Saltum Strandpark

Referater 2021

Referat af bestyrelsesmøde d. 31. oktober 2021 hos Flemming Pedersen

Deltagere:

Flemming Pedersen, Karsten Gaaej, Niels Rousing Vendelbo, Poul Fisker, Anker Bagger, Visti Christensen og Jakob Bak Andersen

Dagsorden:


1) Velkommen til Niels, Visti og Anker

2) Konstituering af bestyrelsen

 • Formand
 • Kasserer
 • Sekretær

3) Fordeling af ansvarsområder

4) Evaluering af årets generalforsamling og opsamlingspunkter

5) Opfølgning på sidste bestyrelsesmøde

6) Veje, stier, fællesarealer, grøfter og skiltning 

 • Solvejen, forpligtelser og omfang

7) Økonomi

8) Aktiviteter 2022

 • Generalforsamling jf. vedtægter
 • Bestyrelsesmøder, frekvens og datoer
 • Arbejdsdage

 9) Bordet rundt / evt.Punkt 1)

Flemming Pedersen bød velkommen til Niels Rousing Vendelbo, Anker Bagger og Visti Christensen.

Punkt 2)

Bestyrelsen konstituerede sig som følger:


Formand                       Flemming Pedersen (uændret)

Kasserer                       Karsten Gaaej (uændret)

Sekretær                      Niels Rousing Vendelbo (erstatter Jakob Bak Andersen)

Menigt medlem              Poul Fisker

Menigt medlem              Jakob Bak Andersen

Suppleant                      Anker Bagger

Suppleant                      Visti Christensen

Suppleanterne er ligestillede og vil, som til nærværende, blive inviteret til fremtidige bestyrelsesmøder.

Punkt 3)

Fællesarealer herunder

Veje, grøfter og stier       Flemming Pedersen og Poul Fisker

Medlemskartotek             Karsten Gaaej

Hjemmeside og
Facebook                        Jakob Bak Andersen og Poul Fisker

Kjeld Steenfat har tilbudt at buskrydder og metaldetektor fortsat kan opbevares hos ham (Brune Banke 9), hvilket bestyrelsen har takket ja til.

Jakob Bak Andersen opdaterer hjemmeside med oplysninger om bestyrelsen.

Punkt 4)

Af hensyn til planlægning og overblik over stemmeberettiget blev behov for tilmelding til fremtidige generalforsamlinger samt registrering ved fremmøde drøftet.

Behov og praktik besluttes i forbindelse med planlægning af generalforsamling 2022.

Så vidt muligt bør der afholdes konstituerende bestyrelsesmøde i umiddelbar forlængelse af afholdt generalforsamling.


Punkt 5)

Se punkt 6


Punkt 6)

Der er behov for at få belyst omfang af grundejerforeningens forpligtelser i forhold til den private fællesvej Solvejen. Jakob Bak Andersen tager kontakt til Kjeld Agerbo, Jammerbugt Kommune for en indledende dialog.

I et forsøg på at reducere gennemkørende trafik og slid på interne veje, primært Sydvestpassagen og Havmandens Vej, blev ny skiltning drøftet, ex. med forbud mod gennemkørsel, lukket område, etc. Samtidig blev nedsættelse af hastighed på interne veje drøftet nedsat fra 30 km/t til 20 km/t. Poul Fisker undersøger mulighederne for skiltning.

Flemming Pedersen kontakter Hune Vognmandsforretning for at drøfte strategi for vedligeholdelse af interne veje, efter den ny metode, i vinterhalvåret.

Lokalplan for nye sommerhuse på Saltum Strand Camping, lokalplan nr. 24-009, er endeligt vedtaget, og der forestår fortsat et afklarende arbejde med at sikre adgang til oprensning af fælles grøft. Forholdet er nævnt i lokalplanen, men ikke fyldestgørende. Flemming Pedersen er ansvarlig.

Hybencontainer bestilles til afhentning. Flemming Pedersen er ansvarlig.


Punkt 7)

Karsten Gaaej redegjorde for foreningens aktuelle økonomiske status; Saldo på foreningskontor udgør pt. ca. kr. 30.000,- og saldo på opsparingskonto udgør ca. kr. 170.000,-

Punkt 8)

Næste bestyrelsesmøde                    19. februar 2022

Generalforsamling 2022                     23. april 2022

-      Frist for forslag til behandling    15. februar 2022

Arbejdsdag                                        28. maj 2022

Jakob Bak Andersen opdaterer hjemmeside med aktuelle datoer.                                  

