2009

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling
Skrevet af Frederik
Onsdag, 4. november 2009 18:45
 
Der afholdtes ekstraordinær generalforsamling lørdag 23 maj 2009
Kl.1700 på ”Saltum Kro, hvor bestyrelsen bød velkommen til 54 stemmeberettigede plus
ægtefæller. Det er således bestemt i vedtægter at på en ekstraordinær generalf. er der ikke
krav om antal fremmødte, men der skal stadig være 2/3 flerstemmighed for at få forslag
igennem, hvilket så er mindst 36 for.
 
DAGSORDEN / REFERAT
 
1.Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Poul Nørgård, som valgtes.
 
2.Behandling af de 5 forslag.
 
Bestyrelsens forslag.
 
Bestyrelsens forslag 01. (Ny rørledning sydover)
 
Der var følgelig en del kommentarer og spørgsmål.
a: Dan Nielsen. Hvordan med finansiering? Bent gennemgik 4 måder at få betalt på.
b: Karsten Gaaei. Nu kobler Jambo sig vel bare på! Det skal der tilladelse til.
c: Koral Rev 4. Vi er alle en del af dette fællesskab, så ingen kan være fritaget.
d: Jærens rev 8. Alle er i forvejen med til vedligehold af grøfter.
e: Arne Kringel. Nu ingen kammeratlig aftale, Jambo skal også betale, da de dræner
til grøften i forvejen.
f: Jonna Pedersen. Holder prisen?. Vi har taget 3 bud ind, så det gør den.
g: Viking Banke 6. Fornuftigt projekt vi på længere sigt kan udbygge og koble os
ind på.
h: Havmandensvej 34. Der er meget pres på Ryå når vi har problemer, men åen løber så bare
ind over markerne.
Den ”gule” afstemning viste 21 imod og 33 for. Der er mindre end 36 for, så forslaget er forkastet.
 
Bestyrelsens forslag 02. ( Tidspunkt for generalf.)
 
Her blev vedtaget at stemme ved håndsoprækning og der var 1 imod og resten for.
Forslaget er herefter vedtaget.
 
Bestyrelsens forslag 3. (Ændring af vedtægtens punkt 5 ved generalf.)
 
Her blev også stemt ved håndsoprækning og ingen stemte imod.
Forslaget er herefter vedtaget.
 
Generalforsamling
Skrevet af Frederik
Onsdag, 4. november 2009 18:37
 
 
 
Der afholdtes ordinær generalforsamling lørdag 9 maj 2009
Kl.1700 på ”Saltum Kro, hvor bestyrelsen bød velkommen til 47 stemmeberettigede plus ægtefæller mv.
 
DAGSORDEN / REFERAT
 
1.Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Poul Nørgård, som valgtes, og konstaterede herefter at generalforsamlingen var indkaldt med det lovbefalede varsel på 4 uger.
 
2.Bestyrelsens beretning om det forløbne år.
Se formandsberetning andetsteds.
Der var en del tilkendegivelser til beretningen:
a: Vi enedes om at give en stor tak til Peter Thomsen, som har været virkelig flink til at lappe
den gennemgående vej her over vinteren. Han får en kasse vin senere, da han ikke var
fremmødt.
b: Arne Kringel ville gerne vide hvilke farver der hører til jordfarveskalaen.
 
Herefter kunne beretningen godkendes.
 
3.Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
Karen Sørensen oplæste det udsendte, reviderede regnskab.
a: Klaus Mærkedal kunne ikke finde læbæltklipningen, da den først kommer med næste år.
Herefter godkendtes regnskabet.
 
4.Forslag fra bestyrelsen, herunder fastlæggelse af kontingent. Bestyrelsen foreslog at beholde Kr 800, og det vedtoges.
Der var følgelig en del kommentarer til forslag 01 om rørlægning af grøft sydover. Der kan imidlertid ikke ske nogen vedtagelse nu, idet der kun er mødt 47 af 67 nødvendige
stenmmeberettigede og afstemningerne kan således kun være vejledende.
a: Peter Hemmsen ville vide hvilken tidshorisont der er tale om, og det er umiddelbart efter
vedtagelse og det vil beløbe sig til rundt kr. 2000 pr. grund.
b: Flemming Gregersen fremfører at kun de der har fungerende dræn vil få gavn heraf,
men skal der i fremtiden drænes, vil ”motorvejen” så være klar, og Jambo er med, idet
de lægger jord til ledningen.
c: Jacobsen Store Fisker 2 siger at sydgrøften kan være ”oppe” i måneder. Og så er der intet
afløb fra de dræn der endnu måtte være virksomme.
d: Kringel siger at vandløbsloven skal overholdes, og det vil den blive.
e: Gregersen mente ikke at vandet kunne komme væk når Ryå ikke kan tage mere.
f: Jydske Rev 4. Frivillig aftale er langt billigere end eventuel ekspropriation.
En vejledende afstemning gav 31 ja, 45 nej, samt 1 ugyldig og 1 blank.
Der skal være 2/3 for forslaget for at få det igennem.
 
