Saltum Strandpark

2003

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Lørdag, 21. november 2009 21:27

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 17 maj 2003

Kl.1700 på ”FÅRUP SKOVHUS” Saltum Strandvej,hvor bestyrelsen bød velkommen til ca. 100 fremmødte

DAGSORDEN/REFERAT

1.Valg af dirigent.

Ejgild Lyster valgtes

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.(Punkt 9 blev gennemgået først for at en medarbejder fra

Hedeselskabet kunne få fri igen.)

Der var følgende kommentarer til beretningen.

a.Flere mente at når vejudgifter til Solvejen er fælles for de grunde, som er pålignet betalingspligt, må drænudgifter også være fælles.Man mente at hele området skulle betale for dræning,på alle grunde,men de der ikke har problemer,vil ikke stemme for.

b.Det påpeges fra vor side at hyben ikke er,og ikke kan være med i flisningsordningen.

c.Sekretæren redegjorde for vor nye hjemmeside på internettet. www.sitecenter.dk/sspa

d.Herefter kunne beretningen godkendes.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Sekretæren oplæste det udsendte,reviderede regnskab,som godkendtes.

4.Forslag fra bestyrelsen,herunder fastlæggelse af kontingent.

Man vedtog at hæve kontingentet med kr.100 da vi har haft store udgifter til udarb.af skitseprojektet til dræning.Kontingentet er herefter kr.500

5.Forslag fra medlemmerne.

Der var ikke indkommet forslag.

6.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer

To medlemmer blev genvalgt og et nyvalgt-og bestyrelsen har efterflg. konstitueret sig således

.

Bent Jensen formand

Møllebakken 17 9493 SALTUM / Havmandensvej 16 96739164

Margot Poulsen kasserer

Vestergårdsvej 17 9493 SALTUM / L.Fiskerbanke 3 9888 1423 (genv.)

Frederik Marinussen sekretær

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230 (genv.)

Svend Jepsen vejudv.

Heibergsgade 3 9700 BRØNDERSLEV / Jyske Rev 6 9882 3874

Per Saksager

Tinghøjgade 11 9493 SALTUM / Havmandensvej 24 9888 2201 (nyv.)

7.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Per Holm Charlottevej 10 9880 Storvorde blev genvalgt.

8.Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl.Kongevej 73 9400 Nr.Sundby blev genvalgt.

9.Drænprojekt

Per Mortensen fra Hedeselskabet orienterede om skitseprojektet,som er udsendt til de berørte 75 grundejere.Han gjorde rede for den fordyrelse,der var iht.drænmødet i efteråret.Prisen er anslået til kr.11667 plus moms.Det er et projekt som Kommunen er villig til at”overtage”,således at forstå at man vil stå som bygherre,hvad foreningen af lovmæssige grunde ikke kan.En vejledende, skriftlig afstemning mellem de berørte,fremmødte grundejere,udviste en jævnbyrdighed-22 for,og 23 imod.Det vil vi så gå til Kommunen med.

Der var-naturligvis-mange kommentarer,hvoraf en del refereres efterflg.

a.Man vil gerne vide hvilke træer der er mindst tilbøjelige til at gro ind i dræn,og det vil Hedeselskabet gerne oplyse.

b.Hvorfor skal dræn ca. 1,5 m.ned-det forekommer mærkeligt når landbrugsdræn nøjes med det halve.Da dræn ligger med ca. 60 m afstand vil dybden være det angivne for at få rette fald mod dræn.

c.For at undgå ar grave gennem læbælter,kan der ”skydes”,men det koster ekstra.Ideen er at vi så ikke skal fælde et ”spor” på tværs af grundene.

d.Som tidligere nævnt mente flere at dræning er en fælles sag blandt alle grundejere,een mente sågar at foreningen skulle opløses,hvis det ikke kunne være anderledes.Hertil kunne Per Mortensen sige at en afstemning blandt alle vil udvise et så stort mindretal at Kommunen ikke vil overtage projektet,der jo så ikke kan gennemføres.Man må her forstå at man ikke uden videre,kan gennemføre et sådant projekt,der er en del jura,som ikke kan tilsidesættes.

Der var nogle som mente at det eksisterende drænsystem for grundene ud mod Solvejen ville blive forbedret med nye rør mod syd og således skulle betale herfor. Men det er ikke tilfældet-det nye system er helt for sig,og det bestående,vil ikke kunne kobles ind,men skal fortsat have afløb gennem den sydlige grøft langs Sydvestpassagen og sydover.

e.Drængrøften mod Saltum Strandcamping er renset op og det har hjulpet i det østlige område.

f.Flere var inde på at de grunde som har størst problem med vand vil falde i værdi.

10Eventuelt.

a. Det er observeret at grundejere har flettet afskårne grene sammen som hegn i beplantninger.