Punkt 9)

På generalforsamlingen blev behov for gennemgang af grundejerforeningens vedtægter kort berørt, uden at være stillet som forslag, og derfor heller ikke besluttet. Alligevel giver det god mening at give vedtægterne en gennemgang, for at se om der er behov for tilretninger og tilføjelser. Niels Rousing Vendelbo og Jakob Bak Andersen er ansvarlige.

Afledt af nyligt vedtaget lokalplan på Saltum Strand Camping henledes grundejerforeningens medlemmer på at overholde gældende lokalplan og byplanvedtægt samt det til enhver tid gældende bygningsreglement når der bygges til, opstilles annekser, udhuse m.v.

Der opfordres til at retningslinjer for

 • byggelinjer
 • bygningernes omfang
 • bygningernes placering
 • bygningernes ydre fremtræden

overholdes, og orienter gerne naboen før igangsættelse af byggeri.

Endvidere henvises til grundejerforeningens gældende samværsregler.

Såvel planer som samværsregler kan ses på www.saltumstrandpark.dk

Referat af generalforsamling 2021 afholdt d. 16. oktober 2021 på Café Jambo

Dagsorden

Forslag fra medlemmerne

A: (Jacob Lund, Fladen Grund 11) Asfaltering op til 5 meter ind på Havmandens vej fra Strandvejen samt 5 meter ind på Sydvestpassagen fra Solvejen.
B: (Jacob Lund, Fladen Grund 11) Tilføjelse til vedtægterne paragraf 4: Hvis nødvendigt kan generalforsamlingen afholdes virtuelt.
C: (Flemming Gregersen, Vikingebanke 9) ”Mit forslag lyder på at grenpladsen kun er for grundejerforeningens medlemmer og ikke for andre grundejerforeninger. I så fald andre grundejerforeninger skal have adgang til grenpladsen, kan dette kun ske ved en afstemning af medlemmerne på en generalforsamling, og ikke af ”bestyrelsen”. ”

Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – lige årstal – valg for 1 år

På valg er:

Flemming Pedersen – modtager genvalg

Karsten Gaaej – foreslået af bestyrelsen

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer – ulige årstal – valg for 2 år

På valg er:

Poul Fisker – modtager genvalg

Jakob Bak Andersen – foreslået af bestyrelsen

Niels Rousing Vendelbo – Jærens Rev Sydvest 9 – foreslået af bestyrelsen

Kjeld Steenfat – modtager ikke genvalg

Referat


Pkt. 1          

Jens Otto Madsen blev valgt til dirigent.

Jens Otto Madsen konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.

 

Pkt. 2

Formandens beretning blev fremlagt af Flemming Pedersen. Formandens beretning blev godkendt og er vedlagt som bilag.

 

Pkt. 3

Regnskab 2019 blev fremlagt af Karsten Gaaej. Årets resultat lød på -52.786,80. Regnskab 2019 er revideret af grundejerforeningens revisor, Jens Otto Madsen. Regnskab 2019 blev godkendt.

 

Pkt. 4

Regnskab 2020 blev fremlagt af Karsten Gaaej. Årets resultat lød på -6.000,71. Regnskab 2020 er revideret af grundejerforeningens revisor, Jens Otto Madsen. Regnskab 2020 blev godkendt.

 

Pkt. 5

Ingen forslag fra bestyrelsen.

 

Pkt. 6

Forslag A jf. dagsorden:

 • Forslagsstiller redegjorde for sit forslag, som efterfølgende blev debatteret. Bestyrelsen havde forud for generalforsamlingen drøftet forslaget med fagkyndig, og virkning contra relativt høj anlægsudgift samt krav til skiltning, skønnet minimum i niveau 50.000,- kr. + fremtidig løbende vedligeholdelse gør, at bestyrelsen ikke anbefaler forslaget vedtaget.
 • Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Forslag B jf. dagsorden:

 • Forslagsstiller redegjorde for sit forslag, som efterfølgende blev debatteret.
 • Forslaget blev ikke vedtaget grundet stemmelighed.
 • Bestyrelsen noterede bemærkning om evt. gennemgang af vedtægterne i sin helhed, og drøfter behov for revision af gældende vedtægter.

 

Forslag C jf. dagsorden:

 • Forslagsstiller redegjorde for sit forslag, som efterfølgende blev debatteret.
 • Forslaget blev ikke vedtaget.

 

Pkt. 7

Kontingent er uændret kr. 600 p.a. / parcel.

Bestyrelsen drøfter behov for separat betaling til vejfond i forbindelse med løbende vedligeholdelse af Solvejen.

 

Pkt. 8

Flemming Pedersen blev genvalgt uden modkandidater.

Karsten Gaaej blev valgt uden modkandidater.