Bestyrelsens forslag 02.
 
Der var bred tilslutning til at generalf. afholdes i årets 2. kvartal, da det er langt lettere at
finde ”plads” mellem konfirmationerne. Det ville dog være godt med et fast tidspunkt.
Men altså stadig kun vejledende afstemning.
 
Bestyrelsens forslag 03.
Man enedes om at ændre punkt 4 således at Fastsættelse af kontingent er et selvstændigt
punkt, som herefter er punkt 6 og hvis medlemmernes eventuelle forslag medfører
udgifter, vil disse så kunne komme med for det aktuelle år. Da dette er en vedtægtsændring
der kræver afstemning med halvdelen fremmødt, er denne altså også kun vejledende.
 
5.Forslag fra medlemmerne.
Forlag 04.
Klaus Mærkedahl Fladen Grund 2 havde indsendt forslag om en drænledning fra
sin grund og ned til grøften langs Sydvestpassagen. Der var et prisoverslag på kr. 56000,
hvilket vi mente ville koste langt mere, da man skal håndgrave ved alle veje for at undgå
de forskellige ”ledninger” der er der i forvejen. En vejledende afstemning gav 18 ja, 26 nej
samt 3 blanke. Der skal være 2/3 for forslaget for at få det igennem.
Forslag 05.
Ejgild Lyster Østbanke 5 havde stillet forslag om at generalf. kan indkaldes pr. mail
Der var bred enighed om at indkaldelsen kan foregå pr. mail eller pr. brev. Stadig kun
vejledende.
 
6.Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 
Tre medlemmer blev genvalgt og bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig således:
 
Bent Jensen formand
Møllebakken 17 9493 SALTUM / Havmandensvej 16 9673 9164
 
Karen Sørensen kasserer (genv.)
Vinstrupvej 241 9800 HJØRRING / Jydske Rev 4 9897 7491
 
Frederik Marinussen sekretær (vejmand)
Drosselvej 34 9700 BRØNDERSLEV / Østbanke 4 9883 8230 (genv.)
 
Peer Heide Vestenbæk
Assenbækvej 70 9700 BRØNDERSLEV / Havmandensvej 26 9888 7034 (genv.)
 
Gert Thomsen
Musvågevej 8 9700 BRØNDERSLEV / Koralrev 1 9882 5380
 
7.Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
Jørgen Nielsen Milbakvej 99 9381 Sulsted blev genvalgt.
 
8.Valg af revisor (bilagskontrollant)
Arne Kringel Gl. Kongevej 73 9400 Nr. Sundby blev genvalgt.
 
9. Eventuelt:
 
a: Store Fiskerbanke 2. Det vil være en god ide, næste år at hidkalde en ”træmand”
til at rådgive om beplantning.
 
b: Fladen Grund 7. Har man kloakstop, er det Kommunen man henvender sig til.
 
BESTYRELSEN

Bestyrelsesmøde Nr. 5

Bestyrelsesmøde Nr. 5
Skrevet af Frederik
Fredag, 20. november 2009 21:23
 
Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 19 november 2009
REFERAT
 
I fortsættelse af dagsorden, foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.
 
 
Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referaterne fra sidste gang.
 
Ad 2. Frederik gav en let orientering om den nye hjemmeside, som nu er ved at være i drift
og inden længe er alle dokumenter lagt ind, dog venter Lovene, idet de ikke er
færdige ved advokaten endnu.
 
Ad 3. Vi lader Karen bestille Nyfors til at opkræve vort kontingent i henhold til deres
skrivelse, dog vil vi godt vide lidt om hvem der betaler for evt. inddrivelse af restancer.
 
 
Ad 4. Vi læste korrektur på Lovene og fandt et par småfejl, som Bent får rettet inden
advokaten sender til endelig tinglysning.
 
Ad 5. Der var ikke noget videre under aktuelt.

Bestyrelsesmøde Nr. 4

Bestyrelsesmøde Nr. 4
Skrevet af Frederik
Onsdag, 4. november 2009 18:30
 
Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Fårup Skovhus 9 september 2009
REFERAT
 
I fortsættelse af dagsorden, foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.
 
 
Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referaterne fra sidste gang.
 
Ad 2. Konstituering som nævnt i referat fra generalf.
 
Ad 3. Drænsagen lukkes efter nedstemningen, og vi søger at gennemføre en TV-inspektion
for at sikre at der ikke er blokeringer i den for lille ledning. Bent gennemfører uden
yderligere, hvis prisen er under kr.15000.
 
 
Ad 4. Peer og Bent sørger for at få de vedtagne ændringer af vedtægter, behørigt vurderet
af advokat og efterfølgende tinglyst.
 
Ad 5. Karen søger at få vort pengeinstitut til at opkræve kontingent, idet Kommunen ikke længere
kan påtage sig dette. Eventuelt hører andre foreninger hvad man her vil gøre. Yderligere vil
Bent forhøre sig hos advokaten.
 
