Grundejerforeningen Saltum Strandpark

Arbejdsdag lørdag d. 28. maj kl. 10.00

Lørdag d. 28. maj afholdes arbejdsdag.

Vi mødes ved grenpladsen på Havmandens Vej kl. 10, og som altid er den primære opgave at få kørt flis ud på vores stistystem.

Medbring meget gerne trillebør, greb, skovl og rive.

Arbejdsdagen afsluttes senest kl. 13 med hotdogs samt øl og vand fra pølsevogn ved Havmandens Vej 28.

Vel mødt.

Generalforsamling 2022

Generalforsamling Grundejerforeningen ” Saltum Strandpark ”

Lørdag den 23. april 2022 kl.10.00 Café Jambo

Tilmelding nødvendig og skal ske til Karsten Gaaej på:  kgaaej@gmail.com med angivelse af adresse og antal deltagere. Frist 19. april.

DAGSORDEN:

 1. Valg af dirigent – bestyrelsen foreslår Jens Otto Madsen

 2. Formandens beretning v. Formand Flemming Pedersen

 3. Forelæggelse af revideret regnskab v. Kasserer Karsten Gaaej

 4. Forslag fra bestyrelsen
  Ingen forslag

 5. Forslag fra medlemmerne
  Ingen forslag

 6. Fastsættelse af kontingent
  Bestyrelsen indstiller en kontingentforhøjelse fra den nuværende 600 kr. pr. år til 900 kr. pr. år. Forslag til kontingentforhøjelsen begrundes med:
  1. Generelt stigende priser,
  2. Forøgede  omkostninger jf.  vedtaget ny vedligeholdelsesstrategi for foreningens veje, samt
  3. Nødvendig forberedelse til kommende vedligeholdelse af Solvejen.

 7. Valg af to bestyrelsesmedlemmer – lige årstal – valg for 2 år

  På valg er:
  Flemming Pedersen (modtager genvalg)
  Karsten Gaaej (modtager genvalg)

 8. Valg af to suppleanter – valg for et år.

  På valg er:
  Visti Christensen (modtager genvalg)
  Anker Bagger (modtager genvalg)

 9. Valg af revisor

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Otto Madsen

 10. Valg af suppleant for revisoren

  Bestyrelsen foreslår genvalg af Jette Baastrup

 11. Evt.

  Indkommet ønske fra Brune Banke 2 vedr. drøftelse af snerydning:

  "Brune Banke 2 vil foreslå, at vi diskuterer snerydning. De få gange det kommer til at ske, måske 1-2 gange hvert andet år, så mener vi, at det skulle være muligt økonomisk at få en ordning etableret med snerydning i området. Det er sikkert blevet diskuteret flere gange, men nu er vi forholdsvis nye i området og vil gerne høre generalforsamlingens mening om dette."

  Hjertestarter

  Bestyrelsen har indledningsvis undersøgt muligheder omkring etablering af hjertestarter i området. Bestyrelsen vil fremlægge resultaterne af denne indledende undersøgelse til generalforsamlingens drøftelse.

Grenaffald 2022

Fra fredag d. 4. februar og frem til og med søndag d. 1. maj er det igen muligt at lægge grenaffald på grenpladsen ved Havmandens Vej. 

 • HUSK at grenpladsen kun må bruges til grenaffald egnet til flisning, dvs. kompost, græs, træ i forrådnelse osv. accepteres ikke.

 • Grenene lægges bag tovet, så langt ind som muligt.

Snerydning

Følgende gælder for snerydning af grundejerforeningens veje:

 • Ved kraftigt snefald sørger grundejerforeningen for at vejene ryddes for sne.
 • Aftale om snerydning uden forudgående accept fra grundejerforeningen er for egen regning.
 • Ved udlejning af sommerhus er det til enhver tid den enkelte grundejers ansvar at der er adgang for lejer på ankomst- og afrejsetidspunkt. Grundejerforeningen kan ikke garantere snerydning til bestemte tidspunkter.

Ansvarlige for veje, herunder snerydning, er Flemming Pedersen, 40412421 og Poul Fisker, 23231522.

Forslag til lokalplan 24-009, Sommerhusområde, Saltum Strandvej

Offentliggørelse af Forslag til Lokalplan 24-009, Sommerhusområde, Saltum Strandvej, Saltum.

Kommunalbestyrelsen har på deres møde den 27. maj 2021 vedtaget Forslag til Lokalplan 24-009 og Forslag til Kommuneplantillæg nr. 38, og sender derfor planen i offentlig høring i 8 uger, jf. Planloven §§ 24-26.