 

Pkt. 9

Poul Fisker blev genvalgt uden modkandidater.

Jakob Bak Andersen blev valgt uden modkandidater.

Niels Rousing Vendelbo blev valgt uden modkandidater.

 

Pkt. 10

Anker Bagger blev valgt uden modkandidater

Visti Christensen blev valgt uden modkandidater

 

Pkt. 11

Jens Otto Madsen blev genvalgt uden modkandidater.

 

Pkt. 12

Jette Baastrup blev valgt uden modkandidater.

 

Pkt. 13

Vedligeholdelsespligt af Solvejen og muligheder for begrænsning af gennemkørende trafik på Havmandens Vej og Jærens Rev Sydvest blev drøftet. Bestyrelsen arbejder videre med punkterne.

Flemming Pedersen takkede afgående bestyrelsesmedlem Kjeld Steenfat for indsatsen.

Efter afslutning af generalforsamlingen var grundejerforeningen vært ved øl / vand.

 

Formandens beretning

Det er mere end to år siden vi sidst har været samlet til generalforsamling i Grundejerforeningen.

Corona-situationen har dels betydet aflysning af generalforsamlingen i 2020 og udsættelse af forsommerens generalforsamling i 2021 til nu, hvor det efter ophævelse af restriktioner, endelig er muligt at forsamles igen.

Seneste generalforsamling var i juni 2019, og siden da har bestyrelsesarbejdet, på godt og ondt, været begivenhedsrigt;

2 medlemmer af bestyrelsen nedlagde deres hverv i starten af 2020 og yderligere et medlem udtrådte som følge af salg af sommerhus.

Da det grundet Covid-19 ikke var muligt på normal vis at vælge nye medlemmer til bestyrelsen, besluttede den tilbageværende bestyrelse at kontakte foreningens tidligere kasserer, Karsten Gaaej med henblik på overtagelse af økonomi og medlemskartotek – to områder som Karsten selv havde etableret tidligere. Derudover blev der etableret kontakt til Jakob Bak Andersen, som med sin erhvervserfaring kunne bidrage med relevant viden til bestyrelsesarbejdet.

Begge henvendelser fra bestyrelsen blev imødekommet og det var muligt at fortsætte bestyrelsesarbejdet for fuld styrke.

I foråret 2021 blev bestyrelsen yderligere reduceret ved Peer Heide Vestenbæks pludselige dødsfald.

Grundejerforeningens primære opgaver omkring fællesarealer, grøfter og veje har ikke stået på standby i de godt to år siden sidste generalforsamling.

Af to omgange er der blevet fældet, tyndet ud og stammet op i bevoksningen på fællesarealet, og grøfterne har fået deres årlige vedligeholdelse.

Som opfølgning på den almindelige flisordning og udtyndingsarbejdet, blev der afviklet arbejdsdag 14. maj i år, hvor en stor skare hjalp med at køre flis ud på stisystemet. Som noget nyt blev arbejdsdagen afsluttet med pølser serveret fra pølsevogn, og det blev taget godt i mod.

Omkring vejene er der sket noget nyt, idet vi har etableret et samarbejde med Hune Vognmandsforretning, som i lokalområdet har markedsført ny teknik til løbende vedligeholdelse af grusveje. Vedligeholdelsen består i anvendelse af grus med mindre kornstørrelse end vi tidligere har anvendt, udlagt med fald til begge sider og afsluttet med magnesiumklorid, som har en bindende egenskab. Arbejdet blev i første omgang udført på Doggerbanke, som var den vej i ringest stand, og på de gennemgående Havmandens Vej og Sydvestpassagen blev der tilført magnesiumklorid til den bestående belægning. Resultatet var positivt; markant mindre støv og markant mere modstandsdygtigt overfor huller efter regnskyl.

Bestyrelsen har haft kontakt til Jammerbugt Kommune i forbindelse med tanker om skærpelse af hastighedsgrænser på Saltum Strandvej, pt. uden held, men der arbejdes ufortrødent videre.

Endvidere har bestyrelsen i samarbejde med Solvejens Grundejerforening overfor Plan- og Miljøafdelingen i Jammerbugt Kommune protesteret over en landzonetilladelse til telemast på adressen Solvejen 88.

Kommunen afviste lynhurtig vores klage, og derfor besluttede bestyrelsen i at klage videre til Planklagenævnet, hvor klagen pt. behandles. Klagen er indgivet i forening med foreningen på Solvejen, og vi deles ligeligt om udgiften på kr. 1.800,-

Vores samarbejde med Solvejens Grundejerforening har endvidere betydet, at bestyrelsen har givet tilladelse til at denne forenings medlemmer under forudsætning af overholdelse af generelle regler kan benytte sig af vores flisordning. Efter sigende har kun en enkelt grundejer taget imod tilbuddet, som har medført at vi som forening har fået tilført ekstra flis.

