Saltum Strandpark

2004

Generalforsamling

Skrevet af Frederik

Lørdag, 5. december 2009 17:46

Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 8 maj 2004

Kl.1700 på ”FÅRUP SKOVHUS” Saltum Strandvej, hvor bestyrelsen bød velkommen til ca. 110 fremmødte

DAGSORDEN / REFERAT

1.Valg af dirigent.

Per Saxager valgtes.

2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

Se formandsberetning andetsteds.

Beretningen indeholdt en del om drænsagen, hvor vi havde fostret en ide`,som blev diskuteret

ivrigt. Den går ud på at foreningen bekoster en hovedledning og et parallelt dræn ad Havmandensvej fra Vikingbankes start og sydover for at ende i sydgrøften v. Sydvestpassagen.

Man kan så, ved behov, koble sig på ledningen. Nævnes skal også at vi har fået tre grundejere med i et arbejdsudvalg vedr. dræning. Disse havde ved indsendelse af klager til Kommunen enten argumenteret specielt eller repræsenterede flere grundejere. Personerne er:

Evan Møller Pedersen

Flemming Pedersen

Peer Vestenbæk

Der var en del kommentarer til vor ide`:

a.Man ville vide om vi har lov til det, og det bliver naturligvis undersøgt.

b.Peer V mente at man kunne bakke op om ideen.

c.Det er et positivt tiltag.

d.Når grøfter er renset op er problemerne minimale.

e.Bindende tilsagn fra sideveje, ellers ingen god ide`.

f.Rensning af dræn/grøfter for at se om problemerne bliver mindre.

g.Kan en vej overhovedet blive enige, når problemerne er så spredte?

h.Uanset enighed skal Kommunen indblandes, da den er vandløbsmyndighed.

i.Herefter viste en vejledende afstemning at 25 var for, 14 imod og 3 ved ikke.

3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

Per Saxager oplæste det udsendte, reviderede regnskab, som godkendtes.

4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent.

Man vedtog at hæve kontingentet med kr.100 da vi vil få udgifter til udarb. af ideoplægget til dræning. Kontingentet er herefter kr. 600.

5.Forslag fra medlemmerne.

Vi kan ikke godt modtage forslag fra medlemmer efter indkaldelsen er udsendt ,da vi så kun vil have måske én uge til en eventuel behandling.

Det blev aftalt at holde et møde med grundejeren, som mente at have penge tilgode.

6.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer

Et medlem blev genvalgt og et nyvalgt- og bestyrelsen har pr. 2/9 konstitueret sig således

.

Bent Jensen formand

Møllebakken 17 9493 SALTUM / Havmandensvej 16 96739164 (genv.)

Margot Poulsen kasserer

Vestergårdsvej 17 9493 SALTUM / L. Fiskerbanke 3 9888 1423 (vejmand)

Frederik Marinussen sekretær

Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230

Peer Heide Vestenbæk

Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 24 9888 7034 (nyv.)

Per Saksager

Kirkevænget 7 9492 BLOKHUS / Havmandensvej 24 9888 4750

7.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen

Per Holm Charlottevej 10 9280 Storvorde blev genvalgt.

8.Valg af revisor (bilagskontrollant)

Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.

9. Eventuelt:

a.Kan larm(plæneklippere mm.)ikke gøres tidsbegrænset?. Det kigger vi på.

b.Der var lidt snak om det besværlige ved at få en adresseliste. bla. til drænsag mv.

Vi kan kun sige at vi vogter nidkært over den, og det vil heller ikke være lovligt at udlevere en sådan. Hvis man skal bruge adresser må bestyrelsen kontaktes.

c.Politimesteren orienterede om at man kan kontakte Det Kriminalpræventive Råd hvis man

vil vide mere om tyverisikring osv.

d. Sekretæren gav en meget kort orientering om hjemmesiden www.sitecenter.dk/sspa

e. Formanden takkede Svend Jepsen som afgik efter 12 år.