Det vil ikke kunne tolereres i ht. vor deklaration,og er i øvrigt letsindigt,idet det er rene

brandfælder.

b. Bænken ved hjørnet på Havmandensvej flyttes ind i fællesarealet,da den kun benyttes af

campingpladsens gæster,således forstået at det umuligt kan være os der sviner til.

c.Vi blev gjort opmærksomme på at fællesarealerne trænger til beskæring.

d.Man ønsker en anvist plads til grene udenfor flisningssæsonen.Vi kan ikke tillade en ordning med et areal i fællesområder,da der pr.definition straks vil komme affald af anden art-naturligvis fra grundejere udenfor vort område.(Det er sket flere gange før).

Herefter takkede dirigenten for god ro og orden og afsluttede generalforsamlingen

Efterskrift:

På det konstituerende møde er det vedtaget at indskærpe at hegn og skiltning i grundskel ikke

ikke tillades,heller ikke iflg.deklarationen,således forstået at skilte og grenhegn fjernes.Eneste

lovlige hegn,som ikke er i direkte forbindelse med bygninger,er beplantning.Hvad angår affald

fra grenflisning er grundejerne pligtige til at renholde til vejmidte.

BESTYRELSEN

Årsberetning

Årsberetning

Skrevet af Frederik

Lørdag, 21. november 2009 21:37

Årsberetning 2002/2003

Vi har i året afholdt 5 bestyrelsesmøder, fordelt ligeligt i året, og vi har besøgt hinanden i denne anledning.

Vi har behandlet mange forskellige større og mindre ting, der er udarbejdet referat af de afholdte møder, og disse mødereferater er tilgængelig for dem der måtte ønske det.

Vi har stadigvæk en flisordning som Pandrup Kommune udfører for os, og den udføres ugen efter Kr Himmelfarsdag, gør os og Kommunen er stor tjeneste ved at lægge grenene samme vej, undgå alt andet affald , byggematerialer og lign , herunder også hybenroser, ellers vil vi miste denne service.

Vejene er blevet vedligeholdt som budgettet tillader, og det er tilladt selv at tilfylde huller fra de depoter der ligger ved vejhjørner.

Der er etableret vejchikaner på en del af vejene, så jeg håber at de fungerer, således at hastigheden nedsættes.

Trafiktælling er blevet foretaget af Pandrup Kommune, og den blev udført i uge 29 hvor der viste sig stor trafik, ca 6000 stk pr uge hver vej.

Det omfattende målemateriale ligger til gennemlæsning for dem med interesse herfor.

Partsfordelig foretages efter lov om private fællesveje af 11 sept 1997.

Dvs. at tilstødende grunde til vejen skal betale jf loven § 57. og altså ikke efter trafiktællinger, og derfor kan vi ikke bruge trafiktællingen til ret meget.

Bestyrelsen har besluttet at vi ikke foretager os nogen i denne anledning, idet det let kan komme os til skade.Vi mister således ikke bidraget fra Fårup Sommerland.

Drænsagen er naturligvis den store tidrøver i året, også for bestyrelsen, det er blevet til del møder med Pandrup Kommune og Hedeselskabet.

Vi vil forsøge at være bedre til at give meddelelser til jer, men det er dyrt at sende post ud.

Vi har derfor undersøgt mulighed for at lave en hjemmeside med adgang fra internettet, hvor vi så kan skrive om nyheder, og så har dem der har adgang til internettet mulighed for at se de nyheder som vi skriver der.

Der omdeles hvert år en renovationskalender fra Pandrup Kommune, hvor I kan se renoveringstidspunkterne, herunder storskraldordningen. (I år var der fejl i kommunes planlægning i forhold til kalenderen, med det resultat at vi skulle se på storskrald i påskeferien, det har Pandrup Kommune beklaget).

Til slut vil jeg gerne udtrykke tilfredshed med det store fremmøde til såvel orienteringsmødet vedr drænmødet, som til generalforsamlingen i dag.

Min familie nyder at være i vores fritidshus, og det tror jeg også at I andre gør i jeres fritidshuse.

Det er et kønt område, brugbart til mange aktiviteter, tæt ved havet, sti og vejsystemer til hav og flotte landområder, herunder i det fredede område Lille Norge. Der er store stisystemer i området og det er en stor oplevelse at gå ture i dette flotte terræn, som ikke findes andre steder.

Vi skal passe godt på området, vedligeholde vores huse og grunde, således at området opretholder eftertragtethed, det gør jo ikke noget at værdierne stiger.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et meget godt stykke arbejde, og jeg har iagttaget at der er stor iver for at lave et stykke arbejde for vores fælles sag som jo er Saltum Strandpark.

Bent Jensen fmd.