I har sikkert hørt om planerne for udstykning af et stort område på Saltum Strand Camping, og salget er også i gang.

Ny lokalplan for Saltum Strand Camping har været sendt i høring og grundejerforeningens har i den forbindelse henvendt sig til Jammerbugt Kommune for at sikre / afklare fortsat adgang til oprensning af grøft mod vest.

Enkelte grundejere har gjort individuelle indsigelser og ytret ønsker om maksimumhøjde på beplantning i skel mod vest, og disse indsigelser har grundejerforeningen givet sin opbakning.

Fra ejeren af campingpladsen har der været uformel forespørgsel på en fælles grundejerforening, men som udgangspunkt har bestyrelsen takket nej til forespørgslen, i det vi ikke ser fordele i samarbejdet for vores grundejerforening.

Rent økonomisk er foreningen velkonsolideret – så velkonsolideret, at det ikke har kunnet undgås at skulle betale negative renter.

Tanker om garantbeviser eller lignende har været på bordet, men blev sparket til hjørne, til dels pga. risiko, men mest af alt pga. manglende fleksibilitet i det tilfælde der bliver akut behov for likviditet.

Vores primære kommunikationskanal vil fortsat være vores hjemmeside og direkte mail, men i højere grad vil vi også benytte foreningens private facebook- gruppe, og samtidig opfordrer vi til den gode tone, når der ytres holdninger og meninger, som altid er velkomne. Vores hjemmeside er flittigt benyttet, og et antal hints på ugebasis omkring 3-400 er ikke unormalt.

Fra den 1.april 2023 ændres affaldsordningen i vores område. Alle skal derefter sortere affald i to containere. Udgiften ligger ikke helt fast, men vil sandsynligvis beløbe sig til omkring 300 kr. på årsbasis.

Grundejernes opmærksomhed henledes også på, at der er skaffet midler til en udvidelse af sti 100, som vil blive forlænget helt til Løkken.

De positive tendenser på sommerhusmarkedet har også smittet af på salget og liggetiderne i Saltum Strandpark; vores område er attraktivt og populært. Hele 34 enheder har skiftet ejer siden vi var samlet sidst – næsten 30 procent, og mange er hurtigt solgt og med hurtig overtagelse. Til jer nye medlemmer af Grundejerforeningen skal lyde et varmt velkommen, og vi håber I er blevet taget godt i mod.

Referat af bestyrelsesmøde d. 12. september 2021 hos Kjeld Steenfat

Deltagere:

Flemming Pedersen, Kjeld Steenfat, Karsten Gaaej, Poul Fisker og Jakob Bak Andersen

Punkt 1) Økonomi

Karsten Gaaej gjorde status på forenings økonomi, herunder regnskab 2019 og 2020, som gennemgås på den kommende generalforsamling. Regnskaber fremsendes pr. mail sammen med indkaldelse til generalforsamling.

Punkt 2) Grøfter

Det er tid til gennemgang af behov for oprensning af grøfter. Poul Fisker er ansvarlig og kontakter Jens Albertsen.

Der følges op på de reelle ejerforhold vedr. den nord / syd gående grøft mod Saltum Strand Camping. Flemming Pedersen og Poul Fisker er ansvarlige.

Punkt 3) Fællesarealer

Hybencontainer opstilles på grenpladsen i perioden 1.10-31.10. Flemming Pedersen kontakter vognmand.

Punkter til drøftelse uden vedtagelse:

 • Den sydlige del af den tværgående sti; kan den tyndes ud tilsvarende den nordlige?
 • Skal der opstilles en form for chikane ved stiens udmundinger ved hhv. Saltum Strandvej og Sydvestpassagen for at mindske brug af stien som MTB spor?

Punkt 4) Veje

Forsøg med ny vedligeholdelsesproces med anvendelse af grus med mindre kornstørrelse udlagt med fald til begge sider og afsluttet med kalciumklorid, har vist sig effektiv. Vejene støver markant mindre og vejene er mere modstandsdygtige overfor huller efter regnskyl. Vedligeholdelsesproces videreføres for at drage yderligere erfaringer hen over vinteren.

Punkt 5) Generalforsamling

Udkast til årsberetning gennemgået og tilrettet. Fremlægges af Flemming Pedersen.

Regnskab 2019 og 2020 fremlægges af Karsten Gaaej.