Bestyrelsen samles snarest og forholder sig til ansøgningen og evt. indsigelser, kommentarer og ændringsforslag til lokalplanen

Nærmeste naboer i grundejerforeningen Saltum Strandpark skulle gerne have modtaget orientering direkte fra Jammerbugt Kommune.

 

Orientering forud for eventuel landzonetilladelse

Jammerbugt Kommune, Plan- og Miljøafdelingen har modtaget ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sendeanlæg til mobiltelefoni på ejendommen matr.nr. 11E Fårup By, Saltum, beliggende Solvejen 88, 9493 Saltum.

Orienteringen giver naboer mulighed for at komme med bemærkninger til det ansøgte, og disse vil blive taget i betragtning i den videre sagsbehandling.

Bestyrelsen samles snarest og forholder sig til ansøgningen og evt. bemærkninger.

Nærmeste naboer i grundejerforeningen Saltum Strandpark skulle gerne have modtaget orientering direkte fra Jammerbugt Kommune.

Tak for indsatsen

Der var hotdogs til både små og store

Tak for indsatsen til alle jer der deltog i forårets arbejdsdag. Vi nåede at fordele flis ud det meste af stisystemet. De sidste stier bliver taget ad hoc, og du er velkommen til at tage en lille tørn - der ligger flis rundt omkring i området som kun mangler at blive fordelt ud på stierne.

Velfortjent servering af hotdogs og kolde drikke

Generalforsamling 2021

Grundet Corona har bestyrelsen besluttet at udskyde generalforsamling 2021 til d. 16. oktober 2021.

Nærmere information følger.

Generalforsamling

Generalforsamling Grundejerforeningen  ”Saltum Strandpark”

Lørdag den 10. oktober 2020 kl.10.00                Cafeen Jambo Feriepark

 

Vær opmærksom på udsendte forholdsregler

DAGSORDEN                   

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Forelæggelse af revideret regnskab 2019 – Karsten Gaaej fremlægger
 4. Forslag fra bestyrelsen – ingen forslag indkommet
 5. Forslag fra medlemmerne – ingen forslag indkommet
 6. Fastlæggelse af kontingent - bestyrelsen foreslår samme sats på 600 kr
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer – lige årstal

På valg er:

Flemming Pedersen

Peer Vestenbæk

 1. Supplering af bestyrelsen – valg for 1 år

Poul Fisker – ikke på valg

Kjeld Steenfat – rykker ind fra suppleantposten

1 plads vakant – bestyrelsen foreslår Karsten Gaaej

 1. Valg af 2 suppleanter

Bestyrelsen foreslår Jakob Bak Andersen, Doggerbanke 14

1 plads vakant

10.Valg af revisor – bestyrelsen foreslår genvalg af Jens Otto Madsen

11.Valg af suppleant for revisoren

12.Eventuelt

Grundejerforeningen Saltum Strandpark

Forholdsregler omkring generalforsamlingen lørdag den 10. oktober.

 

 1. Tilmelding nødvendig – sendes til: kgaaej@gmail.com – frist 3. oktober kl. 12.00

Adresse og navn anføres

 1. Kun en deltager pr. adresse
 2. Cafeen har plads til 50 personer under iagttagelse af corona-forholdsregler.
 3. Først til mølle-princippet gælder.
 4. Deltagerantallet til selve generalforsamlingen kan være større end de mulige 50 til morgenkaffen.

10. maj 2020

Klaus Jensen er d.d. udtrådt af bestyrelsen med henvisning til alvorlig sygdom i familien og planlagt salg af sommerhuset.

Den tidligere kasserer Karsten Gaaej er blevet tilknyttet bestyrelsen med ansvar for hjemmeside og medlemskartotek.

8. maj 2020

Indtil 1. juni er der flis på grenpladsen ved Havmandens vej - høflig selvbetjening.

 

Revideret regnskab for 2019 lagt på hjemmesiden.

 

Refrat fra bestyrelsesmøde 3. maj tilgængeligt på hjemmesiden.

Stophaner


Vær opmærksom på jeres brønde med stophaner og vandmåler. Et medlem på Doggerbanke har haft brud på vandledningen i brønden efter måleren på grund af tæring ved stophanen. Det gav en vandregning på ca. 29.000 kr. Flere på samme vej har konstateret tæringer og fået repareret af vandværket. Hvis det ser galt ud hos jer, så kontakt Poul Jensen, Jonstrup Vandværk,Tlf.98881786.

Matrikelkort

https://docs.google.com/open?id=1B_Y9cu_nsrHQmu0ITvEGhwCFuQ8pUlVgcsBPXGwm1Kn9cHifhO61oYklx5Le

 

OBS Det er et gammelt kort, bemærk at Havmandensvej ikke er ført igennem.