelse af vores veje ser ud til at virke godt,  vi syntes at de i god stand året rundt.

Hvis i syntes at jeres vej trænger til opretning, kan i kontakte en af os i bestyrelsen, så kigger vi på det.

Vi har tegnet 2 forsikringer, en ansvarsforsikring, som dækker vores forening, hvis der eks. vis vælter et træ ned over en person eller en bil, eller andet i den stil.  Og en arbejdsskade forsikring, så i er dækket når vi  bl.a. har arbejdsdage mm.

Grøfterne langs Solvejen og Sydvestpassagen er blevet klippet langs kanterne, af et firma der har en maskine der er lavet til opgaven, vi syntes at det ser rigtig godt ud langs de to grøftekanter, så må vi se om det skal gøres igen i år eller først næste år.

Vi har set i vedtægterne, at punktet om betaling af regninger mm. ikke er tidssvarende, da man i dag bruger netbank som betalings måde. Det har vi en plan om at få set på, sammen med andre punkter eks. 2 revisor  og 2 suppleanter mm. så vi vil gennemgår vedtægterne, så næste år på generalforsamlingen bliver der et punkt om vedtægtsændringer.

I det forgangene år er der solgt en del huse i området, så til jer nye husejere , velkommen til Saltum Strandpark. Hvis i ønsker at vide noget om området eller foreningen er i velkommen til at kontakte en af os i bestyrelsen.

Man kan også besøge vores hjemmeside, saltumstrandpark.dk, der altid er opdateret, takket være Poul.

En stor tak til jer alle, for at holde området og jeres grunde og huse i god strand, til gavn for os alle,

Så det er et dejligt sted at komme og slappe af, og holde ferie i vores område.

Også en stor tak til dem, der altid møder op, for at deltage i vores arbejdsdage

 Til bestyrelsen. vil jeg gerne på forenings vegne, give ros for godt og konstruktivt arbejde, i året der er gået.

Flemming Pedersen d. 10.05.2015

Bestyrelsesreferat 2

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 14/4 2015 hos Peer. Flemming Gregersen fraværende.

1. Vandring i området.

Under vandring drøftedes fældning af udgåede og væltede træer. Fældning skal ske samtidig med flisning, så disse kan flises samtidig. Karsten aftaler med TK Skovservice. Flisen skal bruges til arbejdsdagen.

2. Økonomi:

Kontingent for første halvår er indgået. Dog er der 2 som det på en eller anden måde ikke har betalt – måske fordi de heller ikke har betalt Jammerbugt Forsyning. Karsten følger op. Arbejdskapitalen på foreningskontoen er 65.900 kr. 

3.  Arbejdsdagen:

Hovedopgaven bliver udbringning af flis på stier. Karsten prøver at få flisen fordelt, så transporten bliver nemmere. Endvidere kan der blive tale om omplacering af planter langs Havmandens vej.

4. Generalforsamlingen:

Der er bestilt lokale og mad. Bestyrelsen mødes kl. 0900.

5. Forsikringer:

Fælles for de indhentede tilbud er, at ”den fulde pakke” – Arbejdsskade, Erhvervsansvar og Bestyrelsesansvar – kommer til at koste ca.7- 8.000 kr. Det er ganske vist billigere gennem Fritidshusejernes Landsforening, men regnes kontingentet med, bliver det alligevel ca. 8.000 kr.

Af en eller anden grund er Bestyrelsesansvar den dyreste – ca. 5.000 kr. Alm. Brand vil f. eks. slet ikke tegne den.

Bedste tilbud er fra Tryg, som for alle forsikringer skal have 7.109 kr., fordelt med 1.152 for Erhverv, 862 kr. for Arbejdsskade og 5.095. for bestyrelsesansvar.

Efter drøftelse enighed om foreløbig at kun tegne Erhverv og Arbejdsskade. Poul går videre med sagen.

6. Eventuelt:

Der skal findes en afløser for Carl Lindrup (plantør), som er afgået ved døden.

I næste bestyrelsesperiode bør vedtægterne gennemgås. Blandt andet er tiden løbet fra bestemmelsen om, at der kun kan hæves penge af formand og kasserer i forening. Formelt set overtrædes vedtægterne hver gang der betales regninger i netbank med NEMID.

Spørgsmålet om 2 suppleanter og to bilagskontrollanter skal også vendes.

Poul Nørgaard                            

sekretær

Bestyrelsesreferat 1

GRUNDEJERFORENINGEN

SATUM STRANDPARK

Referat af bestyrelsesmøde d. 14/2 2015 hos Flemming. Alle mødt:

1. Økonomi.

Det reviderede regnskab for 2014 blev gennemgået.  Der er overskud på 7,935,31 kr. og en kassebeholdning på 246.978,50kr. Kontingentet for første halvår 2015 – ca. 40.000 kr. – indgår snart. Det er først nu at kontingentnedsættelsen træder i kraft. Der synes ikke grundlag for yderligere kontingentnedsættelse.

2. Forsikringer:

Det vil koste 30 kr. pr medlem årligt at være medlem af Fritidshusejernes Landsforening. Hertil kommer prisen for de enkelte forsikringer – skønsmæssigt 4000 kr. i alt for Lovpligtig arbejdsskade, Erhvervsansvar og Bestyrelsesansvar. Der er yderligere oplysninger på vej – herunder forsikringsbetingelser. Indmeldelse i foreningen vil kræve en beslutning på generalforsamling.

3. Eventuelt:

Der er på ny væltede træer i øst enden af fællesarealet. Disse bør fældes ved lejlighed.

Der er igen brug for flis på stierne.

Peter har af egen drift været rundt og fyldt huller i vejene. Påskønnelse på vej.

Der skal afholdes møde før generalforsamling og arbejdsdag.

Poul Nørgaard                            

sekretær