BESTYRELSEN

Årsberetning

Årsberetning

Skrevet af Frederik

Lørdag, 5. december 2009 17:54

Årsberetning 2003/2004.

Velkommen til generalforsamlingen 2004.

Vi regner med at gennemføre generalforsamlingen iht den udsendte dagsorden

Vi har i året afholdt 5 bestyrelsesmøder, fordelt ligeligt i året.

Vi har behandlet del forskellige ting både større og mindre ting.

Der er udarbejdet referat af møderne og disse referater er nu tilgængelig på vores hjemmeside

På denne hjemmeside er der også indlagt vedtægter og love vedr Saltum Strandpark som alle kan gå ind og se hvis I har PC med netkobling.

Vi har flisordning som Pandrup Kommune udfører for os som grundejerforeningen betaler, det udføres i ugen efter K. Himmelfartsdag.

Vi vil gerne indstille at vende grene samme vej i dyngerne, der må ikke henlægges andet affald i dyngerne, heller ikke hybenroser.

Hybenroser som udgør hæk mod vej beskæres en gang om året af Frederik.

Vedr renovation og storskraldordning henvises til Pandrup Kommunes omdelte folder.

Vejene er blevet vedligehold som budgettet tillader, og det er tilladt selv at tilfylde huller fra de depoter der ligger i vejsiderne.

Hvis der er vejproblemer vil vi gerne have besked, vi kan overse noget.

Den 28 maj 2003 var BJ og SJ til formandsmøde ved Pandrup Kommune, hvor alle mulige ting vedr sommerhusområderne blev drøftet.

Af interesse for os var at Jambo Vesterhav Campingplads vil udvide på det areal der er umiddelbart syd for vores sommerhusområde. Der vil blive udført lokalplan for dette nye område, men der er ikke sket noget endnu.

Jeg bemærkede at vi vil være opmærksom på lokalplanen, og at det er ønskeligt at der bliver taget størst muligt hensyn til vores sommerhusområde, dvs fornuftige afstandskrav, beplantningsbælte samt støjvold, kommunen noterede sig bemærkningerne.

Den største sag har i året naturligvis været drænsagen.

Der er udarbejdet skitseplan for dræning som blev sendt ud til berørte grundejere, og der kunne klages,- og der blev klaget.

Der blev indsendt 46 klager, dvs klageprocent på 61,3%.

Det synes bestyrelsen var alt for mange klager, og bestyrelsen indkaldte nogle grundejere der var ivrige klagere, for at drøfte hvad vi nu skulle gøre.

Vi har nedsat et arbejdsudvalg bestående af bestyrelsen samt grundejer Peer Vestenbæk, Flemming Pedersen samt Evan Møller Pedersen.

Dette arbejdsudvalg har afholdt møde ved Pandrup Kommune den 30.10.03 samt på Fårup Skovhus den 22.01.04

Det blev besluttet at udsende afkrydsningsskema til at undersøge behov for at gøre noget ved afvandingsforholdene. Disse skemaer er nu modtaget retur i stor omfang, og mange tak for det.

Resultatet fremlægges på overhead og gennemgåes.

Spørgsmål forventes.

Til slut vil jeg gerne udtrykke stor tilfredshed med det store fremmøde til generalforsamlingen i dag.

Min familie nyder at være i vores fritidshus, og det tror jeg også at i andre i gør i jeres fritidshuse.

Det er et kønt område, brugbart til mange aktiviteter, tæt ved havet, sti og vejsystemer til hav og flotte landområder, herunder i det fredede område Lille Norge. Der er store stisystemer i området og det er en stor oplevelse at gå ture i dette flotte terræn, som ikke findes andre steder.

Vi skal passe godt på området, vedligeholde vores huse og grunde, således at området opretholder eftertragtethed, det gør jo ikke noget at værdierne stiger.

Til sidst vil jeg takke bestyrelsen for et meget godt stykke arbejde, og jeg har iagttaget at der er stor iver for at lave et stykke arbejde for vores fælles sag som jo er Saltum Strandpark.

Bent Jensen