Valg af bestyrelsesmedlemmer:

 • Flemming Pedersen, ønsker genvalg (1 år)
 • Poul Fisker, ønsker genvalg (2 år)
 • Karsten Gaaej, bestyrelsen foreslår (1 år)
 • Niels Rousing Vendelbo, foreslået af bestyrelsen, (2 år)
 • Jakob Bak Andersen, bestyrelsen foreslår (2 år)

 •  Kjeld Steenfat (ønsker ikke genvalg)


Pt. indkomne forslag blev drøftet;

Forslag vedr. asfaltering ved udmundingen af hhv. Havmandens Vej mod Saltum Strandvej og Sydvestpassagens udmunding mod Solvejen anbefales af bestyrelsen ikke vedtaget grundet tvivl om virkning sat op imod anlægsudgift og behov for løbende vedligeholdelse. Forslaget er drøftet med fagkyndige.

Forslag vedr. tilføjelse til vedtægterne som gør det muligt at afholde generalforsamlinger digitalt anbefales af bestyrelsen.

Kontingent

Årligt kontingent på kr. 600,- anbefales fastholdt trods mindre underskud; Grundejerforeningen har større kontant indestående og der er ingen større udgifter i sigte.

Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2021 hos Poul Fisker

Deltagere:

Flemming Pedersen, Kjeld Steenfat , Poul Fisker og Jakob Bak Andersen

Afbud:

Karsten Gaaej

Punkt 1) Eventuel landzonetilladelse

Jammerbugt Kommune har udsendt Orientering forud for eventuel landzonetilladelse.

Grundejerforeningen har sendt indsigelse til Jammerbugt Kommune.

Under samme punkt blev også drøftet lokalplan i høring vedr. Saltum Strand Camping. Flemming havde før bestyrelsesmødet sendt bemærkning vedr. højde på beplantning i skel mod vest.

Adgang til oprensning af grøft mod vest blev drøftet, og Flemming arbejder videre for at sikre fremtidig adgang til grøft, som pt. har foregået via campingpladsen.


Punkt 2) Veje

Flemming har deltaget på generalforsamlingen i Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

På mødet blev præsenteret alternativ procedure for behandling af grusveje, bestående af udspredning af kalciumchlorid, som binder gruset, således at huller og støv reduceres.

Flemming og Karsten har haft møde med entreprenør fra Hune, som kan udføre arbejdet, og også igangsat arbejdet.

Da der ikke er overblik over den samlede pris, blev det besluttet at Flemming indhenter et overslag, inden arbejdet videreføres.

Desuden blev Flemming valgt ind i bestyrelsen for Sammenslutningen af sommerhusejerforeninger i Jammerbugt Kommune.

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. april 2021 hos Poul Fisker

Deltagere:

Flemming Pedersen, Poul Fisker, Karsten Gaaej og Jakob Bak Andersen

Afbud:

Kjeld Steenfat

Punkt 1)

Veje – Flemming Pedersen går i dialog med Ørum Maskinstation for nærmere drøftelse af pris og erfaringer med høvling af veje med knust asfalt.

 1. Grøfter – ingen bemærkninger.
 2. Fællesarealet – ingen bemærkninger.
 3. Skilte – Poul efterser behov for nye skilte.
 4. Trafik – Flemming har været i dialog med Jammerbugt Kommune vedr. mulighed for nedsættelse af hastighed på Saltum Strandvej. Det er pt. ikke en mulighed i det vejen er beliggende uden for bygrænsen. Evt. yderligere tiltag skal gå via Nordjyllands Politi. I første omgang opfordres til at benytte muligheden ”bestil en betjent” hvor der bl.a. kan anmodes om færdselskontrol.  https://politi.dk/bestil/bestil-en-betjent

Punkt 2)

Karsten gennemgik regnskabet for 2020. Årets resultat udgør kr. -6.000. Regnskab rundsendes sammen med indkaldelses til generalforsamling.

Punkt 3)

Generalforsamling 2021 besluttedes udskudt til d. 16. oktober grundet Corona restriktioner. Karsten rundsender mail til medlemmer.

Punkt 4)

Grenpladsen benyttes i et mindre omfang af sommerhusejere fra Solmarken, som er en mindre grundejerforening med kun 15 medlemmer. Forudsat at de følger retningslinierne er der enighed om, at det er OK. Karsten er i dialog med deres formand og der orienteres skriftligt til de enkelte medlemmer om retningslinier.

Punkt 5)

Ny dato for arbejdsdag er aftalt til d. 14. maj kl. 10. Arbejdsdagen afholdes under hensyntagen til de på tidspunktet gældende retningslinier for Corona. Karsten rundsender mail til medlemmer.