Ad 6. Mærkedahl får en henvendelse fra os, hvor vi nævner TV undersøgelsen af ledningen.
Desuden får han besked på at vi ikke pt. kan foretage os yderligere i sagen.
 
Ad 7a. Da det ikke længere anses for forsvarligt at opbevare knust asfalt i større mængder end
en ½ kubikmeter, er det vedtaget at fremtidig vedligeholdelse af den gennemgående
vej, sker med stabilgrus.
 
Ad7b. TeleDanmark har meddelt at vor hjemmeside vil blive nedlagt pr. oktober, hvorfor der
meddeltes Frederik bemyndigelse til at få en webdesigner til at udføre en ny hjemmeside
lig den nuværende, samt at få registreret et nyt domænenavn, såfremt dette kan udføres
for under kr.5000.
 
 
Således vedtaget på mødet

Bestyrelsesmøde Nr. 3

Bestyrelsesmøde Nr. 3      
Skrevet af Frederik
Onsdag, 4. november 2009 18:11

 

 
Der blev afholdt bestyrelsesmøde på Saltum Kro 9 maj 2009
DAGSORDEN
 
I fortsættelse af foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.
 
 
Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referatet fra sidste gang.
 
Ad 2. Gennemførelsen af generalforsamlingen blev vendt i alle detaljer.
 
Ad 3. Bents beretning, var der ikke de store indvendinger imod.
 
Ad 4. Vi 3 på valg er villige til genvalg.
 
Ad 5. Under generalf. viste det sig at vi ikke var fremmødte nok til at gennemføre de 5 punkter.
Det er derfor nødvendigt at indkalde til ekstraordinær generalf., idet der så ikke er krav
om antal fremmødte. Der er indkaldt til ekstraordinær generalf. 23 maj 10.00 på Saltum
Kro, hvor vi også holder møde 1 time før.
 
 
Således vedtaget på mødet

Bestyrelsesmøde Nr. 2

Bestyrelsesmøde Nr. 2      
Skrevet af Administrator
Onsdag, 4. november 2009 16:36

 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Bent Jensen 23 marts 2009
REFERAT
 
I fortsættelse af foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.
 
 
Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referatet fra sidste gang.
 
Ad 2. Generalforsamlingen er gennemgået i detaljer, og da der er ændringer til vedtægter,
skal der afstemning og stemmesedler til. Vi vælger stemmetællere blandt de mødte.
 
Ad 3. Bent havde udarbejdet forslag til ovennævnte ændringer, og vi udsender både den gældende
vedtægt, samt ændringsforslagene, tillige med vort forslag til ny rørføring sydover. Vi skal
så sende ud ugen før påske og det nåede vi.
 
Ad 4. Da Fårup Skovhus ikke vil huse os på ”konfirmationsdage”, har vi flyttet mødet til
Saltum Kro, og der er igen i år, efterfølgende spisning, for egen regning.
 
Ad 5. Vi vælger at foreslå kontingent uændret – Kr. 800
 
Ad 6. Karen, Gert og Frederik er på valg og vi er villige til genvalg.
 
Ad 7. Da Peter Thomsen som sædvanligt, har lagt et stort arbejde i vej- og
beplantningsvedligehold, skal han naturligvis have sine 3 flasker vin, som jeg skaffer.
 
 
Således vedtaget på mødet

Bestyrelsesmøde Nr. 1

Bestyrelsesmøde Nr. 1      
Skrevet af Administrator
Onsdag, 4. november 2009 16:21

 

Der blev afholdt bestyrelsesmøde hos Karen Uhrskov 27 februar. 2009
REFERAT
 
I fortsættelse af foregående side, skal i det følgende, redegøres for de opgivne punkter.
 
 
Ad 1. Vi gennemgik og godkendte referatet fra sidste gang.
 
Ad 2. Karen havde stillet regnskabet op og det godkendte vi uden yderligere.
 
Ad 3. Jeg fik en bevilling på 20000 kr. til at få savet grene af langs den gennemgående vej
og det er i skrivende stund udført inden for denne ramme.
 
Ad 4. Vi har fået 2 tilbud ind fra hhv. Guldhammer og Kaj Jensen. Per og Bent arbejder videre
med Orbicon og Jambo og får også kigget lidt på en finansiering. Næste møde skal
være senest uge 13 for at vi kan nå at få sendt noget ud inden påske.
 
Ad 5. De kulinariske oplevelser var som sædvanligt krydret med ”løssluppen snak” og
det var der bestemt ingen der var kede af.
 
Ad 6. Da der ikke var nogen der havde læst nok af De Islandske Sagaer, blev dysten
vist relativ jævnbyrdig, og nogle af svarene overraskede en del.
 
Ad 7. Vi godkendte at vi fortsat skal være medlem af Sammenslutningen af Sommerhusf..
men vi vil egentlig godt vide hvad den laver og søger at finde materiale til næste møde.
 
 
Således vedtaget på mødet